สะสม Point แลกบัตรน้ำมัน

ตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย. 2566 เป็นต้นไป หรือจนกว่าสิทธิ์การแลกจะหมด

แชร์

บัตรน้ำมัน 23 Creat

บัตรน้ำมัน 3 Creat 01

สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารออมสิน ใช้คะแนนสะสม GSB Reward Point 5,500 คะแนน แลกรับบัตรของขวัญ PTT Privilege Card มูลค่า 500 บาท (แลกคะแนนขั้นต่ำ 5,500 คะแนน เพิ่มได้ทุก 5,500 คะแนน) ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เป็นต้นไป หรือจนกว่าสิทธิ์การแลกจะหมด

 

หลักเกณฑ์และเงื่อนไข

  • สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารออมสินทุกประเภทเฉพาะบัตรหลักเท่านั้น
  • ระยะเวลากิจกรรมตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เป็นต้นไป หรือจนกว่าสิทธิ์การแลกจะหมด
  • อัตราการแลกคะแนนใช้คะแนนสะสม GSB Reward Point 5,500 คะแนน แลกรับบัตรของขวัญ PTT Privilege Card มูลค่า 500 บาท แลกคะแนนขั้นต่ำ 5,500 คะแนน เพิ่มได้ทุก 5,500 คะแนน
  • แจ้งความประสงค์การนำคะแนนสะสม GSB Reward Point แลกรับ บัตรของขวัญ PTT Privilege Card ผ่านช่องทาง GSB Credit Card Call Center สำหรับผู้ถือบัตรธนาคารออมสิน โทร. 0 2299 8888 และ GSB Infinite Banking Call Center สำหรับผู้ถือบัตรเครดิต Prestige และ World Elite โทร. 0 2299 9999
  • จำกัดจำนวน 500 สิทธิ์ ตลอดระยะเวลากิจกรรม
  • เมื่อทำการโอนคะแนนสะสม GSB Reward Point เป็นบัตรของขวัญ PTT Privilege Card  แล้วไม่สามารถยกเลิก แลกเปลี่ยน โอนกลับทอนเป็นเงินสดหรือขอคืนได้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
  • ณ วันที่ลงทะเบียนแลกคะแนนสะสม GSB Reward Point ผู้ถือบัตรจะต้องคงสภาพสถานะสมาชิกผู้ถือบัตรและไม่ผิดนัดชำระ ทั้งนี้ ธนาคารมีสิทธิ์ระงับการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการตลาดข้างต้นในกรณีตรวจพบว่าผู้ถือบัตรดังกล่าวมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วน หรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ หรือเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด
  • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ได้ประกาศไว้ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และกรณีมีข้อพิพาทเกิดขึ้นให้ถือว่าหลักฐานและคำตัดสินของธนาคารเป็นอันสิ้นสุด

แชร์