ตอบครบทุกความต้องการเรื่องบ้าน ด้วยสินเชื่อเคหะ

ยื่นกู้ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2566 อนุมัติและจัดทำนิติกรรมสัญญาภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2566

แชร์

 • สมัครใช้บริการสินเชื่อ
Aw สินเชื่อเคหะ ตัดฟรี Newlogo 731

Aw สินเชื่อเคหะ ตัดฟรี Newlogo

จุดเด่น

กรณีซื้อ / ปลูกสร้าง / ต่อเติมซ่อมแซม

 • อัตราดอกเบี้ยปีแรก 3.140% (MRR-3.855%)
 • ผ่อนต่ำ ล้านละ 3,555 บาท/เดือน (6 เดือนแรก)

กรณี Refinance

 • อัตราดอกเบี้ยคงที่ เดือนที่ 1 – 6 = 2.390%
 • ผ่อนต่ำ ล้านละ 3,555 บาท/เดือน (6 เดือนแรก)

 

1. วงเงินกู้สินเชื่อเคหะต่ำกว่า 10 ล้านบาท

ระยะเวลา

กรณีผู้กู้ประสงค์ทำประกันชีวิต

เพื่อประกันสินเชื่อ ตามเงื่อนไขฯ

กรณีผู้กู้ไม่ประสงค์ทำประกันชีวิต

เพื่อประกันสินเชื่อ / ทำประกันไม่เป็นไปตามเงื่อนไขฯ

กลุ่มวิชาชีพเฉพาะ / MOU กลุ่มลูกค้าทั่วไป กลุ่มวิชาชีพเฉพาะ / MOU กลุ่มลูกค้าทั่วไป
ปีที่ 1 MRR – 3.855% MRR – 3.855% MRR – 3.605% MRR – 3.605%
ปีที่ 2 – 3 MRR – 2.805% MRR – 2.505% MRR – 2.180% MRR – 1.880%
ปีที่ 4 เป็นต้นไป MRR – 1.250% MRR – 1.250% MRR – 1.250% MRR – 1.250%
เฉลี่ย 3 ปี 3.840% 4.040% 4.340% 4.540%
EIR 5.033% 5.107% 5.220% 5.291%

หมายเหตุ:

 • อัตราดอกเบี้ยขั้นต่ำ MRR = 6.995% (ตั้งแต่วันที่ 8 มิถุนายน 2566)
 • EIR คำนวณจากวงเงินกู้ 1.0 ลบ. ระยะเวลา 20 ปี แบบผ่อนชำระเท่ากันทุกงวด

 

 

2. วงเงินกู้สินเชื่อเคหะตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป

ระยะเวลา

กรณีผู้กู้ประสงค์ทำประกันชีวิต

เพื่อประกันสินเชื่อ ตามเงื่อนไขฯ

กรณีผู้กู้ไม่ประสงค์ทำประกันชีวิต

เพื่อประกันสินเชื่อ / ทำประกันไม่เป็นไปตามเงื่อนไขฯ

ปีที่ 1 MRR – 3.855% MRR – 3.605%
ปีที่ 2 – 3 MRR – 2.805% MRR – 2.180%
ปีที่ 4 เป็นต้นไป MRR – 1.250% MRR – 1.250%
เฉลี่ย 3 ปี 3.840% 4.340%
EIR 5.033% 5.220%

หมายเหตุ:

 • อัตราดอกเบี้ยขั้นต่ำ MRR = 6.995% (ตั้งแต่วันที่ 8 มิถุนายน 2566)
 • EIR คำนวณจากวงเงินกู้ 1.0 ลบ. ระยะเวลา 20 ปี แบบผ่อนชำระเท่ากันทุกงวด
ระยะเวลา

กรณีผู้กู้ประสงค์ทำประกันชีวิต

เพื่อประกันสินเชื่อ ตามเงื่อนไขฯ

กรณีผู้กู้ไม่ประสงค์ทำประกันชีวิต

เพื่อประกันสินเชื่อ / ทำประกันไม่เป็นไปตามเงื่อนไขฯ

เดือนที่ 1 – 6 2.390% 2.640%
เดือนที่ 7 – 12 MRR – 4.355% MRR – 4.105%
ปีที่ 2 – 3 MRR – 2.705% MRR – 2.080%
ปีที่ 4 เป็นต้นไป MRR – 1.250% MRR – 1.250%
เฉลี่ย 3 ปี 3.698% 4.198%
EIR 4.969% 5.157%

หมายเหตุ:

 • อัตราดอกเบี้ยขั้นต่ำ MRR = 6.995% (ตั้งแต่วันที่ 8 มิถุนายน 2566)
 • EIR คำนวณจากวงเงินกู้ 1.0 ลบ. ระยะเวลา 20 ปี แบบผ่อนชำระเท่ากันทุกงวด
ระยะเวลา

กรณีผู้กู้ประสงค์ทำประกันชีวิต

เพื่อประกันสินเชื่อ ตามเงื่อนไขฯ

กรณีผู้กู้ไม่ประสงค์ทำประกันชีวิต

เพื่อประกันสินเชื่อ / ทำประกันไม่เป็นไปตามเงื่อนไขฯ

ปีที่ 1 MRR – 2.795% MRR – 2.295%
ปีที่ 2 – 3 MRR – 1.220% MRR – 1.000%
ปีที่ 4 เป็นต้นไป MRR – 1.000% MRR – 1.000%
เฉลี่ย 3 ปี 5.250% 5.563%
EIR 5.712% 5.828%

หมายเหตุ:

