มองหาเงินทุน ติดสปีดธุรกิจได้เร็วขึ้น สินเชื่อธุรกิจรายย่อย ช่วยได้

อนุมัติและจัดทำนิติกรรมสัญญาให้แล้วเสร็จภายใน 30 ธันวาคม 2566

แชร์

 • สมัครใช้บริการสินเชื่อ
Thumb สินเชื่อธุรกิจรายย่อย

สินเชื่อธุรกิจรายย่อย

 

จุดเด่น

เพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม ธุรกิจพาณิชยกรรม ธุรกิจบริการ และเกษตรเพื่อการค้าและอุตสาหกรรม ดังนี้

 • เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินการ
 • เพื่อลงทุนในทรัพย์สินถาวร
 • เพื่อไถ่ถอนจำนองจากสถาบันการเงินอื่น

ยกเว้น การซื้อขายที่ดินที่มีลักษณะเก็งกำไร

อัตราดอกเบี้ย :

 • เดือนที่ 1–6 อัตราดอกเบี้ยร้อยละ MRR – 2.255 ต่อปี
 • เดือนที่ 7 เป็นต้นไป อัตราดอกเบี้ยร้อยละ MRR ต่อปี

(ปัจจุบัน MRR ร้อยละ 6.995 ต่อปี)

ทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ยกรณีผิดนัดไม่ชำระหนี้ เท่ากับอัตราดอกเบี้ยสูงสุดตามสัญญาบวกร้อยละ 3.00 ต่อปี

 

ค่าธรรมเนียม :

1. บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ร้อยละ 0.50 ของวงเงินกู้ตามสัญญา และไม่ต่ำกว่า 1,000 บาท

2. ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ห้องชุด ที่ดินว่างเปล่า

ที่ดินที่เป็นที่สวน ที่ไร่ ที่นา

ร้อยละ 0.25 ของวงเงินกู้ตามสัญญา และไม่ต่ำกว่า 1,000 บาท
3. กรณีใช้หลักประกัน 1 ร่วมกับหลักประกัน 2 ร้อยละ 0.50 ของวงเงินกู้ตามสัญญา และไม่ต่ำกว่า 1,000 บาท

คุณสมบัติผู้กู้ :

 • เป็นบุคคลธรรมดา อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์
 • สัญชาติไทย
 • ประกอบธุรกิจที่มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร  เช่น ธุรกิจอุตสาหกรรม ธุรกิจพาณิชยกรรม ธุรกิจบริการ
 • ไม่เป็นพนักงานธนาคารออมสิน*

 

หลักประกัน :

ให้ใช้อย่างใดอย่างหนึ่ง  หรือหลายอย่าง ดังนี้

1  ใช้บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ตามที่ธนาคารกำหนด*** ค้ำประกันได้เต็มวงเงินไม่เกิน 300,000 บาทต่อราย และต้องไม่นำไปชำระคืนสินเชื่อเดิมที่มีอยู่กับธนาคาร

2  ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ห้องชุด ที่ดินว่างเปล่า หรือที่ดินที่เป็นที่สวน  ที่ไร่  ที่นา  ให้รับเป็นหลักประกันได้ดังนี้

2.1 ไม่เกินร้อยละ 80 ของราคาประเมินที่ดินพร้อม  สิ่งปลูกสร้าง

2.2 ไม่เกินร้อยละ 70 ของราคาประเมินห้องชุด หรือที่ดินว่างเปล่า หรือที่ดินที่เป็นที่สวน  ที่ไร่  ที่นา โดยมีหลักเกณฑ์  ดังนี้

ก. เป็นของผู้กู้และ/หรือบุคคลอื่น โดยกรณีที่เป็นของบุคคลอื่น ห้ามมิให้ผู้จำนองเป็นผู้ค้ำประกันเพื่อประกันการชำระหนี้ตามสัญญาฉบับเดียวกัน

ข. กรณีหลักประกันที่เป็นที่ดินต้องมีเอกสารสิทธิ เป็นโฉนดที่ดิน หรือ นส.3 ก

ค. กรณีที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ห้องชุด ที่ดินว่างเปล่า ต้องตั้งอยู่ในแหล่งชุมชนที่มีความเจริญ มีไฟฟ้า สาธารณูปโภคอื่น ๆ  ตามความจำเป็น และมีทางสาธารณประโยชน์ ซึ่งรถยนต์ผ่านเข้า-ออกได้สะดวก

ง. กรณีเป็นที่สวน ที่ไร่ ที่นา ต้องมีสาธารณูปโภคอื่น ๆ ตามความจำเป็น และมีทางสาธารณประโยชน์ ซึ่งรถยนต์ผ่านเข้า-ออกได้สะดวก

 

เอกสารประกอบการกู้ยืม :

เอกสารส่วนบุคคล

 1. สำเนาบัตรประชาชนของผู้กู้/คู่สมรส
 2. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้กู้/คู่สมรส
 3. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุลของผู้กู้/คู่สมรส (ถ้ามี)
 4. สำเนาใบสำคัญการสมรส/ใบสำคัญการหย่า/ใบมรณบัตรของคู่สมรส (ถ้ามี)

เอกสารทางการเงิน

 1. สำเนาทะเบียนพาณิชย์ (ถ้ามี)
 2. รูปถ่ายสินค้าและกิจการ และแผนที่ตั้งกิจการ
 3. บัญชีรายรับ-รายจ่าย ย้อนหลังอย่างน้อย 6 เดือน
 4. บิลซื้อ-ขายย้อนหลังอย่างน้อย 6 เดือน
 5. เอกสารแสดงการเดินบัญชี (Statement) รายได้กิจการ ย้อนหลังอย่างน้อย 6 เดือน
 6. หลักฐานทางการเงินอื่นๆ (เช่น สำเนาสัญญาเช่าสถานประกอบการ หลักฐานการเสียภาษีเงินได้) (ถ้ามี)
 • อนุมัติและจัดทำนิติกรรมสัญญาให้แล้วเสร็จภายใน 30 ธันวาคม 2566

แชร์