บริการทางการเงิน

การใช้โทรศัพท์ทางไกล

ประเภทบริการ อัตราค่าธรรมเนียม
  - ตามที่จ่ายจริง
หมายเหตุ
ทั้งนี้ตั้งแต่ 4 เมษายน 2549 เป็นต้นไป