ธนาคารออมสิน
ธนาคาร
ธนาคาร
  • ธนาคาร
  • ธนาคาร ธนาคาร
ธนาคาร
EN |TH
บริการทางการเงิน

การทำรายการที่เครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (ATM)

ประเภทบริการ อัตราค่าธรรมเนียม
1. ค่าธรรมเนียมการทำรายการที่เครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ของธนาคารออมสิน  
(1) ถอนเงิน หรือโอนเงินภายในบัตรเดียวกันที่เครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ของธนาคารออมสินในเขตจังหวัดเดียวกัน
- ยกเว้นให้
(2) ถอนเงินที่เครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ของธนาคารออมสิน นอกเขตจังหวัดเดียวกัน
- ครั้งละ 15 บาท
(3) โอนเงินในบัตรเดียวกันที่เครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ของธนาคารออมสิน นอกเขตจังหวัดเดียวกัน
- ครั้งแรกของเดือนยกเว้นให้
  ครั้งต่อไปคิดครั้งละ 15 บาท
(4) โอนเงินภายในธนาคาร กรณีที่บัญชีผู้โอนและบัญชีผู้รับโอน และเครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ของธนาคารออมสิน อยู่ในเขตจังหวัดเดียวกัน
 
- ยกเว้นให้
(5) โอนเงินภายในธนาคาร กรณีที่บัญชีผู้โอนและบัญชีผู้รับโอน และเครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ธนาคารออมสิน อย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมดอยู่นอกเขตจังหวัดเดียวกัน
- ครั้งแรกของเดือนยกเว้นให้ 
​  ครั้งต่อไปคิดครั้งละ 15 บาท
2. ค่าธรรมเนียมการทำรายการที่เครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ธนาคารอื่น
 
(1) ถอนเงิน หรือโอนเงิน ในบัตรเดียวกันที่เครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ของธนาคารอื่น ในเขตจังหวัดเดียวกัน - ยกเว้นให้
(2) ถอนเงิน หรือโอนเงินในบัตรเดียวกันที่เครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ของธนาคารอื่น นอกเขตจังหวัดเดียวกัน
- ครั้งละ 20 บาท
3. การใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารออมสินที่เครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ของธนาคารอื่นในการถามยอด ถอนเงิน โอนเงินภายในบัตร ภายในเดือนเดียวกัน ตั้งแต่ครั้งที่ 5 เป็นต้นไป
- ครั้งละ 10 บาท ทั้งนี้การทำรายการถามยอดก่อน
  แล้วจึงถอนเงิน หรือโอนเงินถือเป็นการทำรายการ
  2 ครั้ง
4. ค่าธรรมเนียมการโอนเงินรายย่อยระหว่างธนาคาร (ORFT) โดยใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารออมสินที่เครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ของธนาคารออมสิน หรือเครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ของธนาคารเจ้าของบัญชีผู้รับโอน -  ไม่เกิน 10,000 บาท ครั้งละ 25 บาท
   มากกว่า 10,000 บาท แต่ไม่เกิน 50,000 บาท
   ครั้งละ 35 บาท
 
5. ค่าธรรมเนียมการถอนเงินโดยใช้บัตรออมสิน วีซ่า อิเล็กตรอน บัตรออมสิน วีซ่า เดบิต บัตรออมสิน วีซ่า เดบิตอินสแตนท์ บัตรออมสิน วีซ่า เดบิต สมาร์ท ไลฟ์ ของธนาคารออมสิน ที่เครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ในต่างประเทศ
 
(1) การถอนเงินสด - ครั้งละ 100 บาท
 
(2) การถามยอด - ครั้งละ 15 บาท
 
6. ค่าธรรมเนียมการถอนเงินโดยใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์ประเภทอื่นๆ ที่เครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ของธนาคารออมสิน
 
(1) การถอนเงินสด  
บัตรอิเล็กทรอนิกส์ต่างประเทศที่มีสัญลักษณ์ Visa Plus - ครั้งละ 200 บาท
บัตรอิเล็กทรอนิกส์ที่มีสัญลักษณ์ Union Pay - ครั้งละ 100 บาท
บัตรอิเล็กทรอนิกส์ที่มีสัญลักษณ์ Umay Plus - ครั้งละ 13 บาท
บัตรอิเล็กทรอนิกส์ที่มีสัญลักษณ์ AMERICAN EXPRESS
        - บัตรในประเทศ
        - บัตรต่างประเทศ

- ครั้งละ 20 บาท
- ครั้งละ 50 บาท
บัตรอิเล็กทรอนิกส์ในกลุ่ม Non Bank ได้แก่ :
       
 
 - บัตรอิเล็กทรอนิกส์ที่มีสัญลักษณ์ AEON ที่ออกโดยธนาคารภายในประเทศ - ครั้งละ 20 บาท
 
 - บัตรอิเล็กทรอนิกส์ที่มีสัญลักษณ์ AEON ที่ลูกค้ามีสินเชื่อส่วนบุคคลกับบริษัท AEON  - ครั้งละ 13 บาท
บัตรอิเล็กทรอนิกส์ของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ไทย ไอซีที จำกัด (บัตรกดเงินสดสหกรณ์) - ครั้งละ 9 บาท
การสอบถามยอดเงินคงเหลือบัตรอิเล็กทรอนิกส์ของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ไทย ไอซีที จำกัด (บัตรกดเงินสดสหกรณ์) - ครั้งละ 9 บาท
   
หมายเหตุ
ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2559 เป็นต้นไป