ปิดดีล ทุก ภาระการเงิน ด้วยสินเชื่อสวัสดิการอเนกประสงค์ เพื่อการอุปโภคบริโภคหรือชำระหนี้สินเชื่ออื่นๆ

อนุมัติและจัดทำนิติกรรมสัญญาภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2566

แชร์

 • สมัครใช้บริการสินเชื่อ
สินเชื่อสวัสดิการอเนกประสงค์731

สินเชื่อสวัสดิการ

 

จุดเด่น

จำนวนเงินให้กู้

 • สูงสุดไม่เกิน 500,000 บาท

ระยะเวลาชำระเงินกู้

 • ไม่เกิน 10​ ปี และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 60 ปี ยกเว้น ข้าราชการอัยการและข้าราชการตุลาการ เมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาชำระคืนเงินกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี
กรณีที่ 1 กรณีที่

ผู้กู้มีบัญชีเงินเดือน

กับธนาคารออมสิน

ผู้กู้ไม่มีบัญชีเงินเดือน

กับธนาคารออมสิน

ผู้กู้มีบัญชีเงินเดือน

กับธนาคารออมสิน

ผู้กู้ไม่มีบัญชีเงินเดือน

กับธนาคารออมสิน

MRR – 1.25% MRR – 0.25% MRR – 1.00% MRR
5.745 % 6.745% 5.995% 6.995%

หมายเหตุ : อัตราดอกเบี้ยขั้นต่ำ MRR = 6.995% (ตั้งแต่วันที่ 8 มิถุนายน 2566)

คุณสมบัติผู้กู้ :

 • เป็นบุคลากรในหน่วยงานราชการ / รัฐวิสาหกิจ / องค์กรอิสระ / องค์การมหาชน ที่หน่วยงานส่วนกลางมี MOU กับ ธนาคารออมสิน
 • มีอายุครบ 20 ปีขึ้นไป และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 60 ปี ยกเว้น ข้าราชการอัยการและข้าราชการตุลาการ เมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาชำระคืนเงินกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี
 • เป็นผู้ฝากเงินประเภทเผื่อเรียกของธนาคาร
 • ณ วันยื่นกู้ต้องไม่มีภาระสินเชื่อสวัสดิการสำหรับข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ (ธนาคารออมสิน)
 • อนุมัติและจัดทำนิติกรรมสัญญาภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2566
 • อัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามเงื่อนไขข้อตกลงของแต่ละหน่วยงาน
 • ปัจจุบัน MRR = 6.995% (ตั้งแต่วันที่ 8 มิถุนายน 2566)
 • เป็นบุคลากรในหน่วยงานราชการ / รัฐวิสาหกิจ / องค์กรอิสระ / องค์การมหาชน ที่หน่วยงานส่วนกลางมี MOU กับ ธนาคารออมสิน (ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขข้อตกลงของแต่ละหน่วยงาน)
 • ณ วันยื่นกู้ต้องไม่มีภาระสินเชื่อสวัสดิการสำหรับข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ (ธนาคารออมสิน)
 • หลักเกณฑ์เงื่อนไขอื่นที่มิได้กล่าวไว้เป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด

แชร์