 • อัตราดอกเบี้ยขั้นต่ำ MRR = 6.995% (ตั้งแต่วันที่ 8 มิถุนายน 2566)
 • EIR คำนวณจากวงเงินกู้ 1.0 ลบ. ระยะเวลา 20 ปี แบบผ่อนชำระเท่ากันทุกงวด

ระยะเวลา

แบบทำประกัน / ไม่ทำประกัน

สินเชื่อเคหะ

สินเชื่อบุคคล

กรณีไถ่ถอนจำนองสัญญาเงินกู้เพิ่มเติมเพื่ออุปโภคบริโภค

จากสถาบันการเงินอื่น และกู้เพิ่มเติมเพื่ออุปโภคบริโภคกับธนาคารออมสิน (Re-Plus)

เดือนที่ 1 – 6 ล้านละ 3,555 บาท/เดือน ล้านละ 5,000 บาท/เดือน
เดือนที่ 7 เป็นต้นไป เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

 

คุณสมบัติผู้กู้ :

 1. เป็นผู้ฝากเงินประเภทเผื่อเรียกของธนาคาร
 2. มีอายุครบ 20 ปีขึ้นไป และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี
 3. มีอาชีพและรายได้แน่นอน
 4. การกู้ร่วมกับบุคคลอื่น มีเงื่อนไขดังนี้

4.1 กู้ร่วมกับบุคคลอื่นที่มีความสัมพันธ์เป็นคู่สมรส บุตร บิดา มารดา หรือ พี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน ไม่จำเป็นต้องถือกรรมสิทธิ์ร่วมในหลักประกันทุกคนก็ได้

4.2 กู้ร่วมกับบุคคลอื่นที่นอกเหนือจาก (4.1) ต้องถือกรรมสิทธิ์ร่วมในหลักประกันทุกคน

หลักประกัน :

 1. ที่ดินเพื่อเตรียมปลูกสร้างอาคาร หรือที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุด ตามวัตถุประสงค์ที่ขอกู้และตั้งอยู่ในแหล่งชุมชนที่มีความเจริญ มีไฟฟ้า สาธารณูปโภคอื่นๆ ตามความจำเป็น และมีทางสาธารณประโยชน์ ซึ่งรถยนต์ผ่านเข้าออกได้สะดวก
 2. หลักทรัพย์อื่นตามที่ธนาคารประกาศกำหนด

เอกสารประกอบการกู้ยืม :

พนักงานประจำ/ ข้าราชการ/ พนักงานรัฐวิสาหกิจ/ พนักงานธนาคาร/ พนักงานเงินทุนหลักทรัพย์

 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สลิปเงินเดือน (เดือนล่าสุด) กรณีไม่มีสลิปเงินเดือนใช้หนังสือรับรองเงินเดือน อายุไม่เกิน 2 เดือน
 • สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือนล่าสุด

ประกอบธุรกิจส่วนตัว/ เจ้าของกิจการ

 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาบัญชีธนาคารที่ใช้หมุนเวียนในธุรกิจ ย้อนหลัง 6 เดือนล่าสุด
 • สำเนาใบอนุญาตประกอบธุรกิจที่ออกโดยหน่วยงานราชการ ได้แก่
 1. กรณีบริษัท สำเนาหนังสือรับรองจดทะเบียนบริษัท (อายุไม่เกิน 3 เดือน) และสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (อายุไม่เกิน 3 เดือน)
 2. กรณีห้างหุ้นส่วนจำกัด สำเนาหนังสือรับรองจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด (อายุไม่เกิน 3 เดือน)
 3. กรณีร้านค้า สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์/ ทะเบียนการค้า
 • บัญชีรับ – จ่าย (ถ้ามี) ย้อนหลัง 6 เดือนล่าสุด/ งบการเงิน/ กรณีเป็นนิติบุคคล ใบเสร็จภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.30) ย้อนหลัง 6 เดือนล่าสุด
 • ตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน 2566 ให้ยื่นกู้ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2566อนุมัติและจัดทำนิติกรรมสัญญาภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2566
 • การทำประกันชีวิตเพื่อประกันสินเชื่อ เป็นการทำประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ โดยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
 • เงื่อนไขการใช้อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อตามโปรโมชัน สมัครบริการ MyMo และผลิตภัณฑ์/บริการอื่น อย่างน้อย 2 ประเภท ได้แก่ บัตรอิเล็กทรอนิกส์/ บัตรเครดิตหรือสินเชื่อบัตรเงินสด/ ชำระสินเชื่อหักผ่านบัญชี/ หน่วยงานหักเงินนำส่งชำระหนี้ / จ่ายตรงเงินเดือน / ประกันชีวิตเพื่อประกันสินเชื่อ ทั้งนี้ หากลูกค้าใช้ผลิตภัณฑ์ / บริการอื่นตามที่กำหนดอยู่แล้ว สามารถใช้อัตราดอกเบี้ยดังกล่าวได้ และกรณีไม่มี Smartphone ให้สมัครผลิตภัณฑ์ / บริการอื่นของธนาคารตามที่กำหนดทดแทนได้
 • กรณีผู้กู้ชำระคืนเงินกู้ก่อนกำหนด เฉพาะกรณีไถ่ถอนจำนองก่อนครบกำหนด (Prepayment) เพื่อไปใช้บริการกับสถาบันการเงินอื่น ภายในระยะเวลา 3 ปี นับแต่วันที่ทำสัญญากู้เงิน ผู้กู้ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามที่ธนาคารกำหนด (ปัจจุบันร้อยละ 3.00 ของยอดเงินต้นคงเหลือ)

แชร์