หน้าหลัก > โปรโมชัน > สินเชื่อ > ให้คนไทยได้แฮปปี้… มีบ้านได้ดั่งใจ ด้วยสินเชื่อบ้านออมสินเพื่อคนไทย

ให้คนไทยได้แฮปปี้… มีบ้านได้ดั่งใจ ด้วยสินเชื่อบ้านออมสินเพื่อคนไทย

ตั้งแต่วันที่ 17 เม.ย. - 30 ธ.ค. 2567 หรือจนกว่าครบวงเงินโครงการ 10,000 ล้านบาท อนุมัติและจัดทำนิติกรรมสัญญาภายในวันที่ 30 ม.ค. 2568

แชร์

 • สมัครใช้บริการสินเชื่อ
Aw.สินเชื่อบ้านออมสินเพื่อคนไทย และสินเชื่อ Top Up731

Aw.สินเชื่อบ้านออมสินเพื่อคนไทย และสินเชื่อ Top Up

จุดเด่น

 • อัตราดอกเบี้ยคงที่ปีแรก 1.950% เฉลี่ย 3 ปี 2.950%

(อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา (EIR) เท่ากับ 4.735% ต่อปี คำนวณจากวงเงินกู้ 1 ล้านบาท ระยะเวลา 20 ปี แบบผ่อนชำระเท่ากันทุกงวด)

 • เงินงวดผ่อนชำระปีที่ 1 ล้านละ 2,500 บาท/เดือน ปีที่ 2 ล้านละ 3,500 บาท/เดือน ปีที่ 3 ล้านละ 4,500 บาท/เดือน หลังจากนั้น 8,100 บาท/เดือน

(ดอกเบี้ยทั้งสัญญา 563,100 บาท คำนวณจากวงเงินกู้ 1 ล้านบาท ระยะเวลา 20 ปี)

 • ซื้อที่อยู่อาศัย
 • ปลูกสร้าง
  สินเชื่อบ้านออมสินเพื่อคนไทย สินเชื่อ Top Up
ระยะเวลา

กรณีผู้กู้ประสงค์ทำ / ไม่ประสงค์ทำ

ประกันชีวิตเพื่อประกันสินเชื่อ

กรณีผู้กู้ประสงค์ทำ / ไม่ประสงค์ทำ

ประกันชีวิตเพื่อประกันสินเชื่อ

ปีที่ 1 1.950% 3.490%
ปีที่ 2 2.950%
ปีที่ 3 3.950%
ปีที่ 4 เป็นต้นไป MRR – 0.750% MRR – 0.250%
เฉลี่ย 3 ปี 2.950% 3.490%
EIR 4.735% 5.264%

หมายเหตุ :

 • ปัจจุบัน MRR เท่ากับ 6.595% ต่อปี (ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 เป็นต้นไป) ทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ยลอยตัวสามารถเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น หรือลดลงได้
 • อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา (EIR) คำนวณจากวงเงินกู้ 1 ล้านบาท ระยะเวลา 20 ปี แบบผ่อนชำระเท่ากับทุกงวด
  สินเชื่อบ้านออมสินเพื่อคนไทย สินเชื่อ Top Up
ระยะเวลา

กรณีผู้กู้ประสงค์ทำ / ไม่ประสงค์ทำ

ประกันชีวิตเพื่อประกันสินเชื่อ

กรณีผู้กู้ประสงค์ทำ / ไม่ประสงค์ทำ

ประกันชีวิตเพื่อประกันสินเชื่อ

ปีที่ 1 ล้านละ 2,500 บาท/เดือน ล้านละ 4,000 บาท/เดือน
ปีที่ 2 ล้านละ 3,500 บาท/เดือน
ปีที่ 3 ล้านละ 4,500 บาท/เดือน
ปีที่ 4 เป็นต้นไป เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

คุณสมบัติผู้กู้ :

 1. เป็นผู้ฝากเงินประเภทเผื่อเรียกของธนาคาร
 2. มีอายุครบ 20 ปีขึ้นไป และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี
 3. มีอาชีพและรายได้แน่นอน
 4. การกู้ร่วมกับบุคคลอื่น มีเงื่อนไขดังนี้
  4.1 กู้ร่วมกับบุคคลอื่นที่มีความสัมพันธ์เป็นคู่สมรส บุตร บิดา มารดา หรือ พี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน ไม่จำเป็นต้องถือกรรมสิทธิ์ร่วมในหลักประกันทุกคนก็ได้
  4.2 กู้ร่วมกับบุคคลอื่นที่นอกเหนือจาก (4.1) ต้องถือกรรมสิทธิ์ร่วมในหลักประกันทุกคน

