สวยครบ รับคุ้ม กับบัตรเครดิตธนาคารออมสิน

ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. - 30 มิ.ย. 2566

แชร์

Gsb Sparsha Final

Gsb Sparsha Final 2 Creat 01 (1)

สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารออมสิน ใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตธนาคารออมสินแบบชำระเต็มจำนวน หรือ มียอดผ่อนชำระตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด ที่ สถาบันเสริมความงาม สาขาที่ร่วมรายการ ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 30 มิถุนายน 2566

 

รายละเอียดเงื่อนไขเพิ่มเติม

*เงื่อนไขในการรับบัตรกำนัล Starbucks Card

ใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตธนาคารออมสินแบบชำระเต็มจำนวน หรือ แบบผ่อนชำระครบตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด

ยอดใช้จ่าย / เซลส์สลิป รับ Starbucks Card
ตั้งแต่ 5,000 – 14,999 บาท 1 ใบ (300 บาท)
ตั้งแต่ 15,000 บาทขึ้นไป 3 ใบ (300 บาท)
 • จำกัดจำนวนบัตรกำนัล Starbucks Card 3 ใบ/บัตร/เดือน/รวมทุกสถาบัน
 • บัตรกำนัล Starbucks Card มีจำนวนจำกัด รวมทั้งสิ้น 200 ใบ/ตลอดรายการ ผู้ถือบัตรต้องติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ของคลินิกเพื่อตรวจสอบก่อนเข้าร่วมรายการ
 • เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตธนาคารออมสินครบตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด ผู้ถือบัตรสามารถรับบัตรกำนัล Starbucks Card โดยแสดงบัตรเครดิตที่ใช้ในการชำระยอดใช้จ่าย หลักฐานการชำระเงิน และข้อความตอบกลับยืนยันการเข้าร่วมรายการจากการลงทะเบียน แก่เจ้าหน้าที่ของคลินิกเพื่อรับสิทธิ์
 • ลงทะเบียนผ่านทาง SMS เพื่อรับข้อความตอบกลับยืนยันการเข้าร่วมรายการโดยพิมพ์ GSPA#หมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย ส่งไปยังหมายเลข 0625965522 (ค่าลงทะเบียนขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการเครือข่าย)
 • สงวนสิทธิ์สำหรับยอดใช้จ่ายต่อเซลล์สลิป ผู้ถือบัตรไม่สามารถนำใบเสร็จหรือเซลล์สลิปมารวมกันในการรับสิทธิ สำหรับรายการส่งเสริมการขายนี้
 • ธนาคารและคลินิก มีสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ ระยะเวลา และสิทธิประโยชน์ต่างๆ ของรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ชำระยอดใช้จ่ายและค่าบริการส่วนต่างผ่านบัตรเครดิตธนาคารออมสินเท่านั้น

**เงื่อนไขการผ่อนชำระ Sabaijai By GSB

 • ใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตธนาคารออมสินตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป สามารถเลือกผ่อนชำระรายเดือน ดังนี้
ผ่อนชำระ

ยอดใช้จ่ายขั้นต่ำ

(ต่อเซลล์สลิป)

อัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ (Flat Rate)
ต่อเดือน
3 เดือน 3,000 บาทขึ้นไป 0%
6 เดือน 6,000 บาทขึ้นไป 0%
10 เดือน 10,000 บาทขึ้นไป 0.49%
 • ยอดใช้จ่ายที่ขอใช้บริการผ่อนชำระรายเดือนเมื่อคำนวณยอดผ่อนชำระรายเดือนต้องไม่ต่ำกว่า 1,000 บาท/เดือน สงวนสิทธิ์สำหรับรายการที่เรียกเก็บแล้วเท่านั้น
 • ผู้ถือบัตรต้องแจ้งความประสงค์ขอผ่อนชำระรายเดือนล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันปฏิทิน ก่อนวันสรุปยอดบัญชีของผู้ถือบัตร ผ่านทาง GSB Contact Center 1115 หรือ GSB Credit Card Call Center สำหรับผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารออมสินโทร.0 2299 8888 และ Infinite Banking Call Center สำหรับผู้ถือบัตรเครดิตPrestige และ World Elite โทร. 0 2299 9999 หรือช่องทางอื่นๆ ตามที่ธนาคารกำหนดเท่านั้น
 • ยอดใช้จ่ายที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการตลาดนี้ ไม่ได้รับคะแนนสะสม GSB Reward Point
 • ณ วันที่ขอรับสิทธิ์ ผู้ถือบัตรจะต้องคงสภาพสถานะสมาชิกผู้ถือบัตรและไม่ผิดนัดชำระ ทั้งนี้ ธนาคารมีสิทธิ์ระงับการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการตลาดข้างต้น ในกรณีตรวจพบว่าผู้ถือบัตรดังกล่าวมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ หรือเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด
 • กรณีผู้ถือบัตรขอเพิ่มวงเงินชั่วคราว จะไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการตลาดนี้ได้
 • หากผู้ถือบัตรขอยกเลิกการผ่อนชำระรายเดือนก่อนครบกำหนด ธนาคารฯ จะเรียกเก็บยอดที่ค้างชำระทั้งหมด และรายการดังกล่าวจะไม่สามารถนำกลับมาขอใช้บริการผ่อนชำระรายเดือนได้อีก

เงื่อนไขเพิ่มเติม

 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการถือข้อมูลที่ธนาคารมีอยู่เป็นสำคัญ ผู้ถือบัตรควรเก็บหลักฐานการเข้าร่วมรายการและเซลล์สลิปหรือหลักฐานการชำระเงินไว้เพื่อการตรวจสอบในกรณีจำเป็น
 • ยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตที่เข้าร่วมรายการจะต้องเกิดขึ้นในวันที่กำหนดเท่านั้น ไม่นับรวม ดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ยอดค่าใช้จ่ายที่ถูกยกเลิกยอดค่าใช้จ่ายที่มีการคืนสินค้าในภายหลัง
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่สามารถแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสด และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ของธนาคารในช่วงเวลาเดียวกันได้
 • ธนาคารมีสิทธิ์เปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อกำหนด และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากมีกรณีพิพาทคำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด
 • ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้า หรือบริการ กรณีลูกค้าไม่ได้รับความพึงพอใจ หรือไม่ได้รับความสะดวกจากการให้บริการ กรุณาติดต่อ ณ จุดขายหรือคลินิกผู้ให้บริการโดยตรง
 • เงื่อนไข และหลักเกณฑ์เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

ช่องทางบริการ 

 • สถาบันความงาม Doctor Life
 • สถาบันเสริมความงาม สปาชา สลิมมิ่งเซ็นเตอร์
 • สถาบันเสริมความงาม พริมา เมดิกา@สปาชา

แชร์