ธนาคารออมสิน
ธนาคาร
ธนาคาร
  • ธนาคาร
  • ธนาคาร ธนาคาร
ธนาคาร
EN |TH
บริการทางการเงิน

การขอ STATEMENT ย้อนหลัง ให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมตามระยะเวลา โดยเริ่มนับจากเดือนที่ขอ

ประเภทบริการ อัตราค่าธรรมเนียม
1. ผู้ฝากทั่วไป หรือรัฐวิสาหกิจ  
(1) เงินฝากประเภทเผื่อเรียก
- เรียกเก็บในอัตราเดือนละ 20 บาท
(2) เงินฝากประเภทเผื่อเรียก (พิเศษ) และเงินฝากประเภทอื่นนอกจากข้อ (1)
 
ก. ไม่เกิน 6 เดือน
- เดือนละ 20 บาท แต่ไม่เกิน 100 บาท
ข. เกิน 6 เดือน แต่ไม่เกิน 2 ปี
- เดือนละ 20 บาท แต่ไม่เกิน 200 บาท
ค. เกิน 2 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี
- เรียกเก็บในอัตรา 300 บาท
ง. เกิน 3 ปี แต่ไม่เกิน 4 ปี
- เรียกเก็บในอัตรา 400 บาท
จ. เกิน 4 ปีขึ้นไป
- เรียกเก็บในอัตรา 500 บาท
2. ส่วนราชการ - ยกเว้นให้
3. การขอ STATEMENT ย้อนหลัง โดยขอเป็นแผ่น DISKETTE หรือ TAPE  
(1) ผู้ฝากทั่วไป หรือรัฐวิสาหกิจ
- เรียกเก็บในอัตราเดือนละ 200 บาท
(2) ส่วนราชการ
- ยกเว้นให้
หมายเหตุ
ทั้งนี้ตั้งแต่ 4 เมษายน 2549 เป็นต้นไป