เปลี่ยนคะแนนสะสม GSB Reward Point เป็น VIZ Coins

ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน เป็นต้นไป

แชร์

Viz

Viz 2023 Creat 01

 

สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารออมสิน สามารถนำคะแนนสะสม GSB Reward Point  ทุกๆ 1,000 คะแนน แลกรับ VIZ Coins ได้ 100 คะแนน (1 คะแนน =1 บาท)  

ผู้ถือบัตรเครดิตสามารถแจ้ง แลกรับ VIZ Coins ผ่านช่องทาง GSB Credit Card Call Center  โทร. 02-299-8888 และ GSB Infinite Banking  Call Center สำหรับผู้ถือบัตร Prestige และ World Elite โทร.02-299-9999 ตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป 

 

หลักเกณฑ์และเงื่อนไข

 • ผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารออมสินนำคะแนนสะสม GSB Reward Point แลกรับสินค้าผ่านช่องทาง GSB Credit Card Call Center สำหรับผู้ถือบัตรเครดิต Premium และ Precious  โทร. 0 2299 8888 และ GSB Infinite Banking Call Center สำหรับผู้ถือบัตรเครดิต Prestige และ World Elite โทร. 0 2299 9999
 • หมายเลขโทรศัพท์ของผู้ถือบัตรเครดิตที่ทำการแลกคะแนนสะสมจะต้องเป็นหมายเลขเดียวกันกับที่ลงทะเบียนไว้กับ OneSiam Application ซึ่งให้บริการโดย บริษัท เวล็อซซิตี้ จำกัด (“บริษัท”)
 • ณ วันที่แจ้งความประสงค์แลกคะแนนสะสม GSB Reward Point ผู้ถือบัตรจะต้องคงสภาพสถานะสมาชิกผู้ถือบัตรและไม่ผิดนัดชำระ ทั้งนี้ ธนาคารมีสิทธิ์ระงับการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการตลาดข้างต้นในกรณีตรวจพบว่าผู้ถือบัตรดังกล่าวมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ หรือเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด
 • การนำคะแนนสะสมมาแลกรับสินค้าให้เป็นไปตามเงื่อนไขในการแลกสินค้าแต่ละประเภทและตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด ในกรณีที่คะแนนสะสมไม่เพียงพอ ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกคำขอแลกสินค้านั้นๆ ตามดุลยพินิจของธนาคาร
 • คะแนนสะสมที่แลกแล้วไม่สามารถ แลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสด หรือขอคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 • กำหนดคะแนนสะสม GSB Reward Point 1,000 คะแนน มีมูลค่าเท่ากับ VIZ Coin 100 คะแนน โดย VIZ Coin 1 คะแนน มีมูลค่าเท่ากับ 1 บาท
 • การแลกคะแนน GSB Reward Point ขั้นต่ำ 1,000 คะแนน เพิ่มได้ทุก 1,000 คะแนน
 • ณ วันที่แจ้งความประสงค์แลกคะแนนสะสม GSB Reward Point ผู้ถือบัตรจะต้องมีสถานะเป็นปกติ ไม่ผิดนัดชำระ และต้องมีคะแนน GSB Reward Point เพียงพอ
 • คะแนนที่แลกแล้วไม่สามารถ แลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสด หรือขอคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
 • เงื่อนไขการแลกซื้อสินค้า บริการ และชำระบิลต่างๆ เป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัท เวล๊อซซิตี้ จำกัด กำหนด สอบถามรายละเอียด โทร.0-2111-6161 บริการจากบริษัทฯ
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ได้ประกาศไว้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

แชร์