ความสุขเริ่มต้นที่บ้านของคุณ ด้วยสินเชื่อเคหะ ธนาคารออมสิน

อนุมัติและจัดทำนิติกรรมสัญญาภายในวันที่ 29 ธ.ค. 2566

แชร์

 • สมัครใช้บริการสินเชื่อ
Gsb Homeloan 731x631

Gsb Homeloan 1040x1040

จุดเด่น

 • อัตราดอกเบี้ยคงที่ 1.990% (6 เดือนแรก)

 • ปลอดชำระเงินงวด 6 เดือนแรก (หลังจากนั้นผ่อนชำระแบบเท่ากันทุกงวด)

 • สนับสนุนค่าจดจำนอง ตามที่จ่ายจริง ไม่เกินรายละ 30,000 บาท (เฉพาะกรณีไถ่ถอนจำนองจากสถาบันการเงินอื่น (Refinance) ที่มีวงเงินกู้สินเชื่อเคหะตั้งแต่ 1.00 ล้านบาทขึ้นไป และเลือกอัตราดอกเบี้ยกรณีสนับสนุนค่าจดจำนอง)

 

1. วงเงินกู้สินเชื่อเคหะต่ำกว่า 10 ล้านบาท

ระยะเวลา

กรณีผู้กู้ประสงค์ทำประกันชีวิต

เพื่อประกันสินเชื่อ ตามเงื่อนไขฯ

กรณีผู้กู้ไม่ประสงค์ทำประกันชีวิต

เพื่อประกันสินเชื่อ / ทำประกันไม่เป็นไปตามเงื่อนไขฯ

กลุ่มวิชาชีพเฉพาะ / MOU กลุ่มลูกค้าทั่วไป กลุ่มวิชาชีพเฉพาะ / MOU กลุ่มลูกค้าทั่วไป
เดือนที่ 1 – 6 1.990% 1.990% 2.490% 2.490%
เดือนที่ 7 – 12 MRR – 3.685% MRR – 3.685% MRR – 3.185% MRR – 3.185%
ปีที่ 2 – 3 MRR – 2.920% MRR – 2.620% MRR – 2.420% MRR – 2.120%
ปีที่ 4 เป็นต้นไป MRR – 1.250% MRR – 1.250% MRR – 1.250% MRR – 1.250%
เฉลี่ย 1 ปี 2.650% 2.650% 3.150% 3.150
เฉลี่ย 3 ปี 3.600% 3.800% 4.100% 4.300
EIR 4.933% 5.007% 5.126% 5.199

หมายเหตุ:

 • อัตราดอกเบี้ยขั้นต่ำ MRR = 6.995% (ตั้งแต่วันที่ 8 มิถุนายน 2566)
 • EIR คำนวณจากวงเงินกู้ 1.0 ลบ. ระยะเวลา 20 ปี แบบผ่อนชำระเท่ากันทุกงวด

 

 

2. วงเงินกู้สินเชื่อเคหะตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป

ระยะเวลา

กรณีผู้กู้ประสงค์ทำประกันชีวิต

เพื่อประกันสินเชื่อ ตามเงื่อนไขฯ

กรณีผู้กู้ไม่ประสงค์ทำประกันชีวิต

เพื่อประกันสินเชื่อ / ทำประกันไม่เป็นไปตามเงื่อนไขฯ

เดือนที่ 1 – 6 1.990% 2.490%
เดือนที่ 7 – 12 MRR – 3.685% MRR – 3.185%
ปีที่ 2 – 3 MRR – 2.920% MRR – 2.420%
ปีที่ 4 เป็นต้นไป MRR – 1.250% MRR – 1.250%
เฉลี่ย 1 ปี 2.650% 3.150%
เฉลี่ย 3 ปี 3.600% 4.100%
EIR 4.933% 5.126%

หมายเหตุ:

 • อัตราดอกเบี้ยขั้นต่ำ MRR = 6.995% (ตั้งแต่วันที่ 8 มิถุนายน 2566)
 • EIR คำนวณจากวงเงินกู้ 1.0 ลบ. ระยะเวลา 20 ปี แบบผ่อนชำระเท่ากันทุกงวด
ระยะเวลา

