เติมฝัน รุ่นใหญ่ ใจเก๋า กับสินเชื่อสวัสดิการสำหรับข้าราชการบำนาญและลูกจ้างประจำ โดยใช้บำเหน็จตกทอดเป็นหลักประกัน

ตั้งแต่วันที่ 11 ก.ย. - 30 ธ.ค. 2566

แชร์

Gsb Happyretire 731 2

วัยเกษียณ Promotion Leaflet 1040

จำนวนเงินให้กู้

 •  ตามความจำเป็นและความสามารถในการชำระหนี้ ไม่เกินร้อยละ 100 ของจำนวนเงินบำเหน็จตกทอดที่กรมบัญชีกลาง/สำนักงานคลังจังหวัด รับรองสิทธิ
 • กรณีลูกค้าปัจจุบันขอเพิ่มวงเงินกู้ เมื่อรวมยอดหนี้คงเหลือกับจำนวนเงินที่กู้เพิ่มเติม ต้องไม่เกินร้อยละ 100 ของจำนวนเงินบำเหน็จตกทอดที่กรมบัญชีกลาง/สำนักงานคลังจังหวัด รับรองสิทธิ

ระยะเวลาชำระเงินกู้

 • สูงสุดไม่เกิน 30 ปี

การชำระหนี้เงินกู้

 • การผ่อนชำระเงินงวด ผู้กู้สามารถเลือกแบบชำระเงินต้นและดอกเบี้ย หรือ แบบชำระเงินต้นบางส่วนและดอกเบี้ย
 • การชำระหนี้ กรมบัญชีกลางหักเงินบำนาญหรือบำเหน็จรายเดือน และเงินได้อื่น เพื่อชำระหนี้ธนาคาร เป็นงวดรายเดือน
 • กรณีลูกค้ารายใหม่  อัตราดอกเบี้ยโปรโมชัน เท่ากับ MRR-2.705%ต่อปี (4.290%)
 • กรณีลูกค้าปัจจุบันขอเพิ่มวงเงินกู้ อัตราดอกเบี้ย เท่ากับ MRR-2.245%ต่อปี (4.750%) 
 • ค่าธรรมเนียม คลิกที่นี่

คุณสมบัติผู้กู้

 • เป็นข้าราชการบำนาญ หรือลูกจ้างประจำ ที่ได้รับหนังสือรับรองสิทธิบำเหน็จตกทอดที่ออกให้โดยกรมบัญชีกลาง/สำนักงานคลังจังหวัด
 • เป็นผู้มีถิ่นที่อยู่แน่นอน สามารถติดต่อได้
 • เป็นผู้ฝากเงินประเภทเผื่อเรียกของธนาคาร
 • ไม่กำหนดอายุสูงสุดของผู้กู้

หลักประกัน

 • จำนวนเงินบำเหน็จตกทอดตามหนังสือรับรองสิทธิของผู้กู้ ที่ออกโดยกรมบัญชีกลาง/สำนักงานคลังจังหวัด

แชร์