หลักประกัน :

 1. ที่ดิน หรือที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุด ตามวัตถุประสงค์ที่ขอกู้และตั้งอยู่ในแหล่งชุมชนที่มีความเจริญ มีไฟฟ้า สาธารณูปโภคอื่นๆ ตามความจำเป็น และมีทางสาธารณประโยชน์ซึ่งรถยนต์ผ่านเข้าออกได้สะดวก
 2. หลักทรัพย์อื่นตามที่ธนาคารประกาศกำหนด

เอกสารประกอบการกู้ยืม :

1. พนักงานประจำ/ ข้าราชการ/ พนักงานรัฐวิสาหกิจ/ พนักงานธนาคาร/ พนักงานเงินทุนหลักทรัพย์

 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สลิปเงินเดือน (เดือนล่าสุด) กรณีไม่มีสลิปเงินเดือนใช้หนังสือรับรองเงินเดือน อายุไม่เกิน 2 เดือน
 • สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือนล่าสุด

ประกอบธุรกิจส่วนตัว/ เจ้าของกิจการ

 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาบัญชีธนาคารที่ใช้หมุนเวียนในธุรกิจ ย้อนหลัง 6 เดือนล่าสุด
 • สำเนาใบอนุญาตประกอบธุรกิจที่ออกโดยหน่วยงานราชการ ได้แก่
  1. กรณีบริษัท สำเนาหนังสือรับรองจดทะเบียนบริษัท (อายุไม่เกิน 3 เดือน) และสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (อายุไม่เกิน 3 เดือน)
  2. กรณีห้างหุ้นส่วนจำกัด สำเนาหนังสือรับรองจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด (อายุไม่เกิน 3 เดือน)
  3. กรณีร้านค้า สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์/ ทะเบียนการค้า
 • บัญชีรับ – จ่าย (ถ้ามี) ย้อนหลัง 6 เดือนล่าสุด/ งบการเงิน/ กรณีเป็นนิติบุคคล ใบเสร็จภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.30) ย้อนหลัง       6 เดือนล่าสุด
 • ตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน – 30 ธันวาคม 2567 หรือจนกว่าครบวงเงิน 10,000 ล้านบาท อนุมัติและจัดทำนิติกรรมสัญญาภายในวันที่ 30 มกราคม 2568
 • การทำประกันชีวิตเพื่อประกันสินเชื่อ เป็นการทำประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ โดยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
 • เงื่อนไขการใช้อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อตามโครงการ สมัครบริการ MyMo และผลิตภัณฑ์/บริการอื่น อย่างน้อย 2 ประเภท ได้แก่ บัตรอิเล็กทรอนิกส์ / บัตรเครดิต / ชำระสินเชื่อหักผ่านบัญชี/ หน่วยงานหักเงินนำส่งชำระหนี้ / จ่ายตรงเงินเดือน / ประกันชีวิตเพื่อประกันสินเชื่อ ทั้งนี้ หากลูกค้าใช้ผลิตภัณฑ์ / บริการอื่นตามที่กำหนดอยู่แล้ว สามารถใช้อัตราดอกเบี้ยดังกล่าวได้ และกรณีไม่มี Smartphone ให้สมัครผลิตภัณฑ์ / บริการอื่นของธนาคารตามที่กำหนดทดแทนได้
 • กรณีผู้กู้ชำระคืนเงินกู้ก่อนกำหนด เฉพาะกรณีไถ่ถอนจำนองก่อนครบกำหนด (Prepayment) เพื่อไปใช้บริการกับสถาบันการเงินอื่น ภายในระยะเวลา 3 ปี นับแต่วันที่ทำสัญญากู้เงิน ผู้กู้ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามที่ธนาคารกำหนด (ปัจจุบัน 3.00% ของยอดเงินต้นคงเหลือ)
 • หลักเกณฑ์เงื่อนไขอื่นๆ ให้เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด โดยธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์เงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

แชร์