กรณีผู้กู้ประสงค์ทำประกันชีวิต

เพื่อประกันสินเชื่อ ตามเงื่อนไขฯ

กรณีผู้กู้ไม่ประสงค์ทำประกันชีวิต

เพื่อประกันสินเชื่อ / ทำประกันไม่เป็นไปตามเงื่อนไขฯ

เดือนที่ 1 – 6 1.990% 2.490%
เดือนที่ 7 – 12 MRR – 3.685% MRR – 3.185%
ปีที่ 2 – 3 MRR – 2.335% MRR – 1.835%
ปีที่ 4 เป็นต้นไป MRR – 1.250% MRR – 1.250%
เฉลี่ย 1 ปี 2.650% 3.150%
เฉลี่ย 3 ปี 3.990% 4.490%
EIR 5.077% 5.267%

หมายเหตุ:

 • อัตราดอกเบี้ยขั้นต่ำ MRR = 6.995% (ตั้งแต่วันที่ 8 มิถุนายน 2566)
 • EIR คำนวณจากวงเงินกู้ 1.0 ลบ. ระยะเวลา 20 ปี แบบผ่อนชำระเท่ากันทุกงวด
ระยะเวลา

กรณีผู้กู้ประสงค์ทำประกันชีวิต

เพื่อประกันสินเชื่อ ตามเงื่อนไขฯ

กรณีผู้กู้ไม่ประสงค์ทำประกันชีวิต

เพื่อประกันสินเชื่อ / ทำประกันไม่เป็นไปตามเงื่อนไขฯ

ปีที่ 1 MRR – 2.795% MRR – 2.295%
ปีที่ 2 – 3 MRR – 1.220% MRR – 1.000%
ปีที่ 4 เป็นต้นไป MRR – 1.000% MRR – 1.000%
เฉลี่ย 1 ปี 4.200% 4.700%
เฉลี่ย 3 ปี 5.250% 5.563%
EIR 5.712% 5.828%

หมายเหตุ:

 • อัตราดอกเบี้ยขั้นต่ำ MRR = 6.995% (ตั้งแต่วันที่ 8 มิถุนายน 2566)
 • EIR คำนวณจากวงเงินกู้ 1.0 ลบ. ระยะเวลา 20 ปี แบบผ่อนชำระเท่ากันทุกงวด
 • สามารถเลือกชำระตามปกติ หรือ ปลอดชำระเงินงวด 6 เดือน หลังจากนั้นผ่อนชำระแบบเท่ากันทุกงวด

คุณสมบัติผู้กู้ :

 1. เป็นผู้ฝากเงินประเภทเผื่อเรียกของธนาคาร
 2. มีอายุครบ 20 ปีขึ้นไป และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี
 3. มีอาชีพและรายได้แน่นอน
 4. การกู้ร่วมกับบุคคลอื่น มีเงื่อนไขดังนี้

4.1 กู้ร่วมกับบุคคลอื่นที่มีความสัมพันธ์เป็นคู่สมรส บุตร บิดา มารดา หรือ พี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน ไม่จำเป็นต้องถือกรรมสิทธิ์ร่วมในหลักประกันทุกคนก็ได้

4.2 กู้ร่วมกับบุคคลอื่นที่นอกเหนือจาก (4.1) ต้องถือกรรมสิทธิ์ร่วมในหลักประกันทุกคน

หลักประกัน :

 1. ที่ดินเพื่อเตรียมปลูกสร้างอาคาร หรือที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุด ตามวัตถุประสงค์ที่ขอกู้และตั้งอยู่ในแหล่งชุมชนที่มีความเจริญ มีไฟฟ้า สาธารณูปโภคอื่นๆ ตามความจำเป็น และมีทางสาธารณประโยชน์ ซึ่งรถยนต์ผ่านเข้าออกได้สะดวก
 2. หลักทรัพย์อื่นตามที่ธนาคารประกาศกำหนด

เอกสารประกอบการกู้ยืม :

พนักงานประจำ/ ข้าราชการ/ พนักงานรัฐวิสาหกิจ

 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สลิปเงินเดือน (เดือนล่าสุด) กรณีไม่มีสลิปเงินเดือนใช้หนังสือรับรองเงินเดือน อายุไม่เกิน 2 เดือน
 • สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือนล่าสุด

