ธนาคารออมสิน
ธนาคาร
ธนาคาร
  • ธนาคาร
  • ธนาคาร ธนาคาร
ธนาคาร
EN |TH
บริการทางการเงิน

การออก/ต่ออายุหนังสือค้ำประกัน

ประเภทบริการ อัตราค่าธรรมเนียม
1. สำหรับหนังสือค้ำประกันการยื่นซองประกวดราคาหรือการยื่นประมูลราคา (Bid Bond/Tender Guarantee) หนังสือค้ำประกันการปฏิบัติตามสัญญา หรือหนังสือค้ำประกันผลงาน (Performance Bond) หนังสือค้ำประกันการเบิกเงินประกันผลงาน (Retention Guarantee) หนังสือค้ำประกันประเภทอื่นๆ  
(1) กรณีสมุดฝากเงิน สลากออมสินพิเศษ พันธบัตรออมสิน พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ เป็นหลักประกัน
- ร้อยละ 1.00 ต่อปี
(2) กรณีที่ดินพร้อมอาคาร ที่ดินว่างเปล่า ห้องชุด และ/หรือมีหลักประกันตามข้อ (1) เป็นหลักประกันรวมอยู่ด้วย
- ร้อยละ 2.00 ต่อปี
2. สำหรับหนังสือค้ำประกันการชำระเงินล่วงหน้า (Advance Payment Guarantee/Security)  
(1) กรณีสมุดฝากเงิน สลากออมสินพิเศษ พันธบัตรออมสิน พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ เป็นหลักประกัน
- ร้อยละ 1.25 ต่อปี
(2) กรณีที่ดินพร้อมอาคาร ที่ดินว่างเปล่า ห้องชุด และ/หรือมีหลักประกันตามข้อ (1) เป็นหลักประกันรวมอยู่ด้วย
- ร้อยละ 2.50 ต่อปี
3. กรณีไม่นำต้นฉบับหนังสือค้ำประกันที่ครบอายุคืนแก่ธนาคาร คิดในอัตราสูงสุด - ร้อยละ 2.50 ต่อปี
4. ค่าธรรมเนียมขั้นต่ำในการออกหนังสือค้ำประกันทุกประเภท - ไม่ต่ำกว่าฉบับละ 300 บาท
หมายเหตุ
ทั้งนี้ตั้งแต่ 10 กรกฎาคม 2555 เป็นต้นไป