เงินก้อนพร้อมใช้ ตอบโจทย์สายกรีน ด้วยสินเชื่อบุคคล GSB Go Green

ยื่นกู้ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2566 อนุมัติและจัดทำนิติกรรมสัญญาให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 มกราคม 2567

แชร์

Gogreen 731
 • เพื่อติดตั้ง หรือซื้ออุปกรณ์ที่ช่วยลดมลภาวะ หรือประหยัดพลังงาน

จำนวนเงินให้กู้ :

 • กรณีใช้หลักทรัพย์เป็นประกันเงินกู้ระยาว (L/T) จำนวนเงินให้กู้สูงสุดไม่เกินรายละ 5,000,000 บาท ให้กู้สูงสุดไม่เกิน 90% ของราคาประเมินหลักทรัพย์* ทั้งนี้ เป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณาที่ธนาคารกำหนด
 • กรณีไม่มีหลักประกัน (Clean Loan)  ให้กู้ได้สูงสุดไม่เกิน 10 เท่าของรายได้รวม และไม่เกินรายละ 500,000 บาท

ระยะเวลาชำระเงินกู้ :

 • กรณีใช้หลักทรัพย์เป็นประกัน ไม่เกิน 30 ปี โดยเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ ต้องไม่เกิน 70 ปี (ยกเว้นกรณีวัตถุประสงค์เพื่อซื้อรถยนต์ไฟฟ้า (Electric Vehicle: EV) รถยนต์ไฮบริด (Hybrid) หรือรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า ไม่เกิน 15 ปี) ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการกู้ร่วมกับบุคคลอื่นให้นับระยะเวลาชำระเงินกู้ตามอายุของผู้กู้ที่มีอายุน้อยที่สุดเพียงคนเดียว
 • กรณีไม่มีหลักประกัน (Clean Loan) สูงสุดไม่เกิน 7 ปี โดยเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี ยกเว้น กรณีเป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระ หรือเจ้าของกิจการ ระยะเวลาชำระเงินกู้สูงสุด ไม่เกิน 5 ปี

หลักประกันเงินกู้ :

กรณีใช้ที่ดิน ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง หรือห้องชุด มีหลักเกณฑ์ดังนี้

 • เป็นของผู้กู้หรือบุคคลอื่น
 • ตั้งอยู่ในแหล่งชุมชนที่มีความเจริญ มีไฟฟ้า สาธารณูปโภคอื่นๆ ตามความจำเป็นและมีทางสาธารณประโยชน์ ซึ่งรถยนต์ผ่านเข้าออกได้สะดวก
 • กรณีหลักประกันเป็นที่ดิน ต้องไม่มีสภาพเป็นที่สวน ที่ไร่ ที่นา

กรณีไม่มีหลักประกัน (Clean Loan)

เอกสารประกอบการกู้ยืม :

พนักงานประจำ/ ข้าราชการ/ พนักงานรัฐวิสาหกิจ/ พนักงานธนาคาร/ พนักงานเงินทุนหลักทรัพย์

 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สลิปเงินเดือน (เดือนล่าสุด) กรณีไม่มีสลิปเงินเดือนใช้หนังสือรับรองเงินเดือน อายุไม่เกิน 2 เดือน
 • สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือนล่าสุด
 • เอกสารหลักฐานแสดงความประสงค์ในการซื้อหรือติดตั้ง เช่น เอกสารตกลงการซื้อขายหรือติดตั้ง/ใบเสนอราคา/ใบจองรถยนต์ หรือรถจักรยานยนต์/โบชัวร์/แผ่นพับ/ใบปลิว/เอกสารสื่อประชาสัมพันธ์

