บริการทางการเงิน

การรับซื้อเช็คเดินทางต่างประเทศ

ประเภทบริการ อัตราค่าธรรมเนียม
  - ฉบับละ 33 บาท
หมายเหตุ
ทั้งนี้ตั้งแต่ 27 เมษายน 2549 เป็นต้นไป