บริการทางการเงิน

การให้บริการทางอินเตอร์เน็ต (บริการ ออมสิน Internet Banking)

ประเภทบริการ อัตราค่าธรรมเนียม
1. ค่าสมัครใช้บริการ  
(1) ค่าธรรมเนียมแรกเข้า
(2) ค่าธรรมเนียมรายไป
ยกเว้นให้
ยกเว้นให้
 
2. การให้บริการด้านข้อมูลบัญชี (Non - Financial)  
(1) สอบถามยอดบัญชี (Account Summary)
- ยกเว้นให้
(2) ดูรายการเดินบัญชีย้อนหลัง (Account History)
- ยกเว้นให้
(3) การตรวจสอบรายการเช็ค
- ยกเว้นให้
3. การให้บริการทางการเงิน (Financial)  
(3.1) การโอนเงินภายในธนาคาร  
(3.1.1) การโอนเงินระหว่างบัญชีตนเองภายในธนาคาร (Own Account Fund Transfer)
- ในเขตสำนักหักบัญชี
- ยกเว้นให้
- ข้ามเขตสำนักหักบัญชี
ยกเว้นให้
(3.1.2) การโอนเงินให้บุคคลอื่นภายในธนาคาร (3rd Party Account Fund Transfer)
- ในเขตสำนักหักบัญชี
- ยกเว้นให้
- ข้ามเขตสำนักหักบัญชี
ยกเว้นให้
(3.1.3) การโอนเงินเพื่อชำระค่าสินเชื่อของตนเอง (Loan Payment)
- ในเขตสำนักหักบัญชี
- ยกเว้นให้
- ข้ามเขตสำนักหักบัญชี
ยกเว้นให้
(3.2) การโอนเงินระหว่างธนาคาร (Other Accounts) ยกเว้นให้
(3.3) การรับชำระเงินฝากสงเคราะห์ชีวิตและครอบครัว (GSB Life Payment) - ยกเว้นให้
4. ค่าธรรมเนียมการส่ง SMS  
- การส่ง OTP (One Time Password)
- ยกเว้นให้
- การส่งยืนยันการทำรายการ
- ครั้งละ 3 บาท
ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2561 เป็นต้นไป