ธนาคาร
ธนาคาร
  • ธนาคาร
  • ธนาคาร ธนาคาร
ธนาคาร
EN |TH
บริการทางการเงิน

การให้บริการทางอินเตอร์เน็ต (บริการ ออมสิน Internet Banking)

ประเภทบริการ อัตราค่าธรรมเนียม
1. บริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ตสำหรับนิติบุคคล (บริการ GSB Corporate Internet Banking)  
(1.2.1) ค่าธรรมเนียมแรกเข้า
- 1,000 บาท
(1.2.2) ค่าธรรมเนียมรายปี
- 2,000 บาท
2. การให้บริการด้านข้อมูลบัญชี (Non - Financial)  
(1) สอบถามยอดบัญชี (Account Summary)
- ยกเว้นให้
(2) ดูรายการเดินบัญชีย้อนหลัง (Account History)
- ยกเว้นให้
(3) การตรวจสอบรายการเช็ค
- ยกเว้นให้
3. การให้บริการทางการเงิน (Financial)  
(3.1) การโอนเงินภายในธนาคาร  
(3.1.1) การโอนเงินระหว่างบัญชีตนเองภายในธนาคาร (Own Account Fund Transfer)
- ในเขตสำนักหักบัญชี
- ยกเว้นให้
- ข้ามเขตสำนักหักบัญชี
- ครั้งที่ 1-5 ของเดือน ไม่คิดค่าธรรมเนียม ครั้งต่อไปคิดรายการละ 10 บาท
(3.1.2) การโอนเงินให้บุคคลอื่นภายในธนาคาร (3rd Party Account Fund Transfer)
- ในเขตสำนักหักบัญชี
- ยกเว้นให้
- ข้ามเขตสำนักหักบัญชี
- ครั้งที่ 1-5 ของเดือน ไม่คิดค่าธรรมเนียม ครั้งต่อไปคิดรายการละ 10 บาท
(3.1.3) การโอนเงินเพื่อซื้อสลากออมสินพิเศษออนไลน์ของตนเอง (PSC Online Buying)
- ในเขตสำนักหักบัญชี
- ยกเว้นให้
- ข้ามเขตสำนักหักบัญชี
- ครั้งที่ 1-5 ของเดือน ไม่คิดค่าธรรมเนียม ครั้งต่อไปคิดรายการละ 10 บาท
(3.1.4) การโอนเงินเพื่อชำระค่าสินเชื่อของตนเอง (Loan Payment)
- ในเขตสำนักหักบัญชี
- ยกเว้นให้
- ข้ามเขตสำนักหักบัญชี
- ครั้งที่ 1-5 ของเดือน ไม่คิดค่าธรรมเนียม ครั้งต่อไปคิดรายการละ 10 บาท
(3.1.5) บริการโอนเงินเดือนเข้าบัญชีอัตโนมัติ (Payroll)
- ส่วนราชการ
- รายการละ 5 บาท
- ผู้ฝากทั่วไป องค์การของรัฐและรัฐวิสาหกิจ
- รายการละ 10 บาท
(3.1.6) บริการโอนเงินอื่นใดเข้าบัญชีธนาคารออมสินอัตโนมัติ (Direct Credit)
- ส่วนราชการ
- รายการละ 5 - 10 บาท ทั้งนี้ การคิดค่าธรรมเนียมจะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับบันทึกข้อตกลงของแต่ละผู้ใช้บริการ
- ผู้ฝากทั่วไป องค์การของรัฐและรัฐวิสาหกิจ
- รายการละ 10 - 20 บาท ทั้งนี้ การคิดค่าธรรมเนียมจะแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับบันทึกข้อตกลงของแต่ละผู้ใช้บริการ
(3.2) การโอนเงินรายย่อยระหว่างธนาคาร (Internet Banking ORFT Service) - ไม่เกิน 20,000 บาท ครั้งละ 25 บาท ตั้งแต่ 20,001 บาท แต่ไม่เกิน 50,000 บาท ครั้งละ 35 บาท
(3.3) การรับชำระเงินฝากสงเคราะห์ชีวิตและครอบครัว (GSB Life Payment) - ยกเว้นให้
(3.4) บริการโอนเงินเพื่อบุคคลที่สามผ่านระบบบาทเนต (BATHNET)  
(3.4.1) ธนาคารผู้สั่งโอน
- 150 บาท
(3.4.2) ธนาคารผู้รับโอน
- 100 บาท
(3.5) บริการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ต่างธนาคารอัตโนมัติภายในวันทำการเดียวกัน (SMART Credit Same Day) - ไม่เกิน 100,000 บาท รายการละ 20 บาท ตั้งแต่ 100,001 บาท แต่ไม่เกิน 500,000 บาท รายการละ 75 บาท และตั้งแต่ 500,001 บาท แต่ไม่เกิน 2,000,000 บาท รายการละ 200 บาท
(3.6) บริการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ต่างธนาคารอัตโนมัติภายในวันทำการเดียวกัน (SMART Credit Next Day) - ไม่เกิน 2,000,000 บาท รายการละ 12 บาท
4. ค่าจัดส่งสลากออมสินพิเศษตามที่อยู่ของผู้ใช้บริการ - ครั้งละ 40 บาทต่อฉบับ (ทั่วประเทศ)
5. ค่าธรรมเนียมการส่ง SMS  
- การส่ง OTP (One Time Password)
- ยกเว้นให้
- การส่งยืนยันการทำรายการ
- ครั้งละ 3 บาท
ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2561 เป็นต้นไป