เติมเงินเข้าช้อปปี้เพย์วอลเล็ทผ่านบัญชีธนาคารออมสิน มีสิทธิ์รับ coins – Government Savings Bank

โปรโมชัน

ออนไลน์

หน้าหลัก > โปรโมชัน > ออนไลน์ > เติมเงินเข้าช้อปปี้เพย์วอลเล็ทผ่านบัญชีธนาคารออมสิน มีสิทธิ์รับ coins

เติมเงินเข้าช้อปปี้เพย์วอลเล็ทผ่านบัญชีธนาคารออมสิน มีสิทธิ์รับ coins

[infra] Gsb Giro Top Up Jan 22 Revised Logo Co Fb Post

 

เติมเงินเข้า ShopeePay Wallet ผ่านบัญชีธนาคารออมสินที่ผูกไว้ขั้นต่ำ 300 บาท รับเลยโบนัส 20 coins

เงื่อนไขกิจกรรมส่งเสริมการขาย

 • สิทธิ์พิเศษนี้สำหรับลูกค้าที่ใช้งาน ShopeePay Wallet และได้ทำการแสดงตน (KYC) เสร็จสมบูรณ์ตามที่บริษัท ช้อปปี้เพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (“บริษัท”) กำหนดเท่านั้น
 • สิทธิ์พิเศษนี้สำหรับลูกค้า ShopeePay Wallet ที่ได้ทำการผูกบัญชี ShopeePay Wallet กับบัญชี Shopee เสร็จสมบูรณ์ตามที่บริษัทกำหนดเท่านั้น
 • ลูกค้าที่ผูกบัญชีธนาคารออมสิน และเติมเงินเข้า ShopeePay Wallet ผ่านบัญชีที่ผูกไว้ มูลค่าขั้นต่ำ 300 บาท จะได้รับ Coins คืนเข้าบัญชี ShopeePay Wallet จำนวน 20 Coins
 • ลูกค้ามีสิทธิ์ได้รับ Coins คืนไม่เกิน 1 ครั้ง ต่อ 1 บัญชี ShopeePay Wallet ต่อ 1 บัญชีธนาคารออมสิน
 • จำกัดสิทธิ์การได้รับ Coins คืนเฉพาะลูกค้าที่ทำรายการเติมเงินเข้า ShopeePay Wallet ผ่านบัญชีธนาคารออมสินที่ผูกไว้ผ่านแอปพลิเคชัน ShopeePay เท่านั้น
 • จำกัดสิทธิ์การได้รับ Coins คืน 4,000 สิทธิ์ ตลอดระยะเวลากิจกรรม
 • ในกรณีที่บริษัทพบว่าผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับรางวัล หรือผู้ที่ได้รับรางวัลภายใต้รายการส่งเสริมการขายนี้ (ก) ยกเลิกการชำระค่าสินค้าและ/หรือบริการ และ/หรือขอคืนเงินที่ชำระ หรือ (ข) มีเจตนา หรือ พฤติกรรม ที่จะนำรางวัลไปใช้ในเชิงธุรกิจ หรือโดยมิชอบ หรือ (ค) กระทำผิด ข้อกำหนดและ เงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่งของรายการส่งเสริมการขายนี้ และ/หรือ ไม่ปฎิบัติตามเงื่อนไขการให้บริการของบริษัท หรือ (ง) กระทำการฉ้อฉล ทุจริต หรือดำเนินการใดๆ อันผิดต่อกฎหมาย หรือ (จ) มีเหตุอื่นใดที่ผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับรางวัล หรือผู้ที่ได้รับรางวัลไม่สามารถอ้างสิทธิ์ในการได้รับหรือใช้รางวัลได้ บริษัทสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิรับรางวัลใดๆ ภายใต้รายการส่งเสริมการขายนี้ และ/หรือ ดำเนินการเรียกคืนรางวัลที่ได้มอบให้ และ/หรือ ดำเนินการอื่นใดตามที่บริษัทเห็นสมควร โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบแต่อย่างใด
 • เงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่บริษัทกำหนด โดยบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า
 • กิจกรรมส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถนำไปแลก เปลี่ยน โอน หรือทอนเป็นเงินสดได้ และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นได้
 • ในกรณีที่เกิดข้อพิพาทหรือข้อโต้แย้งอื่นใด คำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สุด
 • กิจกรรมนี้มีระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2565
 • เงื่อนไขการใช้ Coins เป็นตามที่บริษัทกำหนด
 • หากมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อ ShopeePay Call Center 02-118-9170