ดับเบิ้ลคุ้ม มั่งคั่งรับเกษียณ

ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. - 30 ธ.ค. 2566

แชร์

Gsb Retirement 1040x1040px (1)

Gsb Retirement 1040x1040px

การประกันชีวิตประเภทสามัญ แบบบำนาญ มีระยะเวลาเอาประกันภัยถึงอายุครบ 85 ปี ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัยถึงอายุครบ 59 ปี

 • รับเงินบำนาญทุกปี ปีละ 12% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย หรือสามารถเลือกรับเป็นรายเดือนก็ได้
 • สามารถชำระเบี้ยประกันภัยได้ถึงอายุ 59 ปี
 • เบี้ยประกันภัยสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 300,000 บาท
 • สมัครง่าย ไม่ต้องตรวจและไม่ต้องแถลงเกี่ยวกับสุขภาพ

คุณสมบัติของผู้ขอเอาประกันภัย : อายุผู้เอาประกันภัยตั้งแต่ 20 ถึง 58 ปี

ระยะเวลาคุ้มครอง : ถึงปีกรมธรรม์ที่อายุครบ 85 ปี

ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย : ถึงปีกรมธรรม์ที่อายุครบ 59 ปี

จำนวนเงินเอาประกันภัย : ขั้นต่ำ 50,000 บาท สูงสุด 10,000,000 บาท ต่อผู้เอาประกันภัย

อัตราเบี้ยประกันภัย

 • ขึ้นอยู่กับเพศและอายุของผู้เอาประกันภัย
 • งวดการชำระเบี้ยประกันภัย รายปี หรือรายเดือน
 • ไม่มีอัตราเบี้ยประกันภัยเพิ่มพิเศษเนื่องจากสุขภาพหรือชั้นอาชีพ

ผลประโยชน์ที่ได้รับ (กรณีมีชีวิตอยู่)

 • นับตั้งแต่วันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ผู้เอาประกันภัยมีอายุครบ 60 ปี ถึงวันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ผู้เอาประกันภัยมีอายุครบ 85 ปี รับเงินบำนาญรายปี ปีละ 12% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย หรือเลือกรับเป็นรายเดือน เดือนละ 1.02% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

ความคุ้มครอง (กรณีเสียชีวิต)

 • กรณีเสียชีวิตก่อนรับเงินบำนาญ
  – บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์ให้แก่ผู้รับประโยชน์เท่ากับ 105% ของเบี้ยประกันภัยที่ชำระมาแล้วทั้งหมด หรือจ่ายผลประโยชน์เท่ากับมูลค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันภัยแล้วแต่จำนวนเงินผลประโยชน์ใดจะมากกว่า
 • กรณีเสียชีวิตช่วงรับเงินบำนาญ
  – กรณีจำนวนเบี้ยประกันภัยที่ชำระมาแล้วทั้งหมดมากกว่าจำนวนเงินบำนาญที่รับมาแล้วทั้งหมด บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์ให้แก่ผู้รับประโยชน์ เท่ากับ เบี้ยประกันภัยที่ชำระมาแล้วทั้งหมดหักเงินบำนาญที่รับมาแล้วทั้งหมด และถือว่าสัญญาประกันภัยนี้เป็นอันสิ้นสุด

– กรณีจำนวนเบี้ยประกันภัยที่ชำระมาแล้วทั้งหมดน้อยกว่าจำนวนเงินบำนาญที่รับมาแล้วทั้งหมด บริษัทจะไม่จ่ายผลประโยชน์เพิ่มเติมให้แก่ผู้รับประโยชน์ และถือว่าสัญญาประกันภัยนี้เป็นอันสิ้นสุด

การชำระเบี้ยประกันภัย : เงินสด เงินโอน เช็ค หรือบัตรเครดิตทุกธนาคารตามที่กำหนด

การตรวจสุขภาพ : ไม่ต้องตรวจและไม่ต้องแถลงเกี่ยวกับสุขภาพ

ใบคำขอเอาประกันภัย ใบคำขอเอาประกันชีวิตประเภทสามัญ ชนิดไม่ตรวจสุขภาพ

การใช้สิทธิตามกรมธรรม์

 • ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแบบประกันภัยเป็นแบบอื่นได้
 • ไม่สามารถเพิ่มหรือลดจำนวนเงินเอาประกันภัยหลังอนุมัติกรมธรรม์ได้

อัตราผลตอบแทน (IRR) ขึ้นอยู่กับเพศและอายุของผู้เอาประกันภัย

ผลประโยชน์ทางภาษี

 • ผลประโยชน์ที่ได้จากกรมธรรม์ไม่ต้องเสียภาษี ณ ที่จ่าย
 • ผู้เอาประกันภัย สามารถนำเบี้ยประกันภัยที่ชำระไปหักลดหย่อนภาษีได้ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่ 172 และฉบับที่ 194

