ศูนย์วิจัย – Government Savings Bank

วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ศูนย์วิจัย

ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจ ธุรกิจและเศรษฐกิจฐานราก

ฝ่ายวิจัยเศรษฐกิจ ธุรกิจและเศรษฐกิจฐานราก มีหน้าที่เป็นศูนย์กลางการศึกษา วิเคราะห์ และวิจัยสถานการณ์แนวโน้มเศรษฐกิจระดับมหภาค จุลภาค เศรษฐกิจฐานรากและตลาดการเงินในประเทศ รวมทั้งสถานการณ์และแนวโน้มเศรษฐกิจและการเงินต่างประเทศในภาคธุรกิจอุตสาหกรรม เกษตรกรรม บริการและอื่น ๆ ที่เป็นธุรกิจเป้าหมายของธนาคาร ติดตามความเคลื่อนไหวของตลาดการเงิน ที่คาดว่าจะส่งผลกระทบ พร้อมทั้งเสนอแนะแนวทางการดำเนินงานที่เหมาะสม

อาหารและเครื่องดื่ม

คลิกดูรายละเอียด

สิ่งทอและเครื่องแต่งกาย

คลิกดูรายละเอียด