เงินสำรองพร้อมใช้ อุ่นใจยามฉุกเฉิน ด้วยสินเชื่อ Salary เปย์ เพื่อพนักงานหน่วยงานเอกชน

ยื่นกู้ได้ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2566 อนุมัติและจัดทำนิติกรรมสัญญาให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2566

แชร์

Salarypay731

 

*เฉพาะกลุ่มลูกค้าสินเชื่อสวัสดิการพนักงานหน่วยงานเอกชน

ที่ทำบันทึกข้อตกลง (MOU) กับธนาคารออมสิน (ส่วนกลาง)

 

สินเชื่อ Salary A4 Cre (2)

จุดเด่น

จำนวนเงินให้กู้ : เงินกู้เบิกเงินเกินบัญชี (OD) ให้กู้ตามความจำเป็นและความสามารถในการชำระหนี้คืน ไม่เกิน 500,000 บาทต่อราย ดังนี้

  • อายุงานไม่เกิน 3 ปี ให้กู้ได้สูงสุด 3 เท่าของเงินเดือน
  • อายุงานเกิน 3 ปีขึ้นไป ให้กู้ได้สูงสุด 10 เท่าของเงินเดือน

ระยะเวลาชำระเงินกู้ : ไม่เกิน 1 ปี ทบทวนวงเงินทุกปี

อัตราดอกเบี้ย : 10.49% ต่อปี (MRR+3.745%) (หมายเหตุ: MRR = 6.745 ตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2566)
ค่าธรรมเนียม : เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

คุณสมบัติผู้กู้ :

  • เป็นพนักงาน/ลูกจ้างของหน่วยงานเอกชน ที่ทำบันทึกข้อตกลงกับธนาคารออมสิน (ส่วนกลาง)
  • มีอายุ 20 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 60 ปี
  • มีเงินเดือนต่อเดือน ตั้งแต่ 18,000 บาทขึ้นไป
  • มีอายุงานในที่ทำงานปัจจุบันไม่ต่ำกว่า 1 ปี
  • เปิดบัญชีเงินเดือนกับธนาคารออมสินตามที่ธนาคารกำหนด
  • สมัครบัตรเดบิต และ/หรือ แอปพลิเคชัน MyMo เพื่อทำการเบิกถอนเงิน

หลักประกัน : ไม่มีหลักประกัน (Clean Loan)

ยื่นกู้ได้ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2566 อนุมัติและจัดทำนิติกรรมสัญญาให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2566


แชร์