ธนาคารออมสิน
ธนาคาร
ธนาคาร
  • ธนาคาร
  • ธนาคาร ธนาคาร
ธนาคาร
EN |TH
บริการทางการเงิน

การใช้โทรศัพท์ทางไกล

ประเภทบริการ อัตราค่าธรรมเนียม
  - ตามที่จ่ายจริง
หมายเหตุ
ทั้งนี้ตั้งแต่ 4 เมษายน 2549 เป็นต้นไป