ธนาคารออมสิน
ธนาคาร
ธนาคาร
  • ธนาคาร
  • ธนาคาร ธนาคาร
ธนาคาร
EN |TH
บริการทางการเงิน

การใช้เช็คธนาคารออมสินสำหรับผู้ฝากประเภทกระแสรายวัน

การใช้เช็คธนาคารออมสินสำหรับผู้ฝากประเภทกระแสรายวัน ยกเว้น เช็คที่ไม่ต้องชำระค่าอากรแสตมป์ตามกฎหมาย

ประเภทบริการ อัตราค่าธรรมเนียม
  ฉบับละ 15 บาท
หมายเหตุ
ทั้งนี้ตั้งแต่ 4 เมษายน 2549 เป็นต้นไป