ทุกข์ปัญหา บ้านช่วยได้ สินเชื่อ GSB บ้านแลกเงิน

ยื่นกู้ภายใน 30 พ.ย. 2566 อนุมัติและจัดทำนิติกรรมสัญญาให้แล้วเสร็จภายใน 29 ธ.ค. 2566

แชร์

 • สมัครใช้บริการสินเชื่อ
บ้านแลกเงิน 731

Gsb Homemortgage 1040x1040px

 

จุดเด่น

 • เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายอเนกประสงค์เช่น เพื่อการอุปโภคบริโภค เพื่อไถ่ถอนจำนองจากสถาบันการเงินอื่น (ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการอุปโภคบริโภค) เพื่อนำไปชำระหนี้สินรายย่อยประเภทอื่น เป็นต้น
 • อัตราดอกเบี้ย 6 เดือนแรก 3.99% (MRR-3.005%)
 • วงเงินกู้งสุด 10 ล้านบาท
 • ผ่อนนานสูงสุด 30 ปี

จำนวนเงินให้กู้ : สูงสุด 10 ล้านบาท

ระยะเวลาชำระเงินกู้ : สูงสุด 30 ปี

คุณสมบัติผู้กู้ :

 • เป็นบุคคลที่มีอาชีพและรายได้แน่นอน
 • มีอายุครบ 20 ปีขึ้นไป และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ ต้องไม่เกิน 70 ปี
 • กรณีเป็นผู้มีรายได้ประจำ หรือผู้ประกอบอาชีพอิสระ/เจ้าของกิจการต้องมีคุณสมบัติเพิ่มเติม ดังนี้
  • กรณีเป็นผู้มีรายได้ประจำ ต้องมีอายุงานตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป
  • กรณีเป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระหรือเจ้าของกิจการ ต้องมีอายุงาน หรือดำเนินกิจการมาแล้ว ตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป
 • เป็นผู้ฝากเงินประเภทเผื่อเรียกของธนาคาร

หลักประกัน :

ที่ดิน หรือที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง หรือห้องชุด มีหลักเกณฑ์ดังนี้

 • เป็นของผู้กู้หรือบุคคลอื่น
 • ตั้งอยู่ในแหล่งชุมชนที่มีความเจริญ มีไฟฟ้า สาธารณูปโภคอื่น ๆ ตามความจำเป็น และมีทางสาธารณประโยชน์ ซึ่งรถยนต์ผ่านเข้าออกได้สะดวก
 • กรณีหลักประกันที่เป็นที่ดิน ต้องไม่มีสภาพเป็น ที่ไร่ ที่นา

เอกสารประกอบการกู้ยืม :

เอกสารส่วนบุคคล

 • สำเนาบัตรประชาชน/บัตรข้าราชการ,รัฐวิสาหกิจ ของผู้กู้และคู่สมรส (ถ้ามี)
 • สำเนาทะเบียนบ้าน ของผู้กู้และคู่สมรส (ถ้ามี)
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ของผู้กู้และคู่สมรส (ถ้ามี)
 • ใบสำคัญการสมรส/ใบสำคัญการหย่า/ใบมรณบัตรของคู่สมรส (ถ้ามี)

พนักงานประจำ

 • สลิปเงินเดือน/หลักฐานการรับเงินเดือน (เดือนล่าสุด)
 • หนังสือรับรองเงินเดือน อายุไม่เกิน 3 เดือน
 • เอกสารแสดงการเดินบัญชี (Statement) ย้อนหลัง 6 เดือน

ประกอบธุรกิจส่วนตัว/ เจ้าของกิจการ

 • สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์
 • รูปถ่ายสินค้าและบริการ แผนที่ตั้งกิจการ
 • บัญชีรายรับ-รายจ่าย/บิลซื้อ-ขาย ย้อนหลังอย่างน้อย 6 เดือน
 • เอกสารแสดงการเดินบัญชี (Statement) ย้อนหลัง 6 เดือน
 • หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (50 ทวิ) รายได้จากการรับจ้าง ย้อนหลัง 6 เดือน
 • สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ถ้ามี)
 • หลักฐานทางการเงินอื่นๆ (ถ้ามี)

