บ้านผ่อนอยู่ ก็กู้เพิ่มได้ กับ สินเชื่อบ้านเติมตังค์ สำหรับลูกค้าสินเชื่อเคหะปัจจุบันของธนาคาร

อนุมัติและจัดทำนิติกรรมสัญญาให้แล้วเสร็จ ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. - 30 มิ.ย. 2566

แชร์

บ้านเติมตังค์731

Gsb Apr Ct9 ผ่อนบ้านอยู่ ก็เอามาเติมตังค์ได้

 

จุดเด่น

 • ฟรี ค่าประเมินราคาหลักทรัพย์*
 • วงเงินให้กู้สูงสุด 10 ล้านบาท
 • ผ่อนชำระสูงสุด 30 ปี

คุณสมบัติผู้กู้

1. ปัจจุบันเป็นผู้กู้สินเชื่อเคหะเดิมของธนาคาร ยกเว้น ผู้กู้โครงการบ้านเอื้ออาทร ที่อยู่ระหว่างการค้ำประกันของการเคหะแห่งชาติ (กคช.)
2. มีอายุครบ 20 ปีขึ้นไป ดังนี้

2.1 กรณีเป็นผู้มีรายได้ประจำ เมื่อรวมอายุผู้กู้ กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ ต้องไม่เกิน 65 ปี
2.2 กรณีเป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระ/เจ้าของกิจการ เมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ ต้องไม่เกิน 70 ปี

3. เป็นผู้ฝากเงินประเภทเผื่อเรียกของธนาคาร

หลักประกัน :
ที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุดที่เป็นหลักประกันเงินกู้ตามสัญญากู้เงินเดิม

 • เพื่อการอุปโภคบริโภค
 • เพื่อนำไปชำระหนี้สินเชื่อรายย่อยประเภทอื่น
 • จำนวนเงินให้กู้ : สูงสุด 10 ล้านบาท
 • ระยะเวลาชำระเงินกู้ : สูงสุด 30 ปี

อัตราดอกเบี้ย

ระยะเวลา

กรณีผู้กู้ประสงค์ทำประกันชีวิต

เพื่อคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ

กรณีผู้กู้ไม่ประสงค์ทำประกันชีวิต

เพื่อคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ

ปีที่ 1 MRR – 1.500% MRR-1.000%
ปีที่ 2 เป็นต้นไป MRR-1.000%
เฉลี่ย 3 ปี 5.578% 5.745%
EIR 5.681% 5.745%

 

ค่าธรรมเนียม

 • ฟรี ค่าธรรมเนียมประเมินราคาหลักทรัพย์*
 • อนุมัติและจัดทำนิติกรรมสัญญาให้แล้วเสร็จ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน – 30 มิถุนายน 2566
 • ปัจจุบัน MRR = 6.745% ต่อปี (ตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2566 เป็นต้นไป)
 • อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา (EIR) คำนวณจากอัตราดอกเบี้ยตามประกาศธนาคาร วงเงินกู้ 1.00 ล้านบาท ระยะเวลาชำระเงินกู้ 20 ปี เงินงวด 7,400 บาท
 • กรณีฟรีค่าประเมินราคาหลักทรัพย์ เฉพาะกรณีเงินกู้ระยะยาว (LT) สำหรับลูกค้าที่วงเงินกู้ตั้งแต่ 1.00 ล้านบาทขึ้นไป ให้ตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกินรายละ 5,000 บาท โดยธนาคารจะโอนเงินคืนเข้าบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกของลูกค้าภายใน 30 วันทำการนับจากวันที่จัดทำนิติกรรมสัญญาแล้วเสร็จ
 • ลูกค้าสินเชื่อเคหะของธนาคารที่สนใจ สินเชื่อบ้านเติมตังค์ (GSB PLUS) สามารถยื่นคำขอกู้ได้ที่ธนาคารออมสินสาขาที่ใช้บริการสินเชื่อเคหะเท่านั้น
 • หลักเกณฑ์เงื่อนไขอื่นๆให้เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด โดยธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์เงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

แชร์