GSB Reward Point แลกรับกระเป๋าเดินทาง

ตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย. – 30 ก.ย. 2566

แชร์

Gsb Bag Co Creat731

Gsb Bag Co Creat

สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารออมสินทุกประเภท นำคะแนนสะสม GSB Reward Point แลกรับกระเป๋าเดินทาง

หลักเกณฑ์และเงื่อนไข

 • ผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารออมสินนำคะแนนสะสม GSB Reward Point แลกรับกระเป๋าเดินทาง ผ่านช่องทาง GSB Credit Card Call Center สำหรับผู้ถือบัตรธนาคารออมสิน โทร. 0 2299 8888 และ GSB Infinite Banking Call Center สำหรับผู้ถือบัตรเครดิต Prestige และ World Elite โทร. 0 2299 9999
 • ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน – 30 กันยายน 2566
 • อัตราการแลกคะแนน
ลำดับ GSB Reward Point
ที่ใช้แลก
ของรางวัล
ประเภท มูลค่า จำกัดจำนวน
1. 4,900 คะแนน กระเป๋าเดินทาง ขนาด 25 นิ้ว 6,900 บาท 500 ใบ
2. 3,900 คะแนน กระเป๋าเดินทาง ขนาด 20 นิ้ว 5,900 บาท 300 ใบ
 • กระเป๋าเดินทางลายเดินทาง ขนาด 25 นิ้ว แลกคะแนนขั้นต่ำ 4,900 คะแนน เพิ่มได้ทุก 4,900 คะแนน
 • กระเป๋าเดินทางลายเดินทาง ขนาด 20 นิ้ว แลกคะแนนขั้นต่ำ 3,900 คะแนน เพิ่มได้ทุก 3,900 คะแนน
 • ธนาคารจะจัดส่งของรางวัลถึงผู้ถือบัตรตามที่อยู่ในใบแจ้งยอดบัญชีของผู้ถือบัตร โดยจะจัดส่งทางไปรษณีย์ภายใน 60 วันทำการ
 • ณ วันที่แจ้งความประสงค์แลกของรางวัลผู้ถือบัตรจะต้องคงสภาพสถานะสมาชิก
 • ผู้ถือบัตรต้องไม่ผิดนัดชำระ และต้องมีคะแนนสะสม GSB Reward Point เพียงพอ
 • คะแนนที่แลกแล้วไม่สามารถ แลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสด หรือขอคืนได้ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
 • ธนาคารมีสิทธิ์ระงับการเข้าร่วมโครงการข้างต้น ในกรณีตรวจพบว่าผู้ถือบัตรดังกล่าวมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ หรือเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ได้ประกาศไว้ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และกรณีมีข้อพิพาทเกิดขึ้นให้ถือว่าหลักฐานและคำตัดสินของธนาคารเป็นอันสิ้นสุด

แชร์