กรณีใช้ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง หรือห้องชุด เป็นหลักประกัน รายละเอียดดังนี้

รายละเอียด

กรณีผู้กู้ประสงค์ทำประกันชีวิต

เพื่อคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ

กรณีผู้กู้ไม่ประสงค์ทำประกันชีวิต

เพื่อคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ

เดือนที่ 1-6 MRR-3.005% (3.990%) MRR-2.505% (4.490%)
เดือนที่ 7-12 MRR-1.005% (5.990%) MRR-0.505% (6.490%)
ปีที่ 2 MRR-0.500% (6.495%)
ปีที่ 3 เป็นต้นไป
เฉลี่ย 3 ปี 5.993% 6.160%
EIR 6.294% 6.360%

 

กรณีใช้ที่ดิน หรือที่สวน เป็นหลักประกัน รายละเอียดดังนี้

รายละเอียด

กรณีผู้กู้ประสงค์ทำประกันชีวิต

เพื่อคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ

กรณีผู้กู้ไม่ประสงค์ทำประกันชีวิต

เพื่อคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ

เดือนที่ 1-6 MRR-2.005% (4.990%) MRR-1.505% (5.490%)
เดือนที่ 7-12 MRR-0.005% (6.990%) MRR+0.495% (7.490%)
ปีที่ 2 MRR+0.500% (7.495%)
ปีที่ 3 เป็นต้นไป
เฉลี่ย 3 ปี 6.993% 7.160%
EIR 7.286% 7.355%
 • สามารถใช้อัตราดอกเบี้ยตามโปรโมชันได้ โดยสามารถปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ในปีที่ 2 เป็นต้นไป ตามข้อตกลงของแต่ละหน่วยงาน หลักเกณฑ์เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
 • ยื่นกู้ภายใน 30 พฤศจิกายน 2566 อนุมัติและจัดทำนิติกรรมสัญญาให้แล้วเสร็จภายใน 29 ธันวาคม 2566
 • ปัจจุบัน MRR = 6.995% ต่อปี (ตั้งแต่วันที่ 8 มิถุนายน 2566)
 • อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา (EIR) คำนวณจาก วงเงินกู้ 1.00 ล้านบาท ระยะเวลาชำระเงินกู้ 20 ปี
 • อัตราดอกเบี้ยโปรโมชันเฉพาะเงินกู้ระยะยาว ที่ใช้หลักทรัพย์เป็นหลักประกันในการกู้ ได้แก่ ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ห้องชุด ที่ดิน หรือที่สวน โดยต้องสมัครบริการ MyMo และผลิตภัณฑ์/บริการอื่น อย่างน้อย 2 ประเภท ได้แก่ บัตรอิเล็กทรอนิกส์/ บัตรเครดิตหรือสินเชื่อบัตรเงินสด/ ชำระสินเชื่อหักผ่านบัญชี/ หน่วยงานหักเงินนำส่งชำระหนี้/ จ่ายตรงเงินเดือน/ ประกันชีวิตเพื่อประกันสินเชื่อ ทั้งนี้ หากลูกค้าใช้ผลิตภัณฑ์/บริการอื่น ตามที่กำหนดอยู่แล้วสามารถใช้อัตราดอกเบี้ยดังกล่าวได้ และกรณีไม่มี Smartphone ให้สมัครผลิตภัณฑ์/บริการอื่นของธนาคารตามที่กำหนดทดแทนได้
 • สามารถไถ่ถอนจำนองจากสถาบันการเงินอื่น (ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการอุปโภคบริโภค)
 • หลักเกณฑ์เงื่อนไขอื่นๆ ให้เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด โดยธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์เงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

แชร์