ธนาคารออมสิน
ธนาคาร
ธนาคาร
  • ธนาคาร
  • ธนาคาร ธนาคาร
ธนาคาร
EN |TH
บริการทางการเงิน

การรับรองสำเนารายการเคลื่อนไหว

ประเภทบริการ อัตราค่าธรรมเนียม
- สมุดฝากเงินออมสิน - เล่มละ 10 บาท
- สลากออมสินพิเศษ - ฉบับละ 10 บาท
หมายเหตุ
ทั้งนี้ตั้งแต่ 30 พฤศจิกายน 2550 เป็นต้นไป