มาตรการช่วยเหลือลูกค้าบัตรเครดิต/สินเชื่อบัตรเงินสด ธนาคารออมสิน ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ที่ส่งผลต่อเศรษฐกิจไทย และสถานการณ์แพร่ระบาดจาก COVID-19 – Government Savings Bank

โปรโมชัน

บัตรเครดิต

รับสิทธิพิเศษจากธนาคารออมสิน

หน้าหลัก > โปรโมชัน > บัตรเครดิต > อื่นๆ > มาตรการช่วยเหลือลูกค้าบัตรเครดิต/สินเชื่อบัตรเงินสด ธนาคารออมสิน ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ที่ส่งผลต่อเศรษฐกิจไทย และสถานการณ์แพร่ระบาดจาก COVID-19

มาตรการช่วยเหลือลูกค้าบัตรเครดิต/สินเชื่อบัตรเงินสด ธนาคารออมสิน ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ที่ส่งผลต่อเศรษฐกิจไทย และสถานการณ์แพร่ระบาดจาก COVID-19

1.ช่วยเหลือลูกหนี้บัตรเครดิต เงินสด 2021 Sm2 3 [recovered]

 

เงื่อนไขของมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้บัตรเครดิต/สินเชื่อบัตรเงินสด ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ที่ส่งผลต่อเศรษฐกิจไทย และสถานการณ์แพร่ระบาดจาก COVID-19  

1. เป็นหนี้ค้างชำระตั้งแต่ 31 – 90 วัน นับจากวันครบกำหนดชำระ

2. การเข้าร่วมมาตรการ ต้องลงทะเบียนด้วยตนเอง ตามวิธีการที่ธนาคารกำหนด

3.“เงินต้นค้างชำระ”  ณ วันเข้ามาตรการ ให้ผ่อนชำระเป็นงวดรายเดือน สูงสุดไม่เกิน 48 งวด

4. ระงับการใช้ “วงเงินส่วนที่เหลือ” (ถ้ามี) ของบัตรเครดิต/สินเชื่อบัตรเงินสด ทุกใบที่ผู้ใช้บัตรมีอยู่กับธนาคารไว้ชั่วคราว ซึ่งรวมถึงบัตรเครดิต/สินเชื่อบัตรเงินสด  ที่มิได้นำมาเข้าร่วมมาตรการผ่อนชำระหนี้ด้วย

5. ตั้งพักดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียม ค่าบริการ ค้างชำระทั้งจำนวน (ถ้ามี) ไว้ชั่วคราว

6. อัตราดอกเบี้ยกรณีพิเศษ ตามกลุ่มอาชีพที่แจ้งไว้ในใบสมัครบัตรเครดิต/ใบสมัครสินเชื่อบัตรเงินสด ดังนี้

6.1  กลุ่มข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานลูกจ้างองค์กรของรัฐ และผู้มีรายได้ประจำอัตราดอกเบี้ยไม่ต่ำกว่า 8.5% ต่อปี

6.2  กลุ่มผู้ประกอบอาชีพอิสระ เจ้าของกิจการ และผู้ประกอบการ SMEs และผู้ที่ประกอบอาชีพนอกเหนือจาก ข้อ 6.1 อัตราดอกเบี้ยไม่ต่ำกว่า 10.5% ต่อปี

7. หากผ่อนชำระหนี้เงินต้นตามข้อ 3. ได้ไม่น้อยกว่า 50%  ธนาคารจะยกหนี้ค่าดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียม ค่าบริการ ตามข้อ 5. (ถ้ามี) ให้ทั้งจำนวน และผู้ใช้บัตรจะสามารถใช้บัตรเครดิต/สินเชื่อบัตรเงินสดได้ต่อไปภายใต้วงเงิน อัตราดอกเบี้ย และเงื่อนไขตามใบสมัครบัตรเครดิต/ใบสมัครสินเชื่อบัตรเงินสด

8. หากผิดนัดชำระหนี้ตามมาตรการติตต่อกัน 3 งวด ธนาคารจะยกเลิกสิทธิตามข้อ 7. (ไม่รวมถึงหนี้ที่ธนาคารได้ยกให้แล้ว (ถ้ามี)) และยกเลิกบัตรเครดิต/สินเชื่อบัตรเงินสด รวมถึงใช้สิทธิบังคับชำระหนี้ตามข้อกำหนด อัตราดอกเบี้ย และเงื่อนไขของใบสมัครบัตรเครดิต/ใบสมัครสินเชื่อบัตรเงินสด (แล้วแต่กรณี) ก่อนเข้ามาตรการทันที สำหรับดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียม ค่าบริการ ที่ตั้งพักไว้ตามข้อ 5. (ถ้ามี)และยังไม่ได้รับการยกเว้น  ธนาคารจะนำไปรวมกับดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นใหม่  เพื่อเรียกเก็บทั้งจำนวน

9. เงื่อนไขอื่น ๆ เป็นไปตามใบสมัครบัตรเครดิต/ใบสมัครสินเชื่อบัตรเงินสด (แล้วแต่กรณี)

3
Q&a มาตรการช่วยเหลือลูกหนี้บัตรเครดิต สินเชื่อบัตรเงินสด (มีหนี้ค้างชําระตั้งแต่ 31 90 วัน)