ข้อยกเว้นความคุ้มครอง

 • กรณีไม่เปิดเผยข้อความจริง หรือแถลงข้อความเท็จ บริษัทจะบอกล้างสัญญาภายใน 2 ปี นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัย หรือตามการต่ออายุ หรือตามการกลับคืนสู่สถานะเดิม หรือวันที่บริษัทอนุมัติให้เพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัยในเฉพาะส่วนที่เพิ่ม
 • ฆ่าตัวตายภายใน 1 ปี นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัย หรือตามการต่ออายุ หรือตามการกลับคืนสู่สถานะเดิม หรือวันที่บริษัทอนุมัติให้เพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัยในเฉพาะส่วนที่เพิ่ม หรือถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตาย

เงื่อนไขอื่นๆ

 • สิทธิในการขอยกเลิกกรมธรรม์ประกันชีวิต (Free Look Period) หากผู้เอาประกันภัยประสงค์จะยกเลิกกรมธรรม์นี้ด้วยเหตุผลใดก็ตาม ผู้เอาประกันภัยสามารถส่งคืนกรมธรรม์มายังบริษัทภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับกรมธรรม์จากบริษัท และบริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยที่เหลือหลังจากหักค่าตรวจสุขภาพตามที่จ่ายจริง (ถ้ามี) และค่าใช้จ่ายของบริษัทฉบับละ 500 บาท ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยได้ใช้สิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนแล้ว ผู้เอาประกันภัยไม่มีสิทธิในการขอยกเลิกกรมธรรม์ฉบับนี้
 • เมื่อกรมธรรม์มีมูลค่าเวนคืน และมีผลบังคับผู้เอาประกันภัยมีสิทธิบอกเลิกสัญญาประกันภัยได้ โดยการขอเวนคืนกรมธรรม์ และมีสิทธิได้รับเงินมูลค่าเวนคืนกรมธรรม์ตามจำนวนที่กำหนดไว้ในตารางมูลค่ากรมธรรม์กับผลประโยชน์อื่นๆ อันพึงจะได้รับ (ถ้ามี) หักด้วยจำนวนหนี้สินใดๆ ที่ค้างชำระอยู่ (ถ้ามี) ก่อน
 • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
 • เงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามเงื่อนไขกรมธรรม์ และตามที่ บมจ.ทิพยประกันชีวิต กำหนด
 • ติดต่อศูนย์บริการลูกค้า (Call Center) โทร 0-2118-5555

รายละเอียดเงินฝาก :

เงื่อนไขการฝาก

 1. ต้องได้รับสิทธิฝากเงินจากการซื้อประกันชีวิตแบบบำนาญ 85/60 หรือได้รับการโอนสิทธิจากผู้ซื้อประกันชีวิตแบบบำนาญ 85/60
 2. บุคคลธรรมดาอายุตั้งแต่ 40 ปีขึ้นไป
 3. ฝากเงินได้ครั้งเดียวเท่านั้น ฝากขั้นต่ำ 10,000 บาท ฝากสูงสุดไม่เกินรายละ 10,000,000 บาท ทั้งนี้ ต้องไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัยของกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบบำนาญ 85/60 หากฝากเกินกว่าจำนวนเงินเอาประกันภัย ธนาคารจะถอนเงินส่วนที่เกินคืนเข้าบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียกที่เป็นบัญชีคู่โอน
 4. เมื่อฝากครบ 6 เดือนนับตั้งแต่วันที่ฝาก ธนาคารจะโอนยอดเงินฝากและดอกเบี้ยเข้าบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อที่เป็นบัญชีคู่โอน

การคิดดอกเบี้ย / ผลตอบแทน 

อัตราดอกเบี้ย1.99 ต่อปี (เทียบเท่าเงินฝากประจำร้อยละ 2.34 ต่อปี)

ระยะเวลารับฝาก

 • ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม – 30 ธันวาคม 2566

เงื่อนไขการถอน

 • ถอนครั้งละเท่าใดก็ได้
 • ถอนหรือปิดบัญชีก่อนฝากครบ 6 เดือนนับตั้งแต่วันที่ฝากจำนวนเงินที่ถอนจะได้รับดอกเบี้ย ในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประเภทเผื่อเรียก ณ วันถอนในอัตราต่ำสุด

ภาษี ณ ที่จ่าย

 • ไม่เสียภาษี ณ ที่จ่าย

การลงรับดอกเบี้ย

 • เมื่อฝากครบ 6 เดือนนับตั้งแต่วันที่ฝาก

แชร์