หน้าหลัก > โปรโมชัน > สินเชื่อ > เติมสุข วาดฝัน กับบ้านที่ใช่ ด้วยสินเชื่อเคหะ

เติมสุข วาดฝัน กับบ้านที่ใช่ ด้วยสินเชื่อเคหะ

ตั้งแต่วันที่ 14 ก.พ. - 15 เม.ย. 2567 อนุมัติและจัดทำนิติกรรมสัญญาภายในวันที่ 15 พ.ค. 2567

แชร์

 • สมัครใช้บริการสินเชื่อ
Thumb Homeloannew731

Gsb Homeloannew 1040x1040

จุดเด่น

 • อัตราดอกเบี้ยคงที่ 1.990% (6 เดือนแรก)
  (อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา (EIR) อยู่ระหว่าง 5.091% – 5.653% ต่อปี คำนวณจากวงเงินกู้ 1 ล้านบาท ระยะเวลา 20 ปี แบบผ่อนชำระเท่ากันทุกงวด)
 • ผ่อนล้านละ 3,000 บาท/เดือน (6 เดือนแรก) หลังจากนั้น 7,700 บาท/เดือน
  (ดอกเบี้ยทั้งสัญญา 509,000 บาท คำนวณจากวงเงินกู้ 1 ล้านบาท ระยะเวลา 20 ปี โดยใช้อัตราดอกเบี้ยกรณีทำประกัน สำหรับลูกค้าทั่วไป วงเงินกู้สินเชื่อเคหะต่ำกว่า 10 ล้านบาท)
 • สนับสนุนค่าประเมินราคาหลักทรัพย์* ตามที่จ่ายจริง ไม่เกินรายละ 5,000 บาท
  (สำหรับลูกค้าที่วงเงินกู้สินเชื่อเคหะตั้งแต่ 1.00 ล้านบาทขึ้นไป)
 • ซื้อที่อยู่อาศัย
 • ปลูกสร้าง
 • ต่อเติมซ่อมแซม
 • Refinance
ระยะเวลา กรณีผู้กู้ประสงค์ทำประกันชีวิตเพื่อ
ประกันสินเชื่อตามเงื่อนไขฯ
กรณีผู้กู้ไม่ประสงค์ทำประกันชีวิตเพื่อประกันสินเชื่อ /
ทำประกันไม่เป็นไปตามเงื่อนไข

กลุ่มลูกค้าทั่วไป

วงเงินกู้ต่ำกว่า 10 ลบ.

กลุ่มวิชาชีพเฉพาะ / MOU

(ทุกวงเงินกู้)

กลุ่มลูกค้าทั่วไป

วงเงินกู้ต่ำกว่า 10 ลบ.

กลุ่มวิชาชีพเฉพาะ / MOU

(ทุกวงเงินกู้)

ลูกค้าทั่วไป

วงเงินกู้ตั้งแต่ 10 ลบ.ขึ้นไป

ลูกค้าทั่วไป

วงเงินกู้ตั้งแต่ 10 ลบ.ขึ้นไป

เดือนที่ 1 – 6 1.990% 1.990% 2.490% 2.490%
เดือนที่ 7 – 12 MRR – 3.835% MRR – 4.035% MRR – 3.335% MRR – 3.535%
ปีที่ 2 – 3 MRR – 2.545% MRR – 2.795% MRR – 2.045% MRR – 2.295%
ปีที่ 4 เป็นต้นไป MRR – 0.750% MRR – 0.750% MRR – 0.250% MRR – 0.250%
เฉลี่ย 3 ปี 3.700% 3.500% 4.200% 4.000%
EIR 5.170% 5.091% 5.653% 5.574%

หมายเหตุ :

 • ปัจจุบัน MRR เท่ากับ 6.845% ต่อปี (ตั้งแต่วันที่ 9 มกราคม 2567 เป็นต้นไป) ทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ยลอยตัวสามารถเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น หรือลดลงได้
 • อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา (EIR) คำนวณจากวงเงินกู้ 1 ล้านบาท ระยะเวลา 20 ปี แบบผ่อนชำระเท่ากันทุกงวด

