ธนาคารออมสิน
ธนาคาร
ธนาคาร
  • ธนาคาร
  • ธนาคาร ธนาคาร
ธนาคาร
EN |TH
บริการทางการเงิน

การดำเนินการออกใบแทนกรมธรรม์การฝากเงิน

ประเภทบริการ อัตราค่าธรรมเนียม
1. กรณีการชำรุดหรือสูญหายเกิดจากภัยธรรมชาติหรือวินาศภัย - ยกเว้นให้
2. กรณีการชำรุดหรือสูญหายเกิดจากเหตุอื่น นอกจาก 1. - ฉบับละ 100 บาท
หมายเหตุ
ทั้งนี้ตั้งแต่ 4 เมษายน 2549 เป็นต้นไป