วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สินเชื่อเพื่อพัฒนากลุ่ม อาชีพ

ประเภทและจำนวนเงินให้กู้ อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)
เงินกู้
1. สินเชื่อเพื่อพัฒนาชีวิตครู
1. กรณีผู้กู้ประสงค์ทำประกันเพื่อคุ้มครองสินเชื่อ MRR
2. กรณีผู้กู้ไม่ประสงค์ทำประกันเพื่อคุ้มครองสินเชื่อ MRR + 0.50
2. สินเชื่อเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตข้าราชการทหาร
1. กรณีผู้กู้ประสงค์ทำประกันเพื่อคุ้มครองสินเชื่อ MRR
2. กรณีผู้กู้ไม่ประสงค์ทำประกันเพื่อคุ้มครองสินเชื่อ MRR + 0.50
3. สินเชื่อพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตข้าราชการพลเรือนสามัญ
1. กรณีผู้กู้ประสงค์ทำประกันเพื่อคุ้มครองสินเชื่อ MRR
2. กรณีผู้กู้ไม่ประสงค์ทำประกันเพื่อคุ้มครองสินเชื่อ MRR + 0.50
4. สินเชื่อวิทยฐานะเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สิน
1. กรณีผู้กู้ประสงค์ทำประกันเพื่อคุ้มครองสินเชื่อ MRR
2. กรณีผู้กู้ไม่ประสงค์ทำประกันเพื่อคุ้มครองสินเชื่อ MRR + 0.50
5. สินเชื่อโครงการสวัสดิการเงินกู้แก่สมาชิก ช.พ.ค. MLR
6. สินเชื่อโครงการสวัสดิการเงินกู้สมาชิก ช.พ.ค. โครงการ 4 / สมาชิก ช.พ.ส. MLR
7. สินเชื่อโครงการสวัสดิการเงินกู้สมาชิก ช.พ.ค. โครงการ 5 / สมาชิก ช.พ.ส. MLR
8. สินเชื่อโครงการสวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค.

1. กรณีผู้กู้ประสงค์ทำประกันเพื่อคุ้มครองสินเชื่อ หรือกรณีผู้กู้ไม่ประสงค์ทำประกัน แต่มีบุคคลค้ำประกัน หรือหลักทรัพย์ค้ำประกัน ตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด

หรือกรณีผู้กู้ที่ทำประกันเพื่อคุ้มครองสินเชื่อมาโดยตลอดแต่ต่อมาผู้กู้มีอายุเกินกว่าที่บริษัทประกันรับทำประกันกำหนด

MLR – 0.50
2. กรณีผู้กู้ไม่ประสงค์ทำประกันเพื่อคุ้มครองสินเชื่อ MLR
9. สินเชื่อโครงการเกื้อกูลผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

1.กรณีที่ทำสัญญากู้เงินก่อนวันที่ 1 เม.ย. 2558

1.1 กรณีผู้กู้ประสงค์ทำประกันเพื่อคุ้มครองสินเชื่อ หรือกรณีผู้กู้ไม่ประสงค์ทำประกัน แต่มีบุคคลค้ำประกัน หรือหลักทรัพย์ค้ำประกัน ตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด

หรือกรณีผู้กู้ที่ทำประกันเพื่อคุ้มครองสินเชื่อมาโดยตลอดแต่ต่อมาผู้กู้มีอายุเกินกว่าที่บริษัทประกันรับทำประกันกำหนด

MLR – 0.85
1.2 กรณีผู้กู้ไม่ประสงค์ทำประกันเพื่อคุ้มครองสินเชื่อ MLR – 0.35

2.กรณีที่ทำสัญญากู้เงินตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 2558

2.1 กรณีผู้กู้ประสงค์ทำประกันเพื่อคุ้มครองสินเชื่อ หรือกรณีผู้กู้ไม่ประสงค์ทำประกัน แต่มีบุคคลค้ำประกัน หรือหลักทรัพย์ค้ำประกัน ตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด

หรือกรณีผู้กู้ที่ทำประกันเพื่อคุ้มครองสินเชื่อมาโดยตลอดแต่ต่อมาผู้กู้มีอายุเกินกว่าที่บริษัทประกันรับทำประกันกำหนด

MRR – 0.85
2.2 กรณีผู้กู้ไม่ประสงค์ทำประกันเพื่อคุ้มครองสินเชื่อ MRR – 0.35
10. สินเชื่อโครงการพัฒนาชีวิตข้าราชการส่วนท้องถิ่น กรณีหน่วยงานเปิดบัญชีดำรงเงินฝาก ดังนี้
         10.1 กรณีหน่วยงานเปิดบัญชีดำรงเงินฝาก อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก อัตราสูงสุดตามประกาศ ธนาคารของเงินฝากประเภท เดียวกับที่หน่วยงาน ต้นสังกัดดำรงไว้ + 1.75
          10.2 กรณีหน่วยงานปิดบัญชีดำรงเงินฝาก MRR + 0.25
11. สินเชื่อโครงการลดภาระหนี้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 4.00
อัตราดอกเบี้ยกรณีผิดนัดไม่ชำระหนี้ เท่ากับอัตราดอกเบี้ยสูงสุดตามสัญญาบวกร้อยละ 2 ต่อปี

ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 11 กรกฎาคม 2565 เป็นต้นไป

Skip to content