สินเชื่อบุคคล GSB Go Green สำหรับบุคลากรในหน่วยงานภาครัฐ : ให้บุคลากรภาครัฐเป็นเจ้าของรถ EV ได้ง่ายขึ้น

ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. – 30 ก.ย. 2566

แชร์

Car Ev Go Green731

Car Ev Go Green

จุดเด่น

 • เพื่อซื้อรถยนต์ไฟฟ้า (Electric Vehicle : EV)
 • ดอกเบี้ยพิเศษ คงที่ 1.99% นาน 3 เดือนแรก
 • ผ่อนต่ำแสนละ 199 บาท/เดือน นาน 3 เดือนแรก

หลักประกันเงินกู้ :

กรณีใช้ที่ดิน ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง หรือห้องชุด มีหลักเกณฑ์ดังนี้

 • เป็นของผู้กู้หรือบุคคลอื่น
 • ตั้งอยู่ในแหล่งชุมชนที่มีความเจริญ มีไฟฟ้า สาธารณูปโภคอื่นๆ ตามความจำเป็นและมีทางสาธารณประโยชน์ ซึ่งรถยนต์ผ่านเข้าออกได้สะดวก
 • กรณีหลักประกันเป็นที่ดิน ต้องไม่มีสภาพเป็นที่สวน ที่ไร่ ที่นา

กรณีไม่มีหลักประกัน (Clean Loan)
เอกสารประกอบการกู้ยืม :
ข้าราชการ/ พนักงานรัฐวิสาหกิจ

 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สลิปเงินเดือน (เดือนล่าสุด) กรณีไม่มีสลิปเงินเดือนใช้หนังสือรับรองเงินเดือน อายุไม่เกิน 2 เดือน
 • สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือนล่าสุด
 • เอกสารหลักฐานแสดงความประสงค์ในการซื้อหรือติดตั้ง เช่น เอกสารตกลงการซื้อขายหรือติดตั้ง/ใบเสนอราคา/ใบจองรถยนต์ หรือรถจักรยานยนต์/โบรชัวร์/แผ่นพับ/ใบปลิว/เอกสารสื่อประชาสัมพันธ์

อัตราดอกเบี้ย :

รายละเอียด กรณีใช้หลักทรัพย์เป็นประกัน
ทำประกันฯ ไม่ทำประกันฯ
เดือนที่ 1-3 1.990% 2.490%
เดือนที่ 4-12 MRR-3.185% MRR-2.685%
ปีที่ 2 เป็นต้นไป MRR-0.500%
เฉลี่ย 3 ปี 5.448% 5.615%
EIR 6.072% 6.141%

 

รายละเอียด กรณีไม่มีหลักประกัน (Clean Loan)
ทำประกันฯ ไม่ทำประกันฯ
เดือนที่ 1-3 7.990% 8.490%
เดือนที่ 4-12 MRR+1.495% MRR+1.995%
ปีที่ 2 เป็นต้นไป MRR+3.254%
เฉลี่ย 3 ปี 9.621% 9.778%
EIR 9.677% 9.830%

ค่าธรรมเนียม : ไม่มี

รายละเอียด กรณีใช้หลักทรัพย์เป็นประกัน
ทำประกันฯ ไม่ทำประกันฯ
เดือนที่ 1-3 แสนละ 199 บาท/เดือน แสนละ 249 บาท/เดือน
เดือนที่ 4-12 แสนละ 499 บาท/เดือน แสนละ 549 บาท/เดือน
หลังจากนั้น เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

 

รายละเอียด กรณีไม่มีหลักประกัน (Clean Loan)
ทำประกันฯ ไม่ทำประกันฯ
เดือนที่ 1-3 แสนละ 799 บาท/เดือน แสนละ 849 บาท/เดือน
เดือนที่ 4-12 แสนละ 899 บาท/เดือน แสนละ 949 บาท/เดือน
หลังจากนั้น เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
 • ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน – 30 กันยายน 2566
 • ปัจจุบัน MRR = 6.995% ต่อปี (ตั้งแต่วันที่ 8 มิถุนายน 2566)
 • อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา (EIR) กรณีใช้หลักทรัพย์เป็นประกันคำนวณจากวงเงินกู้ 1.00 ล้านบาท ระยะเวลาชำระเงินกู้ 20 ปี กรณีไม่มีหลักประกัน คำนวณจากวงเงินกู้ 0.50 ล้านบาท ระยะเวลาชำระเงินกู้ 7 ปี
 • กรณีซื้อสินค้า/รถยนต์ EV / Hybrid หรือจักรยานยนต์ไฟฟ้า ไม่สามารถขอกู้เงินเพื่อซื้อมือสองได้
 • หลักเกณฑ์เงื่อนไขอื่นๆ ให้เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด โดยธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์เงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

แชร์