โปรโมชัน

บัตรเครดิต

รับสิทธิพิเศษจากธนาคารออมสิน

ช้อป สบาย Around the World

สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารออมสิน

เลือกผ่อนชำระ 0% นานสูงสุด เมื่อใช้จ่ายเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศผ่านร้านค้าในต่างประเทศหรือช่องทางออนไลน์
แจ้งความประสงค์ล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันปฏิทินก่อนวันสรุปยอดบัญชีของผู้ถือบัตร ผ่านทาง GSB Cards Call Center ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2565 – 31 ธันวาคม 2565

 

77.[create Outline]ผ่อนชำระสกุลเงินตราต่างประเทศ กับ Sabaijai On Call By Gsb

 

หลักเกณฑ์และเงื่อนไข

 • เฉพาะการใช้จ่ายเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ เท่านั้น
 • ยอดใช้จ่ายที่ขอใช้บริการผ่อนชำระรายเดือนต้องมียอดใช้จ่ายตั้งแต่ 3,000 บาท/เซลล์สลิป
  สามารถเลือกผ่อนชำระรายเดือน ดังนี้
ผ่อนชำระ ยอดใช้จ่ายขั้นต่ำ
(ต่อเซลล์สลิป)

อัตราดอกเบี้ย

แบบคงที่ (Flat Rate) (ต่อเดือน)

3 เดือน 3,000 บาทขึ้นไป 0%
6 เดือน 6,000 บาทขึ้นไป
10 เดือน 10,000 บาทขึ้นไป 0.49%

 

 • ผู้ถือบัตรต้องแจ้งความประสงค์ขอเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการตลาดล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันปฏิทินก่อนวันสรุปยอดบัญชีของผู้ถือบัตร ผ่านทาง GSB Contact 1115 หรือ GSB Credit Card Call Center สำหรับผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารออมสิน โทร.0 2299 8888 และ Infinite Banking Call Center สำหรับผู้ถือบัตรเครดิต Prestige และ World Elite โทร. 0 2299 9999
 • ยอดใช้จ่ายที่ขอใช้บริการผ่อนชำระรายเดือนจะต้องทำรายการ (Transaction Date) และบันทึกเข้าระบบธนาคาร (Posted Date) ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2565 – 31 ธันวาคม 2565 เท่านั้น
 • ยอดใช้จ่ายที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการตลาดนี้จะไม่ได้รับคะแนนสะสม GSB Reward Point
 • ณ วันที่ขอรับสิทธิ์ ผู้ถือบัตรจะต้องคงสภาพสถานะสมาชิกผู้ถือบัตรและไม่ผิดนัดชำระ ทั้งนี้ ธนาคารมีสิทธิ์ระงับการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการตลาดข้างต้น ในกรณีตรวจพบว่าผู้ถือบัตรมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับหรือเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด
 • กรณีผู้ถือบัตรขอเพิ่มวงเงินชั่วคราว จะไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการตลาดนี้ได้
 • กิจกรรมส่งเสริมการตลาดนี้ไม่สามารถเข้าร่วมกับกิจกรรมส่งเสริมการตลาดอื่นได้
 • หากผู้ถือบัตรขอยกเลิกรายการผ่อนชำระรายเดือนก่อนครบกำหนด ธนาคารฯ จะเรียกเก็บยอดที่ค้างชำระทั้งหมดและรายการดังกล่าวจะไม่สามารถนำกลับมาขอใช้บริการผ่อนชำระรายเดือนได้อีก
 • ข้อกำหนดและเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด