ธนาคารออมสิน
ธนาคาร
ธนาคาร
  • ธนาคาร
  • ธนาคาร ธนาคาร
ธนาคาร
EN |TH
บริการทางการเงิน

การใช้โทรสารหรือวิทยุสื่อสาร

ประเภทบริการ อัตราค่าธรรมเนียม
  - ครั้งละ 20 บาท
หมายเหตุ
ทั้งนี้ตั้งแต่ 4 เมษายน 2549 เป็นต้นไป