เตรียมคว้าเน็ตฟรี! 10GB เมื่อเติมเงินสะสมครบ 250 บาท/เดือน ผ่าน MyMo

ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. - 31 ธ.ค. 2566

แชร์

Dtac

Gsb Refill Campaign During 1 Oct 31 Dec 23 (1)

 

ข้อกำหนดและเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย

1. รายการส่งเสริมการขายนี้สำหรับผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ทรูมูฟ เอช และ ดีแทค (“ผู้ใช้บริการ”) ของบริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (“บริษัทฯ”) ในระบบเติมเงิน ในนามบุคคลธรรมดา และ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 – 31 ธันวาคม 2566 หรือจนกว่าจะมีการแจ้งเปลี่ยนแปลงจากบริษัทฯ

2. ผู้ใช้บริการจะต้องลงทะเบียนเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายก่อนเติมเงิน 1 ครั้งตลอดระยะเวลาของรายการส่งเสริมการขาย โดยผู้ใช้บริการจะเริ่มสะสมยอดการเติมเงินได้หลังจากได้รับข้อความยืนยันการลงทะเบียนผ่านทาง SMS เรียบร้อยแล้วเท่านั้น

    • ทรูมูฟ เอช  กด USSD *900*9987# โทรออก (ฟรี)
    • ดีแทค  กด USSD *104*545# โทรออก (ฟรี)  หรือที่ดีแทคแอป

3. ผู้ใช้บริการจะได้รับสิทธิ์รับอินเทอร์เน็ต 5G/4G/3G ฟรี จำนวน 10 GB อายุการใช้งาน 24 ชั่วโมงนับจากได้รับข้อความยืนยันผ่านทาง SMS เมื่อเติมเงินสะสมครบ 250 บาทภายในรอบเดือนปฏิทิน จำนวน 1 ครั้ง ต่อ 1 เลขหมาย ต่อเดือน

4. นับการเติมเงินสะสมเฉพาะการเติมเงินผ่านช่องทางแอปพลิเคชั่นที่ร่วมรายการ :

    • ทรูมูฟ เอช  :  ทรู ไอเซอร์วิส ทรูมันนี่ 7แอป เป๋าตังค์เปย์ และแอปพลิเคชั่นของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงศรี ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารทหารไทยธนชาติ ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และธนาคารออมสิน
    • ดีแทค  : ดีแทคแอป เป๋าตังค์เปย์ และแอปพลิเคชั่นของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงศรี ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารทหารไทยธนชาติ ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และธนาคารออมสิน

5. การเติมเงินสะสมในแต่ละเดือนจะถูกล้างยอดในเวลา 24:00 น. ของวันสุดท้ายของเดือน และจะเริ่มต้นนับยอดสะสมใหม่ตั้งแต่เวลา 00:01 น. ของวันที่ 1 ของเดือนถัดไป

6. เริ่มใช้ฟรีอินเทอร์เน็ตหลังได้รับข้อความยืนยัน

7. ความเร็วอินเทอร์เน็ตสูงสุดขึ้นอยู่กับประเภทซิม อุปกรณ์ และ พื้นที่การใช้งานของผู้ใช้บริการ

8. ผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบดีแทคเติมเงินต้องมีวันคงเหลืออย่างน้อย 1 วัน

9. สิทธิ์ที่ได้รับตามที่ระบุไว้ในรายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถแลก คืน หรือ เปลี่ยนเป็นเงินสด หรือ ของอื่นใดได้ รวมตลอดทั้งไม่สามารถโอนไปให้บุคคลหรือนิติบุคคลอื่นใดได้ด้วย

10. การใช้บริการส่วนเกินนอกเหนือจากที่ได้รับสิทธิการใช้งานตามรายการส่งเสริมการขายนี้ ผู้ใช้บริการจะถูกคิดค่าบริการตามอัตราค่าบริการ แพ็กเกจเสริม หรือ รายการส่งเสริมการขายที่สมัครใช้บริการ

11. เช็กวันหมดอายุ

12. บริษัทฯ มีสิทธิ์ในการยกเลิกการรับสิทธิ์ของผู้ใช้บริการ และ/หรือดำเนินการอื่นใด หากตรวจสอบพบว่ามีการฉ้อฉล ทุจริต หรือ ดำเนินการใดๆ อันมิชอบด้วยกฎหมาย เพื่อให้ได้รับสิทธิ์ตามรายการส่งเสริมการขายนี้

13. บริษัทฯ มีสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยน ระงับ หรือยกเลิกข้อกำหนดและเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขายนี้ได้ตามความเหมาะสมโดยจะแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้าผ่านทางช่องทางที่บริษัทฯ พิจารณาเห็นสมควร

14. รายการส่งเสริมการขายนี้อยู่ภายใต้เงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด ผู้ใช้บริการจะต้องศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนใช้บริการ

 

 


แชร์