ธนาคารออมสิน
ธนาคาร
ธนาคาร
  • ธนาคาร
  • ธนาคาร ธนาคาร
ธนาคาร
EN |TH
บริการทางการเงิน

การออกหนังสือรับรองภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ

ประเภทบริการ อัตราค่าธรรมเนียม
  - ฉบับละ 100 บาท
หมายเหตุ
ทั้งนี้ตั้งแต่ 30 พฤศจิกายน 2550 เป็นต้นไป