Q & A สินเชื่ออิ่มใจ – Government Savings Bank

วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > Q & A สินเชื่ออิ่มใจ

Q & A สินเชื่ออิ่มใจ

 

ข้อ 1 Q :  คุณสมบัติของลูกค้าที่ขอกู้สินเชื่ออิ่มใจ เป็นอย่างไร

A :  1) เป็นผู้ประกอบการร้านอาหารหรือเครื่องดื่ม ที่เป็นร้านจำหน่ายแบบถาวร เช่น ร้านอาหารในห้างสรรพสินค้า / ร้านอาหารที่เปิดในห้องแถวหรืออาคารพาณิชย์ / ภัตตาคาร ร้านที่มีลักษณะเป็น Booth  / ผู้ประกอบการรถ Foot Truck ฯลฯ ซึ่งไม่ใช่ ร้านแบบ หาบเร่ / แผงลอย / รถเข็น

      2) เป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์

      3) ต้องแนบไฟล์ภาพถ่ายของลูกค้าพร้อมสถานประกอบการ และยืนยันการไม่เลิกจ้างแรงงานในระบบลงทะเบียน

      4) มีถิ่นที่อยู่อาศัยและสถานประกอบการแน่นอน

      5) เป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

 

 

ข้อ 2 Q : ลูกค้าที่สนใจใช้บริการสินเชื่ออิ่มใจ ควรดำเนินการอย่างไร

A : 1) ลูกค้าลงทะเบียน ผ่าน www.gsb.or.th

      2) หลังจากลงทะเบียน 5 วันทำการ ให้ลูกค้าตรวจสอบเกณฑ์การพิจารณาเบื้องต้น ผ่าน www.gsb.or.th และลูกค้าจะได้รับ Notification / SMS แจ้งผลการพิจารณาผ่านหมายเลขโทรศัพท์ที่ลูกค้าลงทะเบียนสินเชื่ออิ่มใจ

     3) ลูกค้าที่มีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์เบื้องต้น สามารถขอกู้ได้ที่ Mobile Application MyMo ในขั้นตอนถัดไป

 

 

ข้อ 3 Q : กรณีลูกค้าไม่สามารถลงทะเบียนได้ด้วยตนเอง ทำอย่างไรได้บ้าง

A : ให้ลูกค้าติดต่อธนาคารออมสินสาขาเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนแทนลูกค้า

 

 

ข้อ 4 Q : ลูกค้าลงทะเบียนสินเชื่ออิ่มใจ ต้องใช้เอกสารประกอบสำหรับการลงเบียนอะไรบ้าง

A : 1) ไฟล์ภาพถ่ายของลูกค้าพร้อมสถานประกอบการ

    2) ไฟล์เอกสารแสดงความเป็นเจ้าของกิจการ เช่น เอกสารทะเบียนการค้า / ทะเบียนพาณิชย์ /สัญญาเช่าร้าน / สัญญาแฟรนไชส์ เป็นต้น

    3) แผนที่ร้านค้า

    4) Link ร้านค้าใน  Social Media

 

ข้อ 5 Q : กรณีลูกค้าที่ขอกู้ประกอบกิจการที่บ้านของตนเองและไม่มีเอกสารแสดงความเป็นเจ้าของ สามารถใช้เอกสารใดแทนได้

A : ใช้สำเนาทะเบียนบ้านของลูกค้าที่ขอกู้เป็นเจ้าของบ้านแทนเอกสารแสดงความเป็นเจ้าของ

 

ข้อ 6 Q : ภาพถ่ายของลูกค้าพร้อมสถานประกอบการ ควรมีลักษณะอย่างไร

A : ภาพถ่ายของลูกค้าพร้อมสถานประกอบการควรเห็นลักษณะ รูปแบบร้านอย่างชัดเจนเพื่อเป็นประโยชน์ในการพิจารณาสินเชื่อ

 

ข้อ 7 Q : ลูกค้าสามารถบันทึกหน้าจอจาก Google Map แทนแผนที่ร้านค้าเพื่อลงทะเบียนได้หรือไม่

A : ได้ ในการบันทึกหน้าจอควรให้เห็นสถานที่สำคัญ เช่น โรงเรียน วัด โรงพยาบาล ห้างสรรพสินค้าที่อยู่ใกล้กับร้านค้าของลูกค้า

 

ข้อ 8 Q : ในการยื่นขอกู้สินเชื่ออิ่มใจ ลูกค้าต้องใช้เอกสารแสดงรายได้ย้อนหลังหรือไม่

A : ลูกค้าไม่ต้องใช้เอกสารแสดงรายได้ในการยื่นขอกู้สินเชื่ออิ่มใจ

 

ข้อ 9 Q : เมื่อลูกค้าผ่านเกณฑ์เบื้องต้น ต้องดำเนินการอย่างไรต่อไป

A : 1) กรณีลูกค้ามี Mobile Application MyMo แล้ว เมื่อลูกค้าเข้าใช้ Mobile Application MyMo จะพบเมนูเพื่อใช้บริการสินเชื่ออิ่มใจ

