เงินฝากเผื่อเรียก Protect Life

ตั้งแต่วันที่ 15 มิ.ย. - 30 ธ.ค. 2566

แชร์

Protectlife Savings

เงินฝากเผื่อเรียก Protect Life Persona 2

 

รายละเอียดเงินฝาก :

ผู้มีสิทธิเปิดบัญชี

 • บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย ที่มีอายุตั้งแต่ 15 – 69 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่เปิดบัญชี

ระยะเวลาการเปิดบัญชี

 • ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน – 30 ธันวาคม 2566

จำนวนเงินเปิดบัญชีขั้นต่ำ/สูงสุด

 • เปิดบัญชีขั้นต่ำ 100 บาท
 • ไม่จำกัดวงเงินรับฝากสูงสุด

การคิดดอกเบี้ย / ผลตอบแทน 

 • อัตราดอกเบี้ย 0.15% ต่อปี

เงื่อนไขการฝาก / ถอน / โอน

 • ฝากเงิน/ถอนเงินครั้งละเท่าใดก็ได้ตามเงื่อนไขของช่องทางที่ให้บริการ

ภาษี ณ ที่จ่าย

 • ไม่หักภาษี ณ ที่จ่าย

 

วงเงินที่คุ้มครองประกันภัย

 • จำนวนเงินเอาประกันภัยเท่ากับ 20 เท่าของยอดเงินฝากคงเหลือในบัญชี ณ วันก่อนประสบอุบัติเหตุ 1 วัน สูงสุดไม่เกิน 10,000,000 บาทต่อราย โดยจะพิจารณาค่าสินไหมทดแทนตามข้อตกลงคุ้มครอง อบ.2 ของบริษัทฯ
 • จำนวนเงินฝากส่วนที่เกิน 500,000 บาท จะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ความคุ้มครองจากประกันภัยอุบัติเหตุ แต่ยังคงได้รับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากเผื่อเรียก Protect Life

 

เงื่อนไขความคุ้มครองประกันภัย

1. วันเริ่มต้นและสิ้นสุดความคุ้มครอง

 • ความคุ้มครองจะเริ่มต้นตั้งแต่วันที่เปิดบัญชีเงินฝากเผื่อเรียก Protect Life
 • ความคุ้มครองจะสิ้นสุดลงทันทีเมื่อเปิดบัญชีเงินฝากเผื่อเรียก Protect Life ครบกำหนดระยะเวลา 12 เดือน นับตั้งแต่วันที่เปิดบัญชี หรือ เมื่อปิดบัญชี หรือ เมื่อผู้ฝากมีอายุครบ 70 ปีบริบูรณ์ โดยความคุ้มครองจะสิ้นสุดในวันเกิด ณ เวลา 24.00 น. หรือ เมื่อธนาคาร/บริษัทฯ ยกเลิกความคุ้มครอง

2. ความคุ้มครอง

 • คุ้มครองกรณีเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟังเสียง การพูดออกเสียง หรือทุพพลภาพถาวรเนื่องจากอุบัติเหตุทั่วไป ตามข้อตกลงคุ้มครอง อบ.2 ของบริษัทฯ เป็นจำนวน 20 เท่า ของยอดเงินฝากคงเหลือในบัญชี ณ วันก่อนประสบอุบัติเหตุ 1 วัน สูงสุดไม่เกิน 10 ล้านบาทต่อราย
 • คุ้มครองตลอด 24 ชั่วโมงทั่วโลก

3. ข้อยกเว้นที่ไม่ได้รับความคุ้มครอง

 • ไม่คุ้มครองอาชีพของผู้ที่ใช้รถจักรยานยนต์ในการปฏิบัติงานเป็นประจำ เช่น พนักงานส่งเอกสาร/ส่งอาหาร/ขับรถขับจ้าง ผู้ใช้งานเกี่ยวกับวัตถุระเบิดหรือเหมืองใต้ดิน นักกีฬาอาชีพ พนักงานประจำเรือ และแรงงานต่างด้าวที่ไม่ได้รับอนุญาต
 • อุบัติเหตุที่เกิดจากการขับขี่ โดยสารรถจักรยานยนต์ หรือการฆาตกรรม หรือการทำร้ายร่างกาย ก่อการร้าย สงคราม การแผ่รังสี การแพร่กัมมันตภาพรังสี หรืออุบัติเหตุอื่นๆ ตามข้อยกเว้นของกรมธรรม์
 • บริษัทฯ มีสิทธิบอกยกเลิกความคุ้มครองหรือไม่ชดเชยค่าสินไหมทดแทน หากตรวจพบว่าผู้ได้รับความคุ้มครองทุจริต หรือส่อไปทางทุจริตในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน หรือมีคุณสมบัติตรงกับข้อยกเว้น เช่น พิการ หรือเป็นโรคร้ายแรง ในวันที่เปิดบัญชีเงินฝากเผื่อเรียก Protect Life หรือมีอาชีพในลักษณะที่เข้าข้อยกเว้นไม่ได้รับความคุ้มครองไม่ว่าในวันที่เปิดบัญชีเงินฝากเผื่อเรียก Protect Life หรือในขณะที่เกิดอุบัติเหตุ เป็นต้น

4. วิธีการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน

 • ติดต่อเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนที่ธนาคารออมสินทุกสาขา ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้เอาประกันภัยประสบอุบัติเหตุหรือเสียชีวิต

แชร์