ประกอบธุรกิจส่วนตัว/ เจ้าของกิจการ

 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาบัญชีธนาคารที่ใช้หมุนเวียนในธุรกิจ ย้อนหลัง 6 เดือนล่าสุด
 • สำเนาใบอนุญาตประกอบธุรกิจที่ออกโดยหน่วยงานราชการ ได้แก่
 1. กรณีบริษัท สำเนาหนังสือรับรองจดทะเบียนบริษัท (อายุไม่เกิน 3 เดือน) และสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (อายุไม่เกิน 3 เดือน)
 2. กรณีห้างหุ้นส่วนจำกัด สำเนาหนังสือรับรองจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด (อายุไม่เกิน 3 เดือน)
 3. กรณีร้านค้า สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์/ ทะเบียนการค้า
 • บัญชีรับ – จ่าย (ถ้ามี) ย้อนหลัง 6 เดือนล่าสุด/ งบการเงิน/ กรณีเป็นนิติบุคคล ใบเสร็จภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.30) ย้อนหลัง 6 เดือนล่าสุด
 • ตั้งแต่วันที่ 16 ต.ค.2566 อนุมัติและจัดทำนิติกรรมสัญญาภายในวันที่ 29 ธ.ค. 2566
 • การทำประกันชีวิตเพื่อประกันสินเชื่อ เป็นการทำประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ โดยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
 • เงื่อนไขการใช้อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อตามโปรโมชัน สมัครบริการ MyMo และผลิตภัณฑ์/บริการอื่น อย่างน้อย 2 ประเภท ได้แก่ บัตรอิเล็กทรอนิกส์ / บัตรเครดิต / ชำระสินเชื่อหักผ่านบัญชี/ หน่วยงานหักเงินนำส่งชำระหนี้ / จ่ายตรงเงินเดือน / ประกันชีวิตเพื่อประกันสินเชื่อ ทั้งนี้ หากลูกค้าใช้ผลิตภัณฑ์ / บริการอื่นตามที่กำหนดอยู่แล้ว สามารถใช้อัตราดอกเบี้ยดังกล่าวได้ และกรณีไม่มี Smartphone ให้สมัครผลิตภัณฑ์ / บริการอื่นของธนาคารตามที่กำหนดทดแทนได้
 • การปลอดชำระเงินงวด คือ ระยะเวลาปลอดชำระเงินต้นและดอกเบี้ย เป็นระยะเวลาที่ธนาคารยังคงคิดดอกเบี้ยตามสัญญากู้เงิน
 • *กรณี สนับสนุนค่าธรรมเนียมจดจำนอง ให้ตามที่จ่ายจริง (รวมทุกสัญญาที่กู้ในคราวเดียวกัน) โดยไม่รวมค่าธรรมเนียมอื่นๆ ของกรมที่ดิน เช่น ค่าคำขอ ค่ามอบอำนาจ ฯลฯ รวมกันไม่เกินรายละ 30,000 บาท โดยลูกค้าต้องสำรองจ่ายค่าธรรมเนียมจดจำนองแก่กรมที่ดินไปก่อน ทั้งนี้ กรณีจำนวนเงินค่าจดจำนองตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป ต้องเสียภาษี ณ ที่จ่าย ร้อยละ 1.00 ของเงินค่าจดจำนอง โดยธนาคารจะโอนเงินค่าจดจำนองหลังหักภาษี ณ ที่จ่าย คืนเข้าบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกของลูกค้าภายใน 30 วัน นับจากวันที่จดจำนองแล้วเสร็จ ซึ่งค่าธรรมเนียมจดจำนองถือเป็นทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นที่ลูกค้าได้รับซึ่งอาจคิดคำนวณได้เป็นเงิน จึงถือเป็นเงินได้พึงประเมินที่ลูกค้าต้องนำไปคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และหากผู้กู้ชำระหนี้ปิดบัญชีในทุกกรณี ภายในระยะเวลา 3 ปี นับแต่วันที่ทำสัญญากู้เงิน ผู้กู้ต้องชำระค่าธรรมเนียมจดจำนองคืนแก่ธนาคารเต็มจำนวน
 • กรณีผู้กู้ชำระคืนเงินกู้ก่อนกำหนด เฉพาะกรณีไถ่ถอนจำนองก่อนครบกำหนด (Prepayment) เพื่อไปใช้บริการกับสถาบันการเงินอื่น ภายในระยะเวลา 3 ปี นับแต่วันที่ทำสัญญากู้เงิน ผู้กู้ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามที่ธนาคารกำหนด (ปัจจุบันร้อยละ 3.00 ของยอดเงินต้นคงเหลือ)
 • หลักเกณฑ์เงื่อนไขอื่นๆ ให้เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด โดยธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์เงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

แชร์