ธนาคารออมสิน
ธนาคาร
ธนาคาร
  • ธนาคาร
  • ธนาคาร ธนาคาร
ธนาคาร
EN |TH
บริการทางการเงิน

การฝากถอนเงินต่างสาขาของเงินฝากออมสิน และเงินฝากกระแสรายวัน

ประเภทบริการ อัตราค่าธรรมเนียม
1. การฝากถอนเงินต่างสาขาที่มิได้อยู่ในจังหวัดเดียวกัน - หมื่นละ 10บาท ต่อครั้ง เศษของพันนับเป็นหนึ่งพัน ทั้งนี้ ต้องไม่ต่ำกว่า 10 บาท แต่ไม่เกิน 1,000 บาท
2. การฝากถอนเงินต่างสาขาในจังหวัดเดียวกัน ทั้งนี้ สำหรับสาขาในกรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร นครปฐม และพระนครศรีอยุธยา ให้ถือว่าอยู่ในจังหวัดเดียวกัน - ยกเว้นให้
3. การฝากถอนเงินต่างสาขาตาม 1. หากมิได้ถอนโดยใช้บัตร ATM ให้เรียกเก็บค่าคู่สายเพิ่มอีกส่วนหนึ่ง - ครั้งละ 20 บาท
สำหรับการฝากเงินต่างสาขาโดยใช้เครื่องฝากเงินอัตโนมัติให้เรียกเก็บ ดังนี้  
(1) การฝากเงินต่างสาขาที่มิได้อยู่ในจังหวัดเดียวกัน
- ครั้งละ 20 บาท ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะถูกหักออกจากจำนวนเงินที่ฝากผ่านเครื่อง
(2) การฝากเงินต่างสาขาในจังหวัดเดียวกัน ทั้งนี้ สำหรับสาขาในเขตกรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร นครปฐม และพระนครศรีอยุธยา ให้ถือว่าอยู่ในจังหวัดเดียวกัน
- ยกเว้นให้
(1) จำนวนเงินไม่เกิน 10,000 บาท
- รายการละ 50 บาท
(2) จำนวนเงินมากกว่า 10,000 บาท แต่ไม่เกิน 20,000 บาท
- รายการละ 60 บาท
(3) จำนวนเงินมากกว่า 20,000 บาท แต่ไม่เกิน 30,000 บาท
- รายการละ 70 บาท
(4) จำนวนเงินมากกว่า 30,000 บาท แต่ไม่เกิน 40,000 บาท
- รายการละ 80 บาท
(5)จำนวนเงินมากกว่า 40,000 บาท แต่ไม่เกิน 50,000 บาท
- รายการละ 90 บาท
(6)จำนวนเงินมากกว่า 50,000 บาท แต่ไม่เกิน 65,000 บาท
- รายการละ 100 บาท
(7)จำนวนเงินมากกว่า 65,000 บาท แต่ไม่เกิน 80,000 บาท
- รายการละ 110 บาท
(8)จำนวนเงินมากกว่า 80,000 บาท แต่ไม่เกิน 100,000 บาท
- รายการละ 120 บาท
หมายเหตุ
ทั้งนี้ตั้งแต่ 21 ตุลาคม 2552 เป็นต้นไป