วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สินเชื่อเพื่อช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยพิบัติ

ประเภทและจำนวนเงินให้กู้ อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)
เงินกู้ กรณีผิดนัด ไม่ชำระหนี้
1. สินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ

ปีที่ 1 ร้อยละ 0.00 ต่อเดือน

ปีที่ 2-5 ร้อยละ 0.85 ต่อเดือน

เท่ากับอัตราดอกเบี้ยสูงสุดตามสัญญาบวกร้อยละ 0.25 ต่อเดือน
ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 เป็นต้นไป