ธนาคารออมสิน
ธนาคาร
ธนาคาร
  • ธนาคาร
  • ธนาคาร ธนาคาร
ธนาคาร
EN |TH
บริการทางการเงิน

การถอนเงินบัญชีหนึ่งนำไปฝากอีกบัญชีหนึ่ง ซึ่งผู้ฝากได้มอบอำนาจหรือยินยอมให้ธนาคารเป็นผู้ถอนเงิน

ประเภทบริการ อัตราค่าธรรมเนียม
1. ผู้ฝากทั่วไป - รายการละ 10 บาท แต่ไม่เกิน 20 บาท 
ต่อวัน
2. รัฐวิสาหกิจ - รายการละ 10 บาทแต่ไม่เกิน 20 บาท 
ต่อวัน
3. ส่วนราชการ - ยกเว้นให้
หมายเหตุ
ทั้งนี้ตั้งแต่ 26 พฤศจิกายน 2552 เป็นต้นไป