     2) กรณีลูกค้าไม่มี Mobile Application MyMo ต้องนำสมุดบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกและบัตร

ประจำตัวประชาชนไปติดต่อขอสมัครใช้บริการ Mobile Application MyMo ที่ธนาคารออมสินสาขา

 

ข้อ 10 Q : กรณีลูกค้าตรวจสอบผลการลงทะเบียนและพบว่าให้แนบเอกสารเพิ่มเติม เนื่องจากสาเหตุใดได้บ้าง

A : 1) รูปแบบร้านค้าไม่ชัดเจน

     2) เอกสารแสดงความเป็นเจ้าของยังไม่เพียงพอต่อการพิจารณา

 

ข้อ 11 Q : ลูกค้าที่ขอกู้สินเชื่ออิ่มใจ สามารถลงทะเบียนซ้ำได้หรือไม่

A : ไม่สามารถลงทะเบียนซ้ำได้

 

 

ข้อ 12 Q : เมื่อลูกค้าผ่านเกณฑ์เบื้องต้นในระบบลงทะเบียนแล้ว ลูกค้าต้องเตรียมเอกสารหรือข้อมูลอะไรบ้างในการขอกู้สินเชื่อ ผ่าน Mobile Application MyMo

A : ใช้เพียงบัตรประชาชนในการสมัครขอสินเชื่อผ่าน Mobile Application MyMo และต้องมี E-Mail ที่เป็นปัจจุบัน เพื่อใช้เป็นช่องทางในการรับสัญญาอิเล็กทรอนิกส์ (E- Contract)

 

 

ข้อ 13 Q : ลูกค้าจะได้รับการแจ้งผลการพิจารณาสินเชื่อ ผ่านช่องทางใด

A : ธนาคารจะแจ้งผลการพิจารณา (ทั้งผ่านการพิจารณาและไม่ผ่านการพิจารณา) ผ่าน 2 ช่องทาง ได้แก่ Push Notification บน Mobile Application MyMo และ SMS

 

 

ข้อ 14 Q : เมื่อลูกค้าได้รับแจ้งว่าผ่านการพิจารณาสินเชื่อแล้ว ต้องทำอย่างไร

A : ลูกค้าจะต้องเข้าไปยืนยันการทำสัญญาใน Mobile Application MyMo ภายใน 7 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้ง

 

ข้อ 15 Q : เมื่อลูกค้าทำสัญญาบน Mobile Application MyMo เรียบร้อยแล้ว จะได้รับเงินกู้เมื่อไร

A : ลูกค้าจะได้รับเงินกู้ภายใน 24 ชั่วโมง ผ่านบัญชีหลัก ( Primary Account ) ใน Mobile Application MyMo

 

ข้อ 16 Q : ช่องทางในการติดต่อสอบถาม

A :  ติดต่อได้ทั้ง Call Center1115 และ 1143 / สาขาของธนาคารออมสิน

 

ข้อ 17 Q : ในการยื่นขอกู้สินเชื่ออิ่มใจ ลูกค้าจะถูกตรวจสอบ Credit Bureau หรือไม่

A : ตรวจ Credit Bureau โดยลูกค้ายืนยัน Consent ผ่าน Mobile Application MyMo

 

ข้อ 18 Q : การส่งชำระสินเชื่ออิ่มใจ สามารถส่งชำระผ่านช่องทางใดได้บ้าง

A : สินเชื่ออิ่มใจ ส่งชำระอัตโนมัติโดยหักบัญชีเงินฝากของลูกค้าที่ผูกบัญชีไว้กับ Mobile Application MyMo / ธนาคารออมสินสาขา

 

ข้อ 19 Q : ลูกค้าต้องการปิดบัญชีสินเชื่ออิ่มใจ ผ่าน Mobile Application MyMo ได้หรือไม่

A : ไม่สามารถทำได้ ลูกค้าต้องติดต่อธนาคารออมสินสาขาเท่านั้น

 

ข้อ 20 Q : ลูกค้าได้รับเงินกู้สินเชื่ออิ่มใจเรียบร้อยแล้ว จะเริ่มชำระสินเชื่องวดแรกเมื่อใด

A : ลูกค้าได้รับการปลอดชำระหนี้ 6 งวดแรก (เงินต้นและดอกเบี้ย) จะเริ่มชำระสินเชื่องวดแรกในเดือนที่ 7 โดยนับเดือนที่ได้รับเงินกู้เป็นเดือนแรก เช่น ลูกค้าได้รับเงินกู้ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2564 สัญญากำหนดให้ชำระหนี้ทุกสิ้นเดือน ดังนั้น ลูกค้าจะเริ่มชำระภายในสิ้นเดือน มกราคม 2565 เป็นงวดแรก

 

Untitled 1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13