วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สินเชื่อเพื่อช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยพิบัติ

ประเภทและจำนวนเงินให้กู้ อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)  
  เงินกู้ กรณีผิดนัด ไม่ชำระหนี้
1. สินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ

เดือนที่ 1-3  ร้อยละ 0.00 ต่อเดือน

เดือนที่ 4 เป็นต้นไป ร้อยละ 0.50 ต่อเดือน

เท่ากับอัตราดอกเบี้ยสูงสุดตามสัญญาบวกร้อยละ 0.25 ต่อเดือน
ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม 2566 เป็นต้นไป    
Skip to content