ชิลทุกไฟล์ท ด้วยบัตรเครดิตออมสิน

ตั้งแต่วันที่ 15 ส.ค. - 30 พ.ย. 2566

แชร์

Thumb Travel

Gsb Credit 20230804

สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารออมสิน ทุกประเภท

รับเครดิตเงินคืนรวมสูงสุด 4,000 บาท* เมื่อซื้อตั๋วเครื่องบินทุกเส้นทางกับสายการบินที่ร่วมรายการ เป็นสกุลเงินบาท

 

เงื่อนไข

 • สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารออมสินทุกประเภทที่มียอดใช้จ่ายแบบเต็มจำนวนเป็นสกุลเงินบาท เพื่อซื้อบัตรโดยสารร่วมกับสายการบินที่ร่วมรายการ ผ่านเคาน์เตอร์บริการของสายการบินโดยตรง หรือเว็บไซต์ของสายการบิน ระหว่างวันที่ 15 สิงหาคม – 30 พฤศจิกายน 2566 จะได้รับเครดิตเงินคืนตามรายละเอียดที่กำหนด
 • ผู้ถือบัตรต้องทำการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการตลาดผ่านทาง SMS โดยพิมพ์ GAL#ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย#ยอดใช้จ่ายต่อเซลล์สลิป ส่งมายังหมายเลข 0625965522 (ค่าลงทะเบียนขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการเครือข่าย) และจะได้รับ SMS ยืนยันการลงทะเบียน จึงจะมีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมนี้ โดยลงทะเบียนครั้งเดียวตลอดรายการ
 • การคำนวณเครดิตเงินคืนจะเริ่มคำนวณนับจากวันที่ลูกค้าลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมสำเร็จ โดยจะไม่คำนวณรายการใช้จ่ายย้อนหลังก่อนวันที่ลูกค้าลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมกิจกรรม
 • การคำนวณเครดิตเงินคืน จะคำนวณจากยอดใช้จ่ายตามรอบปฏิทินในเดือนที่ลงทะเบียนสำเร็จ โดยผู้ถือบัตรจะต้องเก็บรักษา SMS ยืนยันการลงทะเบียน ที่ได้รับจากธนาคารเพื่อนำมายืนยัน ในกรณีที่มีความจำเป็น
 • ธนาคารจะเครดิตเงินคืนและนำเข้าคะแนนสะสมพิเศษเข้าบัญชีบัตรเครดิต ภายใน 60 วัน นับจากวันสิ้นเดือนที่ลงทะเบียน
 • กรณีมีข้อโต้แย้งเรื่องการคำนวณเครดิตเงินคืนและคะแนนสะสมพิเศษ ผู้ถือบัตรจะต้องทำการติดต่อมายังธนาคาร เพื่อขอให้ตรวจสอบความถูกต้องภายใน 30 วัน นับจากวันได้รับเครดิตเงินคืน
 • กรณีบัตรหาย ผู้ถือบัตรจะต้องลงทะเบียนด้วยหมายเลขบัตรเครดิตใหม่อีกครั้ง เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมนี้
 • สงวนสิทธิ์ในการมอบเครดิตเงินคืนเฉพาะผู้ถือบัตรที่คงสภาพสถานะสมาชิกผู้ถือบัตรและไม่ผิดนัดชำระ ทั้งนี้ธนาคารมีสิทธิ์ระงับการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการตลาดข้างต้น ในกรณีตรวจพบว่าผู้ถือบัตรดังกล่าวมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วน หรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับหรือเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด
 • กิจกรรมส่งเสริมการตลาดนี้ ไม่สามารถ แลก เปลี่ยน ทอน เป็นเงินสด หรือโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้
 • ยอดค่าใช้จ่ายที่ใช้คำนวณเครดิตเงินคืนไม่รวมรายการประเภท การเบิกเงินสดล่วงหน้า การชำระภาษี ค่าปรับดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียมทุกประเภท รายการที่ขอยกเลิกในภายหลัง และยอดแบ่งชำระรายเดือน “Sabaijai On Call By GSB”
 • กิจกรรมส่งเสริมการตลาดนี้ไม่สามารถเข้าร่วมกับกิจกรรมส่งเสริมการตลาดอื่นได้ หากผู้ถือบัตรลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมแล้ว จะไม่สามารถขอยกเลิกได้

แชร์