หน้าหลัก > โปรโมชัน > สินเชื่อ > เปิดประตูตามฝัน สู่บ้านหลังใหม่ ด้วยสินเชื่อเคหะธนาคารออมสิน

เปิดประตูตามฝัน สู่บ้านหลังใหม่ ด้วยสินเชื่อเคหะธนาคารออมสิน

ตั้งแต่วันที่ 16 เม.ย. 2567 – 15 ส.ค. 2567 อนุมัติและจัดทำนิติกรรมสัญญา ภายในวันที่ 15 ก.ย. 2567

แชร์

 • สมัครใช้บริการสินเชื่อ
Thumb สินเชื่อเคหะไตรมาส2

Gsb Homelone Wave2 1040x1040px Cre

จุดเด่น

 • อัตราดอกเบี้ยคงที่ 2 ปี
  (อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา (EIR) อยู่ระหว่าง 4.984% – 5.468% ต่อปี คำนวณจากวงเงินกู้ 3.00 ล้านบาท ระยะเวลา 20 ปี แบบผ่อนชำระเท่ากันทุกงวด)
 • สนับสนุนค่าประเมินราคาหลักทรัพย์* ตามที่จ่ายจริง ไม่เกินรายละ 5,000 บาท
  (สำหรับลูกค้าที่วงเงินกู้สินเชื่อเคหะตั้งแต่ 3.00 ล้านบาทขึ้นไป)
 • ซื้อที่อยู่อาศัย
 • ปลูกสร้าง
 • ต่อเติมซ่อมแซม
ระยะเวลา กรณีผู้กู้ประสงค์ทำประกันชีวิต
เพื่อประกันสินเชื่อตามเงื่อนไขฯ
กรณีผู้กู้ไม่ประสงค์ทำประกันชีวิตเพื่อประกันสินเชื่อ /
ทำประกันไม่เป็นไปตามเงื่อนไข

อาชีพรายได้ไม่ประจำ**
น้อยกว่า  30,000 บาท

อาชีพรายได้ประจำ***
หรือ อาชีพรายได้ไม่ประจำ**
ตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป
อาชีพรายได้ไม่ประจำ**
น้อยกว่า  30,000 บาท
อาชีพรายได้ประจำ***
หรือ อาชีพรายได้ไม่ประจำ**
ตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป
ปีที่ 1 3.000% 2.390% 3.500% 2.890%
ปีที่ 2 4.000% 3.855% 4.500% 4.355%
ปีที่ 3 MRR – 1.854% MRR – 1.990% MRR – 1.345% MRR – 1.490%
ปีที่ 4 เป็นต้นไป MRR – 0.750% MRR – 0.750% MRR – 0.250% MRR – 0.250%
เฉลี่ย 3 ปี 3.917% 3.617% 4.417% 4.117%
EIR 5.120% 4.998% 5.607% 5.482%

 

หมายเหตุ :

 • ปัจจุบัน MRR เท่ากับ 6.595% ต่อปี (ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 เป็นต้นไป) ทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ยลอยตัวสามารถเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น หรือลดลงได้
 • อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา (EIR) คำนวณจากวงเงินกู้ 1.00 ล้านบาท ระยะเวลา 20 ปี แบบผ่อนชำระเท่ากันทุกงวด
 • **  รายได้ไม่ประจำ หมายถึง รายได้ที่เกิดจากประกอบธุรกิจ/เจ้าของ ผู้ประกอบอาชีพอิสระ ผู้รับจ้างทั่วไป/ผู้ใช้แรงงาน เป็นต้น
 • *** รายได้ประจำ หมายถึง เงินเดือนหรือค่าจ้างที่ได้รับเป็นประจำ เช่น ข้าราชการและลูกจ้างในหน่วยงานของรัฐ พนักงานลูกจ้างในหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ พนักงาน และลูกจ้าในบริษัท พนักงานและลูกจ้างในสถาบันการเงิน เป็นต้น

 

ระยะเวลา กรณีผู้กู้ประสงค์ทำประกันชีวิต
เพื่อประกันสินเชื่อตามเงื่อนไขฯ
กรณีผู้กู้ไม่ประสงค์ทำประกันชีวิตเพื่อประกันสินเชื่อ /
ทำประกันไม่เป็นไปตามเงื่อนไข
ปีที่ 1 2.390% 2.890%
ปีที่ 2 3.780% 4.280%
ปีที่ 3 MRR – 2.065% MRR – 1.565%
ปีที่ 4 เป็นต้นไป MRR – 0.750% MRR – 0.250%
เฉลี่ย 3 ปี 3.567% 4.067%
EIR 4.984% 5.468%

หมายเหตุ :

