โปรโมชัน

สินเชื่อ

หน้าหลัก > โปรโมชัน > สินเชื่อ > สินเชื่อสวัสดิการ “สู้ภัยโควิด” สำหรับบุคลากรในหน่วยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ/องค์กรอิสระ/องค์การมหาชน ที่หน่วยงานส่วนกลางมีข้อตกลงกับธนาคารออมสิน

สินเชื่อสวัสดิการ “สู้ภัยโควิด” สำหรับบุคลากรในหน่วยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ/องค์กรอิสระ/องค์การมหาชน ที่หน่วยงานส่วนกลางมีข้อตกลงกับธนาคารออมสิน

สวัสดิการ สู้ภัยโควิด Newweb 1

  • เป็นข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และพนักงานรัฐวิสาหกิจ ที่สังกัดหน่วยงานที่มีข้อตกลงกับธนาคารออมสิน (ส่วนกลาง) (ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขข้อตกลงของแต่ละหน่วยงาน)
  • มีอายุครบ 20 ปีขึ้นไป และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 60  ปี  ยกเว้น  ข้าราชการอัยการและข้าราชการตุลาการ เมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาชำระคืนเงินกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี
  • เป็นผู้ฝากเงินประเภทเผื่อเรียกของธนาคาร
  • ณ  วันยื่นกู้ต้องไม่มีภาระสินเชื่อสวัสดิการสำหรับข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ (ธนาคารออมสิน)

 

  • เพื่อการอุปโภคบริโภค  หรือชำระหนี้สินเชื่ออื่นๆ
  • ให้กู้ได้สูงสุดไม่เกินรายละ 500,000 บาท
  • ให้กู้ได้ไม่เกิน 10 ปี
  • ไม่ต้องใช้บุคคลค้ำประกัน
  • จัดทำนิติกรรมสัญญาให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2565