 

ระยะเวลา

กรณีผู้กู้ประสงค์ทำประกันชีวิต

เพื่อประกันสินเชื่อตามเงื่อนไขฯ

กรณีผู้กู้ไม่ประสงค์ทำประกันชีวิตเพื่อประกันสินเชื่อ /

ทำประกันไม่เป็นไปตามเงื่อนไข

เดือนที่ 1 – 6

1.990%

2.490%
เดือนที่ 7 – 12

MRR – 4.135% 

MRR – 3.635%

ปีที่ 2 – 3

MRR – 2.920% 

MRR – 2.420% 

ปีที่ 4 เป็นต้นไป

MRR – 0.750% 

MRR – 0.250%

เฉลี่ย 3 ปี 3.400% 3.900%
EIR 5.052% 5.533%

หมายเหตุ :

 • ปัจจุบัน MRR เท่ากับ 6.845% ต่อปี (ตั้งแต่วันที่ 9 มกราคม 2567 เป็นต้นไป) ทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ยลอยตัวสามารถเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น หรือลดลงได้
 • อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา (EIR) คำนวณจากวงเงินกู้ 1 ล้านบาท ระยะเวลา 20 ปี แบบผ่อนชำระเท่ากันทุกงวด
ระยะเวลา

กรณีผู้กู้ประสงค์ทำประกันชีวิต

เพื่อประกันสินเชื่อตามเงื่อนไขฯ

กรณีผู้กู้ไม่ประสงค์ทำประกันชีวิตเพื่อประกันสินเชื่อ /

ทำประกันไม่เป็นไปตามเงื่อนไข

ปีที่ 1 MRR – 2.795% MRR – 2.295%
ปีที่ 2 – 3 MRR – 1.220% MRR – 1.000%
ปีที่ 4 เป็นต้นไป MRR – 0.500% MRR – 0.500%
เฉลี่ย 3 ปี 5.100% 5.413%
EIR 5.873% 5.993%

 

หมายเหตุ :

 • ปัจจุบัน MRR เท่ากับ 6.845% ต่อปี (ตั้งแต่วันที่ 9 มกราคม 2567 เป็นต้นไป) ทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ยลอยตัวสามารถเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น หรือลดลงได้
 • อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา (EIR) คำนวณจากวงเงินกู้ 1 ล้านบาท ระยะเวลา 20 ปี แบบผ่อนชำระเท่ากันทุกงวด

คุณสมบัติผู้กู้ :

 1. เป็นผู้ฝากเงินประเภทเผื่อเรียกของธนาคาร
 2. มีอายุครบ 20 ปีขึ้นไป และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี
 3. มีอาชีพและรายได้แน่นอน
 4. การกู้ร่วมกับบุคคลอื่น มีเงื่อนไขดังนี้

4.1 กู้ร่วมกับบุคคลอื่นที่มีความสัมพันธ์เป็นคู่สมรส บุตร บิดา มารดา หรือ พี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน ไม่จำเป็นต้องถือกรรมสิทธิ์ร่วมในหลักประกันทุกคนก็ได้

4.2 กู้ร่วมกับบุคคลอื่นที่นอกเหนือจาก (4.1) ต้องถือกรรมสิทธิ์ร่วมในหลักประกันทุกคน

หลักประกัน :

 1. ที่ดินเพื่อเตรียมปลูกสร้างอาคาร หรือที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุด ตามวัตถุประสงค์ที่ขอกู้และตั้งอยู่ในแหล่งชุมชนที่มีความเจริญ มีไฟฟ้า สาธารณูปโภคอื่นๆ ตามความจำเป็น และมีทางสาธารณประโยชน์ ซึ่งรถยนต์ผ่านเข้าออกได้สะดวก
 2. หลักทรัพย์อื่นตามที่ธนาคารประกาศกำหนด