 • ปัจจุบัน MRR เท่ากับ 6.595% ต่อปี (ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 เป็นต้นไป) ทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ยลอยตัวสามารถเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น หรือลดลงได้
 • อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา (EIR) คำนวณจากวงเงินกู้ 3.00 ล้านบาท ระยะเวลา 20 ปี แบบผ่อนชำระเท่ากันทุกงวด
ระยะเวลา กรณีผู้กู้ประสงค์ทำประกันชีวิต
เพื่อประกันสินเชื่อตามเงื่อนไขฯ
กรณีผู้กู้ไม่ประสงค์ทำประกันชีวิตเพื่อประกันสินเชื่อ /
ทำประกันไม่เป็นไปตามเงื่อนไข
ปีที่ 1 2.390% 2.890%
ปีที่ 2 3.255% 3.755%
ปีที่ 3 MRR – 2.590% MRR – 2.090%
ปีที่ 4 เป็นต้นไป MRR – 0.750% MRR – 0.250%
เฉลี่ย 3 ปี 3.217% 3.717%
EIR 4.852% 5.334%

หมายเหตุ :

 • ปัจจุบัน MRR เท่ากับ 6.595% ต่อปี (ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 เป็นต้นไป) ทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ยลอยตัวสามารถเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น หรือลดลงได้
 • อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา (EIR) คำนวณจากวงเงินกู้ 10.00 ล้านบาท ระยะเวลา 20 ปี แบบผ่อนชำระเท่ากันทุกงวด
ระยะเวลา กรณีผู้กู้ประสงค์ทำประกันชีวิต
เพื่อประกันสินเชื่อตามเงื่อนไขฯ
กรณีผู้กู้ไม่ประสงค์ทำประกันชีวิตเพื่อประกันสินเชื่อ /
ทำประกันไม่เป็นไปตามเงื่อนไข
ปีที่ 1 2.390% 2.890%
ปีที่ 2 3.255% 3.755%
ปีที่ 3 MRR – 2.590% MRR – 2.090%
ปีที่ 4 เป็นต้นไป MRR – 0.750% MRR – 0.250%
เฉลี่ย 3 ปี 3.217% 3.717%
EIR 4.847% 5.329%

หมายเหตุ :

 • ปัจจุบัน MRR เท่ากับ 6.595% ต่อปี (ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 เป็นต้นไป) ทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ยลอยตัวสามารถเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น หรือลดลงได้
 • อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา (EIR) คำนวณจากวงเงินกู้ 1.00 ล้านบาท ระยะเวลา 20 ปี แบบผ่อนชำระเท่ากันทุกงวด
ระยะเวลา กรณีผู้กู้ประสงค์ทำประกันชีวิต
เพื่อประกันสินเชื่อตามเงื่อนไขฯ
กรณีผู้กู้ไม่ประสงค์ทำประกันชีวิตเพื่อประกันสินเชื่อ /
ทำประกันไม่เป็นไปตามเงื่อนไข
ปีที่ 1 2.190% 2.690%
ปีที่ 2 3.205% 3.705%
ปีที่ 3 MRR – 2.640% MRR – 2.140%
ปีที่ 4 เป็นต้นไป MRR – 0.750% MRR – 0.250%
เฉลี่ย 3 ปี 3.117% 3.617%
EIR 4.805% 5.286%

หมายเหตุ :

 • ปัจจุบัน MRR เท่ากับ 6.595% ต่อปี (ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 เป็นต้นไป) ทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ยลอยตัวสามารถเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น หรือลดลงได้
 • อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา (EIR) คำนวณจากวงเงินกู้ 1.00 ล้านบาท ระยะเวลา 20 ปี แบบผ่อนชำระเท่ากันทุกงวด

คุณสมบัติผู้กู้ :

 1. เป็นผู้ฝากเงินประเภทเผื่อเรียกของธนาคาร
 2. มีอายุครบ 20 ปีขึ้นไป และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี
 3. มีอาชีพและรายได้แน่นอน
 4. การกู้ร่วมกับบุคคลอื่น มีเงื่อนไขดังนี้
  4.1 กู้ร่วมกับบุคคลอื่นที่มีความสัมพันธ์เป็นคู่สมรส บุตร บิดา มารดา หรือ พี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน ไม่จำเป็นต้องถือกรรมสิทธิ์ร่วมในหลักประกันทุกคนก็ได้
  4.2 กู้ร่วมกับบุคคลอื่นที่นอกเหนือจาก (4.1) ต้องถือกรรมสิทธิ์ร่วมในหลักประกันทุกคน

หลักประกัน :