ประกอบธุรกิจส่วนตัว/ เจ้าของกิจการ

 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาบัญชีธนาคารที่ใช้หมุนเวียนในธุรกิจ ย้อนหลัง 6 เดือนล่าสุด
 • สำเนาใบอนุญาตประกอบธุรกิจที่ออกโดยหน่วยงานราชการ ได้แก่
  กรณีบริษัท สำเนาหนังสือรับรองจดทะเบียนบริษัท (อายุไม่เกิน 3 เดือน) และสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (อายุไม่เกิน 3 เดือน)
  กรณีห้างหุ้นส่วนจำกัด สำเนาหนังสือรับรองจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด (อายุไม่เกิน 3 เดือน)
  กรณีร้านค้า สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์/ ทะเบียนการค้า
 • บัญชีรับ – จ่าย (ถ้ามี) ย้อนหลัง 6 เดือนล่าสุด/ งบการเงิน/ กรณีเป็นนิติบุคคล ใบเสร็จภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.30) ย้อนหลัง 6 เดือนล่าสุด
 • เอกสารหลักฐานแสดงความประสงค์ในการซื้อหรือติดตั้ง เช่น เอกสารตกลงการซื้อขายหรือติดตั้ง/ใบเสนอราคา/ใบจองรถยนต์ หรือรถจักรยานยนต์/โบชัวร์/แผ่นพับ/ใบปลิว/เอกสารสื่อประชาสัมพันธ์
รายละเอียด กรณีใช้หลักทรัพย์เป็นประกัน
ทำประกันฯ ไม่ทำประกันฯ
เดือนที่ 1-3 1.990% 2.490%
เดือนที่ 4-12 MRR-3.185% MRR-2.685%
ปีที่ 2 เป็นต้นไป MRR-0.500%
เฉลี่ย 3 ปี 5.219% 5.386%
EIR 5.831% 5.900%

 

รายละเอียด กรณีไม่มีหลักประกัน (Clean Loan)  
ทำประกันฯ ไม่ทำประกันฯ
เดือนที่ 1-3 7.990% 8.490%
เดือนที่ 4-12 MRR+1.495% MRR+1.995%
ปีที่ 2 เป็นต้นไป MRR+3.254%
เฉลี่ย 3 ปี 9.392% 9.559%
EIR 9.445% 9.598%

 

รายละเอียด กรณีใช้หลักทรัพย์เป็นประกัน
ทำประกันฯ ไม่ทำประกันฯ
เดือนที่ 1-3 แสนละ 199 บาท/เดือน แสนละ 249 บาท/เดือน
เดือนที่ 4-12 แสนละ 499 บาท/เดือน แสนละ 549 บาท/เดือน
หลังจากนั้น เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

 

กรณีไม่มีหลักประกัน (Clean Loan)  
รายละเอียด ทำประกันฯ ไม่ทำประกันฯ
เดือนที่ 1-3 แสนละ 799 บาท/เดือน แสนละ 849 บาท/เดือน
เดือนที่ 4-12 แสนละ 899 บาท/เดือน แสนละ 949 บาท/เดือน
หลังจากนั้น เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
 • ยื่นกู้ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2566 อนุมัติและจัดทำนิติกรรมสัญญาให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 มกราคม 2567
 • ปัจจุบัน MRR = 6.745% ต่อปี (ตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2566)
 • อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา (EIR) กรณีใช้หลักทรัพย์เป็นประกันคำนวณจากวงเงินกู้ 1.00 ล้านบาท ระยะเวลาชำระเงินกู้ 20 ปี กรณีไม่มีหลักประกัน คำนวณจากวงเงินกู้ 0.50 ล้านบาท ระยะเวลาชำระเงินกู้ 7 ปี
 • ลูกค้าจะต้องมีเอกสารหลักฐานแสดงความประสงค์ในการซื้อหรือติดตั้ง เช่น เอกสารตกลงการซื้อขายหรือติดตั้ง/ใบเสนอราคา/ใบจองรถยนต์ หรือรถจักรยานยนต์/โบชัวร์/แผ่นพับ/ใบปลิว/
  เอกสารสื่อประชาสัมพันธ์แนบมาพร้อมใบสมัคร
 • กรณีผู้กู้มีการสำรองจ่ายค่าซื้อสินค้าหรือบริการ สามารถนำเอกสารการจ่ายเงินมายื่นขอกู้ภายในระยะเวลา 3 เดือน นับจากวันที่ระบุในเอกสาร
 • กรณีซื้อสินค้า/รถยนต์ EV / Hybrid หรือจักรยานยนต์ไฟฟ้า ไม่สามารถขอกู้เงินเพื่อซื้อมือสองได้
 • หลักเกณฑ์เงื่อนไขอื่นๆ ให้เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด โดยธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์เงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

แชร์