รวมพลังรักษ์โลก ลดมลพิษ สู่ชีวิตที่ยั่งยืน สินเชื่อธุรกิจ GSB GREEN BIZ

อนุมัติและจัดทำนิติกรรมสัญญาภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2566

แชร์

  • สมัครใช้บริการสินเชื่อ
Green Biz 731

Gsb June Ct1 สินเชื่อธุรกิจgsbgreenbiz

จุดเด่น

  • ปลอดชำระเงินต้นสูงสุด 2 ปี
  • ผ่อนได้นานสูงสุด 10 ปี
  • กู้ได้ทั้งบุคคลและนิติบุคคล (บุคคลธรรมดา วงเงินกู้ตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป)
  • ไม่จำกัดวงเงินกู้สูงสุด
  • เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ
  • เพื่อลงทุนในสินทรัพย์ถาวร
  • Refinance

ผู้ประกอบการที่นำทฤษฎีเศรษฐกิจใหม่ BCG สำหรับธุรกิจในกลุ่ม “G” เศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) มาใช้ในการดำเนินธุรกิจในทุกประเภทอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องโดย  “เน้นการแก้ไขปัญหามลพิษเพื่อลดผลกระทบต่อโลกอย่างยั่งยืน”  ผ่านการพัฒนาที่สมดุลทั้ง  3  ด้าน  คือ ด้านเศรษฐกิจ  สังคม  และสิ่งแวดล้อม เน้นการใช้ทรัพยากรอย่างสมดุล

อัตราดอกเบี้ย :

  หลักทรัพย์ค้ำเต็มวงเงิน

หลักทรัพย์ค้ำ

ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50

เงินกู้ระยะสั้น เงินกู้ระยะยาว เงินกู้ระยะสั้น เงินกู้ระยะยาว
ปีที่ 1-2 MOR-2.50 MLR-2.50 MOR-1.50 MLR-1.50
ปีที่ 3-10 MOR MLR MOR+1 MLR+1

 

ค่าธรรมเนียม : ไม่มี

  • อนุมัติและจัดทำนิติกรรมสัญญาภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2566
  • โครงการสินเชื่อ GSB GREEN BIZ เพื่อเป็นกิจกรรมส่งเสริมการขาย ภายใต้โครงการ GSB BCG for Economy

แชร์