THE BEST KEYWORD – Government Savings Bank

โปรโมชัน

บัตรเครดิต

THE BEST KEYWORD

สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารออมสิน รับของสมนาคุณ เมื่อชำระค่าสินค้าด้วยบัตรเครดิตธนาคารออมสินผ่าน www.bestkeywordonline.com วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 – 31 มกราคม 2565

16.[create Outline] Www.bestkeywordonline.com

เงื่อนไขรายละเอียดเพิ่มเติม

  • กิจกรรมส่งเสริมการตลาดระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 – 31 มกราคม 2565
  • กิจกรรมส่งเสริมการตลาดข้างต้นสำหรับการซื้อสินค้าผ่าน bestkeywordonline.com และชำระด้วยบัตรเครดิตธนาคารออมสิน เท่านั้น
  • ธนาคารฯ จะจัดส่งของสมนาคุณให้กับลูกค้าที่ใช้จ่ายครบตามเงื่อนไขที่กำหนด ภายใน 60 วัน นับจากวันสิ้นเดือนปฏิทินที่ผู้ถือบัตรชำระค่าสินค้า โดยจะจัดส่งไปยังที่อยู่ที่ผู้ถือบัตรได้แจ้งไว้กับธนาคารฯ
  • จำกัดของสมนาคุณถุงผ้าจำนวน 200 ใบ กระเป๋า Tablet 100 ใบ และกระติกน้ำ Zujirushi จำนวน 50 ใบ ตลอดรายการ
  • จำกัดการรับสิทธิ์ของสมนาคุณจำนวน 1 ชิ้น ต่อบัตร ตลอดรายการ
  • ธนาคารฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในคุณภาพของสินค้าและบริการ หากสินค้ามีปัญหากรุณาติดต่อบริษัทฯ โดยตรง
  • กิจกรรมส่งเสริมการตลาดนี้ ไม่สามารถเข้าร่วมกับกิจกรรมส่งเสริมการตลาดอื่นได้

ข้อกำหนดและเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารฯ และบริษัทฯ กำหนด