เอกสารประกอบการกู้ยืม :

พนักงานประจำ/ ข้าราชการ/ พนักงานรัฐวิสาหกิจ/ พนักงานธนาคาร/ พนักงานเงินทุนหลักทรัพย์

 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สลิปเงินเดือน (เดือนล่าสุด) กรณีไม่มีสลิปเงินเดือนใช้หนังสือรับรองเงินเดือน อายุไม่เกิน 2 เดือน
 • สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือนล่าสุด

ประกอบธุรกิจส่วนตัว/ เจ้าของกิจการ

 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาบัญชีธนาคารที่ใช้หมุนเวียนในธุรกิจ ย้อนหลัง 6 เดือนล่าสุด
 • สำเนาใบอนุญาตประกอบธุรกิจที่ออกโดยหน่วยงานราชการ ได้แก่
 1. กรณีบริษัท สำเนาหนังสือรับรองจดทะเบียนบริษัท (อายุไม่เกิน 3 เดือน) และสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (อายุไม่เกิน 3 เดือน)
 2. กรณีห้างหุ้นส่วนจำกัด สำเนาหนังสือรับรองจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด (อายุไม่เกิน 3 เดือน)
 3. กรณีร้านค้า สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์/ ทะเบียนการค้า
 • บัญชีรับ – จ่าย (ถ้ามี) ย้อนหลัง 6 เดือนล่าสุด/ งบการเงิน/ กรณีเป็นนิติบุคคล ใบเสร็จภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.30) ย้อนหลัง 6 เดือนล่าสุด
 • ตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 – 15 เมษายน 2567 อนุมัติและจัดทำนิติกรรมสัญญาภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2567
 • การทำประกันชีวิตเพื่อประกันสินเชื่อ เป็นการทำประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ โดยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
 • เงื่อนไขการใช้อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อตามโปรโมชัน สมัครบริการ MyMo และผลิตภัณฑ์/บริการอื่น อย่างน้อย 2 ประเภท ได้แก่ บัตรอิเล็กทรอนิกส์ / บัตรเครดิต / ชำระสินเชื่อหักผ่านบัญชี/ หน่วยงานหักเงินนำส่งชำระหนี้ / จ่ายตรงเงินเดือน / ประกันชีวิตเพื่อประกันสินเชื่อ ทั้งนี้ หากลูกค้าใช้ผลิตภัณฑ์ / บริการอื่นตามที่กำหนดอยู่แล้ว สามารถใช้อัตราดอกเบี้ยดังกล่าวได้ และกรณีไม่มี Smartphone ให้สมัครผลิตภัณฑ์ / บริการอื่นของธนาคารตามที่กำหนดทดแทนได้
 • *กรณีสนับสนุนค่าประเมินราคาหลักทรัพย์ สำหรับลูกค้าที่วงเงินกู้สินเชื่อเคหะตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป ให้ตามที่จ่ายจริง ไม่เกินรายละ 5,000 บาท ลูกค้าต้องสำรองจ่ายค่าประเมินราคาหลักทรัพย์ไปก่อน โดยธนาคารจะโอนเงินคืนเข้าบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกของลูกค้าภายใน 30 วัน นับจากวันที่จัดทำนิติกรรมสัญญาแล้วเสร็จ
 • กรณีผู้กู้ชำระคืนเงินกู้ก่อนกำหนด เฉพาะกรณีไถ่ถอนจำนองก่อนครบกำหนด (Prepayment) เพื่อไปใช้บริการกับสถาบันการเงินอื่น ภายในระยะเวลา 3 ปี นับแต่วันที่ทำสัญญากู้เงิน ผู้กู้ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามที่ธนาคารกำหนด (ปัจจุบัน 3.00% ของยอดเงินต้นคงเหลือ)
 • หลักเกณฑ์เงื่อนไขอื่นๆ ให้เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด โดยธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์เงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

แชร์