ผ่อน 0% ยอดใช้จ่ายเทศกาลปีใหม่ กับ Sabaijai On Call By GSB – Government Savings Bank

โปรโมชัน

บัตรเครดิต

รับสิทธิพิเศษจากธนาคารออมสิน

หน้าหลัก > โปรโมชัน > บัตรเครดิต > แบ่งชำระ 0% > ผ่อน 0% ยอดใช้จ่ายเทศกาลปีใหม่ กับ Sabaijai On Call By GSB

ผ่อน 0% ยอดใช้จ่ายเทศกาลปีใหม่ กับ Sabaijai On Call By GSB

สิทธิพิเศษสำหรับผู้สมัครบัตรเครดิตธนาคารออมสิน  ผ่อน 0% ยอดใช้จ่ายเทศกาลปีใหม่ เมื่อมียอด 5,000 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป ผ่อน 6 เดือน กับ Sabaijai On Call By GSB วันที่ 1 ธันวาคม 2564 – 31 มกราคม 2565

21.[create Outline] ผ่อนยอดใช้จ่ายเทศกาลปีใหม่กับ Sabaijai On Call By Gsb

 • ผู้ถือบัตรชำระค่าสินค้าและบริการด้วยบัตรเครดิตธนาคารออมสินทุกประเภทรายการใช้จ่าย
 • ยอดใช้จ่ายที่ขอใช้บริการผ่อนชำระรายเดือนต้องมียอดไม่ต่ำกว่า 5,000 บาท/เซลล์สลิป และเมื่อคำนวณยอดผ่อนชำระรายเดือนต้องไม่ต่ำกว่า 500 บาทต่อเดือน

สามารถเลือกผ่อนชำระรายเดือน ดังนี้

ผ่อนชำระ

ยอดใช้จ่ายขั้นต่ำ

(ต่อเซลล์สลิป)

อัตราดอกเบี้ย

แบบคงที่ (Flat Rate) (ต่อเดือน)

6 เดือน 5,000 บาทขึ้นไป 0%
10 เดือน 5,000 บาทขึ้นไป 0.49%
 • ผู้ถือบัตรต้องแสดงความจำนงขอเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการตลาด ล่วงหน้าอย่างน้อย
  5 วันปฏิทิน ก่อนวันสรุปยอดบัญชีของผู้ถือบัตร ผ่านทาง GSB Contact Center 1115 หรือ GSB Credit Card Call Center สำหรับผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารออมสิน โทร.
  0 2299 8888 และ Infinite Banking Call Center สำหรับผู้ถือบัตรเครดิต Prestige และ World Elite โทร. 0 2299 9999
 • ยอดใช้จ่ายที่ขอใช้บริการผ่อนชำระรายเดือนจะต้องทำรายการ (Transaction Date) และบันทึกเข้าระบบธนาคาร (Posted Date) ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2564 – 31 มกราคม 2565
 • สงวนสิทธิ์สำหรับยอดใช้จ่ายที่ร้านค้าเรียกเก็บแล้วเท่านั้น ในกรณีที่ผู้ถือบัตรแจ้งความประสงค์หลังวันสรุปยอดบัญชีอาจไม่สามารถทำรายการได้ครบทุกรายการ เช่น
  วันสรุปยอดบัญชีผู้ถือบัตรวันที่ 18 ของทุกเดือน ต้องแจ้งความประสงค์ก่อนวันที่ 13 ของทุกเดือน
 • กิจกรรมส่งเสริมการตลาดนี้ ไม่รวมรายการประเภท เบิกถอนเงินสดล่วงหน้าทุกประเภท ยอดใช้จ่ายที่เกิดจากวงเงินชั่วคราว การซื้อกองทุน การซื้อเงินตราต่างประเทศ การชำระภาษี ค่าปรับ ดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียมทุกประเภท รายการที่ขอยกเลิกในภายหลัง
 • ยอดใช้จ่ายที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการตลาดนี้ ธนาคารฯ จะไม่ให้คะแนนสะสม GSB Reward Point
 • ณ วันที่ขอรับสิทธิ์ ผู้ถือบัตรจะต้องคงสภาพสถานะสมาชิกผู้ถือบัตรและไม่ผิดนัดชำระ ทั้งนี้ ธนาคารมีสิทธิ์ระงับการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการตลาดข้างต้น ในกรณีตรวจพบว่าผู้ถือบัตรดังกล่าวมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ หรือเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด
 • กรณีผู้ถือบัตรขอเพิ่มวงเงินชั่วคราว จะไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการตลาดนี้ได้
 • กิจกรรมส่งเสริมการตลาดนี้ไม่สามารถเข้าร่วมกับกิจกรรมส่งเสริมการตลาดอื่นได้
 • หากผู้ถือบัตรขอยกเลิกการผ่อนชำระรายเดือนก่อนครบกำหนด ธนาคารฯ จะเรียกเก็บยอดที่ค้างชำระทั้งหมด และรายการดังกล่าวจะไม่สามารถนำกลับมาขอใช้บริการผ่อนชำระรายเดือนได้อีก

ข้อกำหนดและเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

 

หมายเหตุ : การทำรายการผ่อนชำระค่าสินค้าและบริการทุกช่องทาง จะไม่ให้คะแนนสะสม GSB Reward Point