 1. ที่ดินเพื่อเตรียมปลูกสร้างอาคาร หรือที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุด ตามวัตถุประสงค์ที่ขอกู้และตั้งอยู่ในแหล่งชุมชนที่มีความเจริญ มีไฟฟ้า สาธารณูปโภคอื่นๆ ตามความจำเป็น และมีทางสาธารณประโยชน์ ซึ่งรถยนต์ผ่านเข้าออกได้สะดวก
 2. หลักทรัพย์อื่นตามที่ธนาคารประกาศกำหนด

เอกสารประกอบการกู้ยืม :

1. เอกสารส่วนบุคคล

 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน

2. เอกสารทางการเงิน

      2.1 กรณีข้าราชการและลูกจ้างในหน่วยงานของรัฐ/ พนักงานและลูกจ้างในหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ/ พนักงานและลูกจ้างในบริษัท/ พนักงานและลูกจ้างในสถาบันการเงิน

 • หนังสือรับรองเงินเดือน อายุไม่เกิน 3 เดือน
 • สลิปเงินเดือน (เดือนล่าสุด)
 • เอกสารแสดงการเดินบัญชี (Statement) อย่างน้อย 6 เดือนย้อนหลัง

      2.2 กรณีประกอบธุรกิจส่วนตัว/ เจ้าของกิจการ/ ประกอบอาชีพอิสระ

 • เอกสารแสดงการเดินบัญชี (Statement) อย่างน้อย 6 เดือนย้อนหลัง
 • สำเนาใบอนุญาตประกอบธุรกิจที่ออกโดยหน่วยงานราชการ
 • บัญชีรับ – จ่าย (ถ้ามี) / งบการเงิน/ กรณีเป็นนิติบุคคล ใบเสร็จภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.30) / กรณีประกอบอาชีพอิสระ แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด. 90/91)
 • สนับสนุนค่าประเมินราคาหลักทรัพย์* ตามที่จ่ายจริง ไม่เกินรายละ 5,000 บาท
  (สำหรับลูกค้าที่วงเงินกู้สินเชื่อเคหะตั้งแต่ 3.00 ล้านบาทขึ้นไป)
 • ตั้งแต่วันที่ 16 เม.ย. 2567 – 15 ส.ค. 2567 อนุมัติและจัดทำนิติกรรมสัญญา ภายในวันที่ 15 ก.ย. 2567
 • กรณีวงเงินกู้สินเชื่อเคหะต่ำกว่า 3.00 ล้านบาท ตั้งแต่วันที่ 15 มิ.ย. 2567 – 15 ส.ค. 2567 อนุมัติและจัดทำนิติกรรมสัญญาภายในวันที่ 15 ก.ย. 2567
 • การทำประกันชีวิตเพื่อประกันสินเชื่อ เป็นการทำประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ โดยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
 • เงื่อนไขการใช้อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อตามโปรโมชัน สมัครบริการ MyMo และผลิตภัณฑ์/บริการอื่น อย่างน้อย 2 ประเภท ได้แก่ บัตรอิเล็กทรอนิกส์ / บัตรเครดิต / ชำระสินเชื่อหักผ่านบัญชี/ หน่วยงานหักเงินนำส่งชำระหนี้ / จ่ายตรงเงินเดือน / ประกันชีวิตเพื่อประกันสินเชื่อ ทั้งนี้ หากลูกค้าใช้ผลิตภัณฑ์ / บริการอื่นตามที่กำหนดอยู่แล้ว สามารถใช้อัตราดอกเบี้ยดังกล่าวได้
  และกรณีไม่มี Smartphone ให้สมัครผลิตภัณฑ์ / บริการอื่นของธนาคารตามที่กำหนดทดแทนได้
 • *กรณีสนับสนุนค่าประเมินราคาหลักทรัพย์ สำหรับลูกค้าที่วงเงินกู้สินเชื่อเคหะตั้งแต่ 3.00 ล้านบาทขึ้นไป ให้ตามที่จ่ายจริง ไม่เกินรายละ 5,000 บาท ลูกค้าต้องสำรองจ่ายค่าประเมินราคาหลักทรัพย์ไปก่อน โดยธนาคารจะโอนเงินคืนเข้าบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกของลูกค้าภายใน 30 วัน นับจากวันที่จัดทำนิติกรรมสัญญาแล้วเสร็จ
 • กรณีผู้กู้ชำระคืนเงินกู้ก่อนกำหนด เฉพาะกรณีไถ่ถอนจำนองก่อนครบกำหนด (Prepayment) เพื่อไปใช้บริการกับสถาบันการเงินอื่น ภายในระยะเวลา 3 ปี นับแต่วันที่ทำสัญญากู้เงิน ผู้กู้ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามที่ธนาคารกำหนด (ปัจจุบัน 3.00% ของยอดเงินต้นคงเหลือ)
 • หลักเกณฑ์เงื่อนไขอื่นๆ ให้เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด โดยธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์เงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

แชร์