ประกาศรายชื่อผู้โชคดี กิจกรรม ส่งลุ้นทอง – รับลุ้นเงิน – Government Savings Bank

โปรโมชั่น

อื่นๆ

หน้าหลัก > โปรโมชัน > อื่นๆ > ประกาศรายชื่อผู้โชคดี กิจกรรม ส่งลุ้นทอง – รับลุ้นเงิน

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี กิจกรรม ส่งลุ้นทอง – รับลุ้นเงิน

ประชาสัมพันธ์รายชื่อผู้โชคดี ฝสอ. ครั้งที่1 ส.ค

 

แจกทอง

 

กติกาและเงื่อนไข โปรโมชั่นกิจกรรม “End year Special Lucky Draw”

 

 1. ลูกค้าที่ทำธุรกรรมโอนเงินด่วนระหว่างประเทศ ส่งเงิน – รับเงิน MoneyGram ที่ธนาคารออมสินทุกสาขา ตั้งแต่ 15 สิงหาคม ถึง 31 ธันวาคม 2564 เป็นรายการที่ถูกต้อง ครบถ้วน ตามเงื่อนไข ผู้ที่ไม่ได้รับรางวัลในกิจกรรม “ส่งลุ้นทอง – รับลุ้นเงิน”   จะมีสิทธิ์ได้ลุ้นจับรางวัลพิเศษจากบริษัท MoneyGram ธุรกรรมส่งเงินโอนจะได้รับสิทธิ์ 2 สิทธิ์ ต่อ 1 รายการ และธุรกรรมรับเงินโอนจะได้รับสิทธิ์ 1 สิทธิ์ ต่อ 1 รายการ และไม่จำกัดจำนวนสิทธิ์ในการเข้าร่วมกิจกรรม
 2. ธนาคารจะจับรางวัลในวันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2565 จำนวน 47 รางวัล และประกาศรายชื่อผู้โชคดีผ่านช่องทางเว็บไซต์ธนาคาร www.gsb.or.th ภายใน 31 มกราคม พ.ศ. 2565 ซึ่งมีรางวัล ดังนี้

– รางวัลที่ 1 รถจักรยานยนต์ Yamaha Aerox 2021 รุ่น Standard Version จำนวน 2 รางวัล รางวัลละ 75,000 บาท รวมมูลค่า 150,000 บาท (ตามราคาตลาด ณ  วันที่ 16 กรกฎาคม 2564)

– รางวัลที่ 2 LG UHD TV 50 นิ้ว UHD 4K Smart TV รุ่น  50UN7300 จำนวน 5 รางวัล รางวัลละ 15,000 บาท รวมมูลค่า 75,000 บาท (ตามราคาตลาด ณ วันที่ 14 กรกฎาคม 2564)

– รางวัลที่ 3 Air Purifier value PHILIPS รุ่น AC1215 จำนวน 10 รางวัล รางวัลละ 9,000 บาท รวมมูลค่า 90,000 บาท  (ตามราคาตลาด ณ วันที่ 14 กรกฎาคม 2564)

– รางวัลที่ 4 กระเป๋าเดินทาง GSB 20 นิ้ว Wheels Suitcase จำนวน 30 รางวัล รางวัลละ 1,200 บาท รวมมูลค่า 36,000 บาท  (ตามราคาตลาด ณ วันที่ 14 กรกฎาคม 2564)

 1. ธนาคารจะจัดเก็บชื่อ-นามสกุลลูกค้าที่ใช้บริการในช่วงเวลาที่กำหนด ไปใช้ในการจับรางวัลเท่านั้น โดยจะพิมพ์ ชื่อ – นามสกุลและเบอร์โทรศัพท์ ผู้มีสิทธิ์ลุ้นรางวัลลงบนกระดาษตัดเป็นชิ้นส่วนรวมไว้ในภาชนะเดียวกัน และทำการ     จับรางวัล ทั้งผู้ได้รับรางวัลตัวจริงและสำรองที่ ณ ธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่ เลขที่ 470 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
 2. ผู้ได้รับรางวัล ต้องติดต่อธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่เพื่อขอรับรางวัล โทร.02-2998000 ต่อ 010335 เพื่อขอรับของรางวัลภายใน 30 วันนับจากวันประกาศผลรางวัล โดยนำหลักฐานในการรับของรางวัลมาแสดง เช่น บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงหรือหนังสือเดินทาง (Passport) (ที่มีอายุใช้งาน) ในกรณีรับด้วยตนเอง สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือ สำเนาหนังสือเดินทาง (Passport) กรณีมอบอำนาจ หนังสือมอบอำนาจให้ติดอากรแสตมป์ หากผู้รับรางวัลเอกสารไม่ครบถ้วนภายในกำหนดเวลาดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์
 3. กรณีที่มีการสละสิทธิ์และ/หรือ ผู้ได้รับรางวัลมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับและเงื่อนไข ที่ธนาคารกำหนด ธนาคารจะติดต่อให้ผู้ได้รับรางวัลสำรองมารับรางวัล โดยผู้ที่ได้รับรางวัลสำรองจะต้องมารับรางวัลภายใต้ระยะเวลาและเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด
 4. ผู้ได้รับรางวัลที่มีมูลค่าเกินกว่า 1,000 บาทขึ้นไป จะต้องชำระค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัลตามที่กฏหมายกำหนด
 5. ผู้ได้รับรางวัลสูงสุดเพียงรางวัลเดียว 1 รางวัล/ครั้ง ไม่สามารถโอนสิทธิ์การรับรางวัลให้แก่บุคคลอื่นได้ และของรางวัล ไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดหรือสิ่งอื่นใดได้
 6. ธนาคารมีสิทธิ์นำชื่อ-นามสกุลและรายละเอียดอื่นใดของผู้ได้รับรางวัลออกเผยแพร่ทั้งภาพและเสียงเพื่อการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ รายการส่งเสริมการขายนี้ โดยไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนใดๆ ทั้งสิ้น
 7. ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องและไม่รับผิดชอบในความเสียหาย สูญหาย และหรือเหตุอื่นใด อันเนื่องมาจากการใช้รางวัล และการบริการใดๆ ของผู้จำหน่ายสินค้า ผู้ให้บริการหรือบุคคลใดทั้งสิ้น
 8. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัลเป็นของที่มีมูลค่าใกล้เคียงกันโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 9. ธนาคารมีสิทธิ์เปลี่ยนแปลง ยกเลิก กติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลา สิทธิประโยชน์ต่างๆ รายการส่งเสริมการขาย โดยจะแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนดำเนินการ เว้นแต่มีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งล่วงหน้า ในกรณีมีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สุด
 10. ลูกค้าที่ได้รับสิทธิ์แต่ไม่ประสงค์เข้าร่วมกิจกรรม สามารถกรอกแบบสอบถามด้านหลัง ส่งให้สาขาที่ทำธุรกรรม
 11. ใบอนุญาตเลขที่ 1302/2564 ออกให้ ณ ศูนย์บริการประชาชน กรุงเทพมหานคร
 12. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ส่วนพัฒนาธุรกิจและการขายธุรกิจปริวรรต ฝ่ายบริหารพันธมิตรและพัฒนาธุรกิจ หมายเลขโทรศัพท์ 02 299 8000 ต่อ 010340, 010335 หรือ Line@ : @gsbfx