โปรโมชัน

บัตรเครดิต

รับสิทธิพิเศษจากธนาคารออมสิน

หน้าหลัก > โปรโมชัน > บัตรเครดิต > แบ่งชำระ 0% > แบ่งชำระสุขภาพและความงาม 0% นานสูงสุด 6 เดือน กับ Sabaijai On Call By GSB

แบ่งชำระสุขภาพและความงาม 0% นานสูงสุด 6 เดือน กับ Sabaijai On Call By GSB

สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารออมสิน แบ่งชำระค่าใช้จ่ายหมวดสุขภาพและความงาม ณ โรงพยาบาลหรือคลินิกชั้นนำประเทศ 0% นานสูงสุด 6 เดือน โดยแจ้งความประสงค์ก่อนวันตัดบัญชี 5 วันปฏิทิน ผ่านช่องทาง GSB Credit Card Call Center  โทร. 02-299-8888 และ GSB Infinite Banking  Call Center สำหรับผู้ถือบัตร Prestige และ World Elite โทร.02-299-9999 ระหว่างวันที่ 17 มกราคม 2565 – 31 ธันวาคม 2565

32.[create Outline] 0 หมวดสุขภาพ 01

 

เงื่อนไขรายละเอียดเพิ่มเติม :

  • ยอดใช้จ่ายที่ขอใช้บริการผ่อนชำระรายเดือนเมื่อคำนวณยอดผ่อนชำระรายเดือนต้องไม่ต่ำกว่า 1,000 บาทต่อเดือน สงวนสิทธิ์สำหรับรายการที่ร้านค้าเรียกเก็บแล้วเท่านั้น สามารถเลือกผ่อนชำระรายเดือน ดังนี้
ผ่อนชำระ

ยอดใช้จ่ายขั้นต่ำ

(ต่อเซลล์สลิป)

อัตราดอกเบี้ย

แบบคงที่ (Flat Rate) (ต่อเดือน)

3 เดือน 3,000 บาทขึ้นไป 0%
6 เดือน 6,000 บาทขึ้นไป
10 เดือน 10,000 บาทขึ้นไป 0.49%

 

  • เฉพาะการใช้จ่ายในหมวดสุขภาพและความงาม โดยธนาคารจะยึดตาม MCC Code ร้านค้าที่ VISA และ Master Card กำหนด ดังนี้ MCC Code : 7230, 7297, 7298, 8011, 8021, 8031, 8041, 8042, 8049, 8050, 8062, 8071 และ 8099 เท่านั้น 
  • ผู้ถือบัตรต้องแสดงความจำนงขอเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการตลาดผ่านทาง Call Center หรือช่องทางอื่นๆ ตามที่กำหนด ล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันปฏิทิน ก่อนวันสรุปยอดบัญชีของผู้ถือบัตร โดยจะยึดถือจากวันที่ทำรายการ (Transaction Date) และบันทึกเข้าระบบธนาคาร (Posted Date) ระหว่างวันที่ 17 มกราคม – 31 ธันวาคม 2565 สงวนสิทธิ์สำหรับยอดใช้จ่ายที่ร้านค้าเรียกเก็บแล้วเท่านั้น ในกรณีที่ผู้ถือบัตรแจ้งความประสงค์หลังวันสรุปยอดบัญชีอาจไม่สามารถทำรายการได้ครบทุกรายการ เช่น วันสรุปยอดบัญชีผู้ถือบัตรวันที่ 18 ของทุกเดือน ต้องแจ้งความประสงค์ก่อนวันที่ 13 ของทุกเดือน
  • ยอดใช้จ่ายที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการตลาดนี้ ธนาคารฯ จะไม่ให้คะแนนสะสม GSB Reward Point
  • ณ วันที่ขอรับสิทธิ์ ผู้ถือบัตรจะต้องคงสภาพสถานะสมาชิกผู้ถือบัตรและไม่ผิดนัดชำระ ทั้งนี้ ธนาคารมีสิทธิ์ระงับการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการตลาดข้างต้น ในกรณีตรวจพบว่าผู้ถือบัตรดังกล่าวมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ หรือเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด 
  • กรณีผู้ถือบัตรขอเพิ่มวงเงินชั่วคราว จะไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการตลาดนี้ได้ 
  • กิจกรรมส่งเสริมการตลาดนี้ไม่สามารถเข้าร่วมกับกิจกรรมส่งเสริมการตลาดอื่นได้ 
  • หากผู้ถือบัตรขอยกเลิกการผ่อนชำระรายเดือนก่อนครบกำหนด ธนาคารฯ จะเรียกเก็บยอดที่ค้างชำระทั้งหมด และรายการดังกล่าวจะไม่สามารถนำกลับมาขอใช้บริการผ่อนชำระรายเดือนได้อีก
  • ข้อกำหนดและเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด