แบ่งจ่ายประกันง่ายๆ 0% สูงสุด 6 เดือน กับ Sabaijai On Call By GSB – Government Savings Bank

โปรโมชัน

บัตรเครดิต

รับสิทธิพิเศษจากธนาคารออมสิน

หน้าหลัก > โปรโมชัน > บัตรเครดิต > แบ่งชำระ 0% > แบ่งจ่ายประกันง่ายๆ 0% สูงสุด 6 เดือน กับ Sabaijai On Call By GSB

แบ่งจ่ายประกันง่ายๆ 0% สูงสุด 6 เดือน กับ Sabaijai On Call By GSB

สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารออมสิน ผ่อนชำระ 0% นานสูงสุด 6 เดือน กับ Sabaijai On Call By GSB ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 – 31 ธันวาคม 2564

ผ่อนประกัน ผ่าน Sms 01

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขของกิจกรรมส่งเสริมการตลาด

  • ยอดใช้จ่ายที่ขอใช้บริการผ่อนชำระรายเดือนต้องมียอดไม่ต่ำกว่า 10,000 บาท/เซลล์สลิป สงวนสิทธิ์สำหรับรายการที่ร้านค้าเรียกเก็บแล้วเท่านั้น สามารถเลือกผ่อนชำระรายเดือน ดังนี้
ผ่อนชำระ

ยอดใช้จ่ายขั้นต่ำ

(ต่อเซลล์สลิป)

อัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ (Flat Rate)

(ต่อเดือน)

3 เดือน 10,000 บาทขึ้นไป 0%
6 เดือน 30,000 บาทขึ้นไป
10 เดือน 10,000 บาทขึ้นไป 0.49%

 

  • เฉพาะการใช้จ่ายในหมวดประกัน โดยธนาคารจะยึดตาม MCC Code ร้านค้าที่ VISA และ Master Card กำหนด ดังนี้ MCC Code : MCC Code : 5960 และ 6300 เท่านั้น
  • ผู้ถือบัตรต้องแสดงความจำนงขอเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการตลาดผ่านทาง Call Center ล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันปฏิทิน ก่อนวันสรุปยอดบัญชีของผู้ถือบัตร โดยจะยึดถือจากวันที่ทำรายการ (Transaction Date) และบันทึกเข้าระบบธนาคาร (Posted Date) ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 – 31 ธันวาคม 2564 สงวนสิทธิ์สำหรับยอดใช้จ่ายที่ร้านค้าเรียกเก็บแล้วเท่านั้น ในกรณีที่ผู้ถือบัตรแจ้งความประสงค์หลังวันสรุปยอดบัญชีอาจไม่สามารถทำรายการได้ครบทุกรายการ เช่น วันสรุปยอดบัญชีผู้ถือบัตรวันที่ 18 ของทุกเดือน ต้องแจ้งความประสงค์ก่อนวันที่ 13 ของทุกเดือน
  • ยอดใช้จ่ายที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการตลาดนี้ ธนาคารฯ จะไม่ให้คะแนนสะสม GSB Reward Point
  • ณ วันที่ขอรับสิทธิ์ ผู้ถือบัตรจะต้องคงสภาพสถานะสมาชิกผู้ถือบัตรและไม่ผิดนัดชำระ ทั้งนี้ ธนาคารมีสิทธิ์ระงับการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการตลาดข้างต้นในกรณีตรวจพบว่าผู้ถือบัตรดังกล่าวมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ หรือเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด
  • กรณีผู้ถือบัตรขอเพิ่มวงเงินชั่วคราว จะไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการตลาดนี้ได้
  • กิจกรรมส่งเสริมการตลาดนี้ไม่สามารถเข้าร่วมกับกิจกรรมส่งเสริมการตลาดอื่นได้
  • หากผู้ถือบัตรขอยกเลิกการผ่อนชำระรายเดือนก่อนครบกำหนด ธนาคารฯ จะเรียกเก็บยอดที่ค้างชำระทั้งหมด และรายการดังกล่าวจะไม่สามารถนำกลับมาขอใช้บริการผ่อนชำระรายเดือนได้อีก
  • ข้อกำหนดและเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด